TÜRKİYE’DE TARİH PROGRAMLARININ İNCELENMESİ VE GELİŞTİRME ÇABALARI (Diğer Derslerle İlişkilendirme)

Yrd. Doç. Dr. Kemal KOÇAK (*)

 

GİRİŞ

Ortaöğretim kurumlarında tarih öğretimi; Türk Tarih Kongreleri, Millî Eğitim Şûraları, Kalkınma plânları ve öğretim programları ile çerçevelenmiş, ders kitaplarında anlamını bulmuştur.

         Tarih öğretiminde; Heyet-i İlmiyeler, 1 ve 2. Türk Tarih Kongreleri ve İkinci Millî Eğitim Şûrası kararları ile Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Millî Kültür Özel İhtisas Komisyonu Tarih Alt Komisyonu Raporu etkili olmuştur.

         Türk Derneği, Tarih-i Osmanî Encümeni, Asar-ı İslâmiye ve Milliye Tedkik Encümeni, Türk Ocakları, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ( daha sonra Türk Tarih Kurumu ), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu belirleyici rol oynamıştır.

         Millî Eğitim Bakanlığı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plân ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığınca, eğitimde meydana gelen yeniliklerin ve araştırmaların sonuçları programlar yoluyla okullara ulaştırılır. Programlar ulaşılacak hedefleri, bu hedeflere ulaşabilmek için seçilecek ve belli ilkelere göre düzenlenecek muhtevayı, uygulanacak metodu destekleyici araç, kitap ve teçhizatı, hedeflere ne dereceye kadar ulaşıldığını belirten değerlendirme kriterlerini kapsar.

         Tarih öğretiminde meydana gelen gelişmeler, öğretim programları vasıtasıyla öğrenci, öğretmen, yönetici ve denetici (müfettiş)lere dolayısıyla okullara ulaşır. Programda öngörülen tarih öğretiminin ” bireysel temel ” öğrencide anlam bulması ya da gerçekleşmesi; eğitim – öğretimden sorumlu öğretmen, yönetici ve deneticilerin ” tarih anlayışı-tarih öğretimi ” ilişkisini kavrayan, bu ilişkiyi öğrenciye bilgi, beceri, tutum, değer, davranış ve alışkanlık kazandırmak için uygulayan ve kontrol eden sorumlulukta olması gereklidir.

         Ortaöğretim kurumlarında tarih öğretiminin gerçekleşebilmesi, tarih programının uygulanma derecesi ile doğru orantılıdır. Tarih programının hazırlanması kadar, asıl önemlisi programın uygulanması ve değerlendirilmesidir.

 

TARİH PROGRAMLARININ İNCELENMESİ VE GELİŞTİRME ÇABALARI

         Cumhuriyetten günümüze 1924-2004 yılları arasında hazırlanan ve uygulanan Ortaöğretim Kurumları ( Lise ) Tarih Programlarında;  programın dayandığı  (sosyal, psikolojik, felsefî, konu alanı, ekonomik ve bireysel) temeller, programı meydana getiren unsurlar (amaçlar, muhteva ve etkinlikler, değerlendirme, ilkeler, açıklamalar, haftalık ders çizelgesi ve ders dağıtım cetveli, araç ve gereçler), programın uygulanması (öğretmen yetiştirme, yönetici ve deneticinin anlayışı, öğretim sistemleri, öğretim metot ve teknikleri, çevre ayarlaması, eğitim teknolojisi, programın çevre şartlarına uydurulması) ve program geliştirme kavram ve ilkeleriyle tam anlamıyla dikkate alınamamıştır.

 

         Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci merkezli sosyal, kültürel, ekonomik ve politik gelişmelerin baskınlığına bağlı olarak; 2005’ten itibaren “Özel İhtisas Komisyonu”nca hazırlanıp geliştirilen İlköğretim Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretim programları ortaöğretim tarih dersine alt yapı oluşturmaktadır.  Bu anlayış, Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinin eğitim alanına yansımasının bir göstergesidir. Belirtilen programlar, öngörülen program hazırlama ve geliştirme modeline uygun birer çalışma ürünüdür. Pilot(deneme) uygulamadan sonra alana aşamalı uygulanmaktadır. Ancak, deneme uygulaması sonuçları, eğitimi etkileyen ve eğitimden etkilenen kişi, kurum ve kuruluşlarca yeterli düzeyde paylaşılamamaktadır. Tarih programlarını, hazırlama ve geliştirme modellerine göre “müfredat programı” ve “öğretim programı” olmak üzere iki aşamada incelemek mümkündür.

 

1. Müfredat Programı Modeli

1924, 1927, 1931, 1934, 1937, 1938, 1952, 1956 ve 1958 Lise Tarih programlarında, programı meydana getiren unsurlardan yalnızca ” muhteva  ” ya yer verilmiştir. Muhteva, konuların alt alta sıralanması ve sınıflara göre dağılımından meydana gelmiştir. Program, sadece “muhteva”yı içerdiğinden bu tür programa yaygın kullanımıyla “müfredat programı” denilmiştir.

 

2. Öğretim Programı Modeli

1971, 1974, 1976, 1983 ve 1993 Lise Tarih Programlarında programın unsurlarından amaç/davranış, açıklamalar, muhteva, ilke ve yöntemler ile araç-gereçlere yer verilmiştir. Bu yapıdaki program, müfredat programı olmaktan çıkarak “öğretim programı”na dönüşmüştür.

 

         1971 Lise Tarih Programı, VIII. Millî Eğitim Şûrası kararları uyarınca hazırlanmış olup 1971 – 1972 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Program;  Tarih Öğretiminin Amaçları ve Kazandıracağı Davranışlar ( 11 madde ), Açıklamalar ve Direktifler ( 10 madde ), Konular, Tarih Dersinin İşlenmesinde Gerekli Olan Başlıca Araç, Gereç ve Tesisler ögelerinden meydana gelmiştir. Programda ilk defa  “amaç/davranışlar”a yer verilmiştir. Ancak amaçlar, öğrencinin ne yapacağını değil öğretmenin ne yapması gerektiğini ifade etmektedir. “Davranışlar” başlıkta yer almasına karşılık amaçların tanımlanmasında hiçbir davranış ifadesine yer verilmemiştir.

 

         1974 Lise Tarih Programı, 1976 – 1977 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiş, fakat uygulanma imkanı bulamamıştır. Program; Tarih Öğretiminin Amaçları ve Kazandıracağı Davranışlar ( 10  madde ), Açıklamalar ve Direktifler ( 10 madde ), Tarih Dersi Müfredatı Hazırlanırken Gözönünde Tutulan Esaslar ( 5 madde ), Tarih Ders Programı Konular, Tarih Dersinin İşlenmesinde Gerekli Olan Başlıca Araç, Gereç ve Tesisler  unsurlarından ibarettir.

         1976 Lise Tarih Programı, 1976 – 1977 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Program; Tarih Öğretiminin Amaçları ( 9 madde ), Açıklamalar ( 11 madde ), Konular ögelerinden meydana gelmiştir. Programın baskın özelliği, tarih programları içeriğinde siyasî tarih ve kültür tarihi  dengesi tartışmalarına kültür tarihi lehine verilen kararı yansıtmasıdır. İçerikte yer alan ” Türk Tarihi ve Kültürü, Türk – İslâm Kültür ve Teşkilâtı, Osmanlı Çağı Türk Medeniyeti, Bugünkü Türk Dünyası ” üniteleri, bu kararın somut göstergeleridir.

 

         1983 Ortaöğretim Kurumları Tarih Programı, 1983 – 1984 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Program; Amaç ( 9 madde ), Açıklamalar ( 33 madde ), Konular başlıklarından meydana gelmiştir. Bu program, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin yürürlükte kaldığı süreye paralel olarak 1993-1994 öğretim yılına kadar ortaöğretim kurumlarında uygulanmıştır. Bu programın, öncekilere göre farklı bir özelliği, açıklamalarda ünitelerin sınıflara göre dağılım oranlarının yüzde (%) olarak verilmesidir.

 

         1991 – 1992 öğretim yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Ders Geçme ve Kredi Uygulamasına paralel olarak “Özel İhtisas Komisyonu”nca, 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla Türk Dünyasında meydana gelen değişmelerin ortaya çıkardığı ortamda Tarih 1, 2 Programları hazırlanmıştır. Hazırlanış biçimi ile program hazırlama ve geliştirmenin kavram ve ilkelerini gerçekleştirmeye yönelik bir program özelliğine sahiptir. Program, öncekilere göre “amaç/davranışlar” bakımından farklılık göstermektedir: Lise 9’uncu sınıf (özel) amaçları (….bilgisi 22 ve …. kavrayabilme 25 olmak üzere toplam 47), 10’uncu sınıf amaçları (…kavramlar bilgisi 9 ve ….kavrayabilme 55 olmak üzere toplam 66) ve bu amaçlar gerçekleştiğinde öğrencinin yapması gereken davranışları içermektedir. Lise Tarih Programlarında, ilk defa bireysel temel “öğrenci” fark edilebilmiş, öğrenme sonucunda ulaşılan sonuç “amaç”lar, davranışlar ile tanımlanarak somutlaştırılmıştır. Ancak farklı/üstün özelliğine rağmen, bu programda da genel amaçlar (9 madde), öğrenciye göre değil öğretmene yönelik (amaç cümlelerinin bitiş yüklemleri: gidermek, kavratmak 2, hazırlamak, geliştirmek 2, uyandırmak, sağlamak, kazandırmak) hazırlanmıştır.

 

         1993 Tarih Programında, ünitelerin sınıflara göre dağılım oranları (%) verilmiştir. 9’uncu sınıf ünitelerinin program içindeki payı, siyasî tarih ve kültür tarihi olarak belirtilmiş olmasına karşılık, 10’unu sınıf ünitelerinin program içindeki payı gösterilmiş, siyasî tarih ve kültür tarihi olarak ayırım yapılmamıştır. Buna karşılık;  önceki programlardaki Avrupa merkezli tarih anlayışına uygun olarak çağlara göre içerik düzenlemesi yerine, Türk tarihinin yapısına uygun yüzyıl esasına göre içerik düzenlemesi yapılması anlamlı bir tercih göstergesidir. Aynı anlayış, 2007 Tarih Dersi Öğretim Programı (9. Sınıf)nda devam etmektedir.

 

         1995 – 1996 öğretim yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Sınıf Geçme Uygulamasına paralel olarak haftalık ders çizelgeleri ve ders programları düzenlenmiştir. Ders Geçme ve Kredi Uygulamasındaki 1993 Tarih 1-2 Programları, Sınıf Geçme Uygulamasında 9 ve 10’uncu sınıf  ” Ortak Genel Kültür Dersleri “nden Tarih dersi öğretim programları olarak uygulamaya konulmuştur.

 

1992-1993 öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında, 10’uncu sınıflardaki seçmeli derslerden Genel Türk Tarihi 1, 2, 3; 11’inci sınıflardaki seçmeli derslerden Osmanlı Tarihi 1, 2 derslerinde, “1983 Ortaöğretim Kurumları Tarih Programı”nın amaç ve açıklamaları ile muhtevası esas alınmıştır. Kısacası “ortak genel kültür” Tarih dersinde 1993, seçmeli Tarih derslerinde 1983 programları birlikte uygulanmıştır. İkili program anlayışı uygulaması ile gereksiz tekrarlardan, eğitimi etkileyen ve eğitimden etkilenen kişi, kurum ve kuruluşların rahatsızlık duymamaları da ilginçliğini korumuştur.

 

         1983 Ortaöğretim Kurumları Tarih Programının; öğrenci, veli, öğretmen, yönetici ve müfettişler ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bakış açıları ve beklentilerine göre değerlendirilmemiş olması, 1993 Tarih Programının hazırlanması ve geliştirilmesinde de görülen aksaklıklardan biridir.

 

         2007 Tarih Dersi Öğretim Programı (9. Sınıf), “Özel İhtisas Komisyonu”nca hazırlanmıştır. Program, 2005 İlköğretim 4, 5, 6 ve 7’nci Sınıf Sosyal Bilgiler dersi ile 2006 İlköğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi 8’inci sınıf öğretim programları üzerine kurulmuş yapı ve anlayışın ürünüdür. 2005’ten önceki öğretim programlarının “davranışçı” bir nitelik sergilemesine karşılık söz konusu programlar “yapılandırmacı” bir anlayışla hazırlanmıştır.

 

         Programın yapısı; “kazanımlar, etkinlik örnekleri ve açıklamalar” dan oluşmuştur. Kazanımlar; öğretim sürecinde öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kapsamaktadır. Etkinlik örnekleri; kazanımların hayata geçirilmesi ve hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik öneri niteliğindedir. Anlayış farklılığının yanında önceki programlara göre baskın/üstün özellikleri; temel beceriler (Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim kurma, Araştırma-sorgulama, Sorun çözme, Bilgi teknolojilerini kullanma, Girişimcilik, Gözlem yapma, Değişim ve sürekliliği algılama, Mekânı algılama, Sosyal katılım), tarihsel düşünme becerileri (Kronolojik düşünme, Tarihsel kavrama, Tarihsel analiz ve yorum, Tarihsel sorun analizi ve karar verme, Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma), ölçme ve değerlendirme anlayışı ve araçları (Performans görevleri, Değerlendirme araçları: Not alma, Kontrol listesi, Derecelendirme ölçekleri, Dereceli puanlama anahtarı) ile ilkelerine yer verilmiş olmasıdır.

 

         Programdaki etkinlikler, “öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanması”na karşılık; “Tarih Dersi Genel Amaçları” (amaç cümlelerinin bitiş yüklemleri: sağlamak 7, kazandırmak 4, kavratmak 3, gidermek  olmak üzere toplam 15), bireysel temel öğrenciye ait olmayıp öğretmene yöneliktir. İlköğretim Sosyal Bilgiler ile Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük programlarında genel amaçların düzenlenişinde öğrenci merkeze alınmış, bireysel temel öğrenciye aitlik ilkesine uyulmuş olmasına rağmen, Lise Tarih (9’uncu Sınıf) Programında “öğrenci merkezli” olmaktan uzaklaşılmıştır. Genel amaçlar bakımından alt yapıdaki tutarlılığın, Tarih Programında göz ardı ediliş sebebi anlaşılamamıştır. “Özel İhtisas Komisyonu”nun hazırlayıp geliştirdiği programın, Talim ve Terbiye Kurulunda görüşülüp kabulü aşamasında bir takım güçlüklerle karşılaştığı söylenebilir (!?).

 

Tablo:1 Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih Dersleri

Genel Amaç İfadelerinin Yüklemleri

 

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6 VE 7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

 

TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

(9. SINIF)

 

Genel Amaçlar

f

Genel  Amaçlar

f

Genel Amaçlar

f

açıklar

1

benzetmeler yapar

1

gidermek

1

algılar

1

bilincine varır

1

kavratmak

3

analiz eder

1

duyarlı olur

1

kazandırmak

4

bilir

1

duyarlılık gösterir

1

sağlamak

7

duyarlılık gösterir

1

düzenler

1

 

 

düzenler

1

fark eder

1

farkına varır

1

istekli olur

1

geliştirir

1

kavrar

3

gözetir

1

kazanır

1

ileri sürer

1

örnek alır

1

inanır

1

savunucusu olur

1

istekli olur

1

yetişir

1

kabul eder

1

 

 

kavrar

1

kullanır

1

yararlanır

1

yetişir

1

TOPLAM

17

 

14

 

15

  

            Diğer Derslerle İlişkilendirme

         Ortaöğretim kurumları tarih programlarının hazırlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde derslerle arası ilişkilendirme ihtiyacı, öğretmenlerin meslek öncesi eğitimi ve öğretim programlarının açıklamalar bölümünde karşılanmaya çalışılmıştır. 2005’ten itibaren “Özel İhtisas Komisyonu”nca hazırlanıp geliştirilen öğretim programlarında açıklamalar bölümünde ve ünite tablolarının açıklamalar başlıklı sütunlarında “dersler arası ilişkilendirme” ayrıntıları ile yer almıştır.

 

         Buna göre; millî bilinç, insan hakları ve tarih duyarlılığı oluşturmak için; coğrafya, tarih, insan hakları ve vatandaşlık konuları ilişkilendirilir. Edebî ürünler ve yazılı materyallerden yararlanılarak sosyal bilgiler, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı dersleri kaynaştırılmak suretiyle öğrencilere vatan sevgisi kazandırılır. Ders kitaplarının okuma tekniklerine göre anlamlı bir şekilde okunabilmesi, derse ilişkin konuları sevdirecek roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı, şiir, fıkra gibi edebî ürünlerin okunması teşvik edilir.Özellikle arkeoloji, coğrafya, paleografya, epigrafi bilimlerine vurgu yapılır.

         Tarih derslerinde etkinlik tasarlanırken öğrenme stilleri, farklı zekâ türlerine sahip öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır.

 

         Ortaöğretim kurumlarında tarih öğretimini düzenleyen Tarih Dersi Öğretim Programının uygulanabilmesi; alt yapı olan İlköğretim Sosyal Bilgiler ile Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretim programlarının dikey doğrultuda, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya derslerinin yatay ve dikey doğrultularda eğitimi yönlendirmekle görevli Tarih öğretmenlerinin meslek öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin niteliklerini yeterli düzeyde geliştirmeleriyle doğru orantılıdır. Sadece Tarih dersi öğretim programının anlaşılıp uygulanması, tarih öğretimi için yeterli değildir. Tarih öğretiminin etkilediği ve etkilendiği diğer dersler ile bilim dalları da öğrencinin bilgi, beceri, değer, tutum ve alışkanlık kazanmasında işe koşulmak durumundadır.

 

         SONUÇ

         1924-2004 yılları arasında ortaöğretim kurumlarında tarih öğretimini düzenleyen ders programlarındaki “davranışçı” anlayış yerine 2005’ten itibaren “yapılandırmacı” anlayış benimsenmiştir. Tarih eğitiminde öğretmenin rolü ve konumu değişmiştir. Nakilcilik yerini, öğrencinin etkinlikleri gerçekleştirerek bilgi, beceri, değer, tutum ve alışkanlıklarını inşa etmesine bırakmıştır. Programın hazırlanması, kabulü, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında; öğretim sonucunda ulaşılacak “amaç”lar, özellikle genel amaçlar hakkında tartışmalar yapılmamakta, tartışmalar içerik(ünite/konu) üzerinde kendini göstermektedir. Yöntem, araç-gereç, süreç ve sonucun ölçülüp değerlendirilmesi; üzerinde henüz fikir üretilmeyen ögeler olarak varlığını sürdürmektedir.

 

         Ortaöğretim kurumları tarih programının uygulanabilmesi, bu programın alt yapısı olan İlköğretim Sosyal Bilgiler (6.-7. Sınıf), Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (8. Sınıf) dersleri öğretim programlarının anlaşılmasına bağlıdır. Bu durum, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları öğretim elemanlarının niteliklerinin geliştirilmesine, ortaöğretim kurumlarında görevli tarih öğretmenlerinin niteliklerinin hizmet içi eğitimle yeterli düzeye ulaştırılmasını gerekli kılmaktadır.

 

            (*) Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı (E) Öğretim Üyesi, mkemalkocak@gmail.com, drkkocak@gmail.com

            KAYNAKÇA

         DEMİRCİOĞLU, İsmail Hakkı (2005), Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar, Ankara: Anı Yayıncılık

         KOÇAK, Kemal  (1991), Cumhuriyet Döneminde Tarih Öğretimi ve Tarih Çalışmaları (1923-1960), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

         KOÇAK, Kemal (1998), Cumhuriyetten Günümüze Tarih Anlayışı ve Ortaöğretim Kurumlarında Tarih Öğretimi (1923-1992), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

         KÖSTÜKLÜ, Nuri (1999), Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Konya: Günay Ofset

         Maarif Vekâleti (1340/1924), Liselerin İkinci Devre Müfredat Programı, İstanbul: Matbaa-i Amire

         Millî Eğitim Bakanlığı (1952), Lise Müfredat Programı, Ankara: Millî Eğitim Basımevi

         Millî Eğitim Bakanlığı (1972), Orta Öğretim Programlarında Yönelmeler (1924-1970), İstanbul: Millî Eğitim Basımevi

         Millî Eğitim Bakanlığı (2005), Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara

         Millî Eğitim Bakanlığı (2006), İlköğretim T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Öğretim Programı, Ankara

         Millî Eğitim Bakanlığı (2007), Tarih Dersi Öğretim Programı (9. Sınıf), Ankara

         PAYKOÇ, Fersun (1991), Tarih Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

         SAFRAN, Mustafa (2006), Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Ankara: Gazi Kitabevi

         T. C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı (1984), V. Beş Yıllık Kalkınma Plânı Özel İhtisas Komisyonu Raporu Millî Kültür, Ankara: DPT Yayın ve Temsil Dairesi Matbaa Birimi

         T. C. Kültür Bakanlığı (1938), Lise Programı, İstanbul: Devlet Basımevi

         T. C. Maarif Vekâleti (1931), Lise Müfredat Programı, İstanbul: Devlet Matbaası

         T. C. Maarif Vekâleti (1956), Lise Müfredat Programı, Ankara: Maarif Basımevi

         T. C. Maarif Vekâleti (1960), Lise Müfredat Programı, Ankara: Maarif Basımevi

T. C. Maarif Vekilliği (1991), İkinci Maarif Şûrası 15-21 Şubat 1943 Çalışma Programı Raporlar Konuşmalar, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi

         T. C. Millî Eğitim Bakanlığı (1970), Lise Müfredat Programı, Ankara: Millî Eğitim Basımevi

         T. C. Millî Eğitim Bakanlığı (1983), Lise ve Dengi Okullar Tarih-Coğrafya Programları, Ankara: Millî Eğitim Basımevi

         T. C. Millî Eğitim Bakanlığı/Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (1998), Lise Programları Cilt:I-II, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi

         T. C. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (1987), Lise Müfredat Programı, Ankara: Millî Eğitim Basımevi

 

 

Reklamlar

About drkemalkocak

Eğitimci-Bürokrat-Akademisyen olmasına rağmen cehlini bir türlü gideremeyen ama suyu aramaktan yılmayan-Bu su Fuzulî'nin "Su Kasidesi"ndeki sudur... 01.07.1953’te Ankara / Şereflikoçhisar / Sarıyahşi’de doğdu.. Sarıyahşi İlkokulunu ( 1965 - 1966 ), Şereflikoçhisar Ortaokulunu ( 1968 - 1969 ), Ankara Erkek İlköğretmen Okulunu ( 1971 - 1972 )bitirdi. 15.11.1972’de Ankara / Keskin / Karafakılı Köyü İlkokulu Öğretmeni olarak Devlet memurluğuna başladı. Kırıkkale / Yahşihan /Namık Kemal ve Karacaali Köyü ilkokullarında Sınıf Öğretmenliği yaptı. Askerliğini er öğretmen olarak yerine getirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünü ( 27.09.1978 ) bitirdi. 25.03.1982’de Ankara / Namık Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine başladı. Kırıkkale / Hasandede Orhan Demirhan, Kırıkkale Ticaret ve Aydınlıkevler liselerinde Sosyal Bilgiler ( Tarih ) Öğretmenliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan seçme sınavını kazanarak 8 ay süreli İlköğretim Müfettişliği Hizmet içi Eğitim Kursunu tamamlayıp Eskişehir İlköğretim Müfettişliğine atandı. 06.09.1983 - 22.03.1985 tarihleri arasında İlköğretim Müfettişliği görevini yürüttü. Eskişehir İlköğretim Müfettişliğinden Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atandı. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtındaki şube müdürlüğü görevine 22.03.1985’te başladı. İlköğretim Genel Müdürlüğünde Teftiş ve Değerlendirme, Disiplin, Mevzuat, Program ve Yayımlar, Araştırma ve Plânlama şube müdürlükleri görevinde bulundu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana bilim Dalı Tarih Eğitimi Bilim Dalında lisans tamamladı (16.02.1987). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ana bilim Dalında yüksek lisans ( master ) yaptı ( 21.02.1991). Tezi “ Cumhuriyetten Günümüze Tarih Çalışmaları ve Tarih Öğretimi 1923 - 1960 “, tez danışmanı Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA’dır. Girdiği test ve mülakât sınavlarını kazanarak ( 1987 ) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü%2
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s