İLKÖĞRETİM 5’İNCİ SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA KAZANIM-İÇERİK (ÜNİTE-KONU) İLİŞKİSİ

Bu çalışmada, ilköğretim kurumlarında sosyal bilgiler derslerini okutan sınıf ve branş öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersi öğretim programında belirtilen esaslara göre planlama ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

         Bilindiği gibi MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre; İlköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, “genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla “çalışmalarını yapmakla yükümlüdürler. (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html)

 

İlköğretim kurumlarında görevli sınıf ve branş öğretmenleri, “kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Programın Uygulanması ile İlgili Açıklamalar

“İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 4 ve 5. sınıflarda haftada üçer ders saati olmak üzere, her sınıf için toplam 36 haftada 108 saatlik bir ders süresi öngörülerek hazırlanmıştır.

 Bu dersin eğitim ve öğretiminde;

2.  Sosyal Bilgiler Programında, belirlenmiş kazanımlara yönelik konu sıralaması yapılmamıştır. Programda kazanımların öngördüğü bir içerik sınırlaması söz konusudur. Öğretmen kazanımları gerçekleştirmesi koşuluyla; çevre özelliklerini, öğrenci grubunun ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır-bulunuşluk düzeylerini ve dolayısıyla da ön bilgilerini dikkate alarak, Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda uygun çıkış noktaları, uyarıcı ve pekiştireç unsurlarını kullanarak çerçevesi belirlenmiş olan içeriğe bağlı oluşturacağı alt başlıklar etrafında hareket etmelidir. Çevresel etkiler ve grubun sözü edilen özellikleri açısından gerektiğinde, güncellik ilkesi gözetilmek kaydıyla ünite sürelerinde değişiklik yapabilir. Öğretmen, geçmiş, bugün ve gelecek düşünüldüğünde,  bütün insan faaliyetlerini kapsayacak şekilde seçilmiş olan dokuz öğrenme alanının, birden fazla disiplini içerdiğine, “zaman, süreklilik ve değişim” öğrenme alanının, diğer sekiz öğrenme alanıyla birlikte değerlendirildiğine dikkat etmelidir. “

         Programda konu sıralaması yapılmadığına, kazanımların öngördüğü içerik sınırlaması söz konusu olduğuna göre, aşağıdaki ders kitaplarından birinde (MEB Devlet Kitapları) konu sıralaması neye göre yapılmıştır?..

Sosyal Bilgiler Programında/Öğretiminde “içerik”, kazanımların analizi ile ortaya konulması gerekmektedir. Bu durumda, programa uygun olarak hazırlanıp kabul edilen ve kullanılan sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan ünite/konuların, kazanımlara uygun olması-kazanımların içeriği kapsaması-nın ölçütü, denetimi yönetici, öğretmen, deneticilerden hangisi tarafından ortaya konulmalıdır? Eğitimi etkileyen ve eğitimden etkilenenlerin iş birliği gerçekleşmekte midir?..

Eğitim-öğretim uygulamalarında, uygulayıcı öğretmen tarafından  sosyal bilgiler öğretim programı mı yoksa ders kitapları mı esas/gösterge alınmaktadır?..

Sosyal Bilgiler ders kitaplarının esas alınması durumunda, programa uygun olmayan ders kitaplarının kullanımından doğan sorumluluk kimlere aittir?.. Bu sorumluluğu deneyleyerek kamu otoritesini yaptırıma dönüştürecek yetkili kişi ve organlar kimlerdir?…

Sosyal Bilgiler Öğretim Programının esas alınması durumunda-ki böyle olmalıdır-, öğretim programında açık ve seçik “içerik” bulunmamaktadır. Kazanımların analizi ile “içerik” ortaya çıkacaktır/çıkmalıdır. Program kılavuzunda ve ders kitapları setinde veya herhangi birinde, kazanımlardan nasıl “içerik” çıkarılabileceği/düzenlenebileceğinin herhangi bir örneğine bugüne kadar rastlanmamıştır.

İlköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretimi, program göz ardı edilerek ders kitaplarına göre yapılmaktadır. Ders kitaplarının yanlışlıkları ve programa göre yetersizliklerinin fark edilerek ortaya konulması; öğretmen, yönetici ve deneticilerin var olan niteliklerinin yeterlilik düzeyinin sorgulanmasını gerektirmektedir.

Ölçme-değerlendirmenin “başarısızlık”la sonuçlanması durumunda, başarısızlık sebepleri; öğrenci, öğretmen, yönetici, denetici, veli, devlet adına eğitimin yürütülmesi ve denetiminden sorumlu MEB, ders kitapları ve öğretim programından herhangi birinde mi yoksa hepsinde mi aranmalıdır?.. Hangisinde olduğunu ortaya koyarak bilmek/kabullenmek anlayış ve cesareti gösterilmeli(mi)dir!?.

Sorgulamayı başlatmak üzere, aşağıdaki tablolarda sosyal bilgiler öğretim programından ünite-ünite kazanımları-etkinlik örnekleri ile ders kitaplarında yer alan “içerik” gösterilmiştir.

 

ÜNİTE KAZANIMLARI

1.ÜNİTE

KONULAR [1]

 

Haklarımı Öğreniyorum

Bir Günüm (s.16-17)

Eğleniyorum, Öğreniyorum (s.18-21)

Yaşamın İçinden (s.22-25)

Kamptaki Yaşam (s.26-29)

Haklarım ve Sorumluluklarım (s.30-31)

Çocuğum, Haklarım Var (s.32-33)

 

1.ÜNİTE

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

   Bu ünitenin sonunda öğrenciler;

 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini  belirler.
 2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
 3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
 4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
“Resimli Grafik Oluşturuyoruz” (Resimli grafikler kullanılarak sosyal grupların yapısı incelenir.)
(1. kazanım)

“Kampa Gidelim” (Bir kamp ortamı tasarlanarak, beyin fırtınası ile öğrenciler tarafından kamp kuralları ve sorumlulukları belirlenir.)  (2, 3. kazanım)

“Sorumluluklarımız” (Verilen durumlara ilişkin sorumluluklar belirlenir.)  (2, 3. kazanım)

 “Sorumluluk” (Evde, okulda ve sokaktaki sorumluluklara örnekler verilir.) (2, 3. kazanım)

“Benim Haklarım” (Verilen durumlar -çalışan çocuklar, kız çocuklarının eğitimi vb.- Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki ilgili maddelerle ilişkilendirilerek tartışılır.) (4. kazanım)

 

 

 

 

 

ÜNİTE KAZANIMLARI

2.ÜNİTE

KONULAR [2]

 

Adım Adım Türkiye

Güzel Türkiye’m (s.38-43)

Gölge Oyunu (s.44)

Türkülerimiz (s.45)

Şehirlerin Hatırlattıkları (s.46-47)

Hünerli Eller (s.48-49)

Kültürel Zenginliklerimiz (s.50-51)

Atatürkçü Düşünce Sistemi (s.52-53)

Atatürk İlkeleri (s.62-63)

Yaşasın Cumhuriyet (s.54-55)/Atatürk ve Eğitim (s.56-57)/Toplumsal Değişiyor (s.58-59)/Ekonomimiz Güçleniyor (s.60-61)

Atatürk ve Kadın Hakları (s.64-65)

Son Günler (s.66-67)

 

2.ÜNİTE

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ADIM ADIM TÜRKİYE

   Bu ünitenin sonunda öğrenciler;

 1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.
 2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
 3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır.
 4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.
 5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır.
 6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir.

 

 “Üç Taş Oyunu”  (Ülkemizdeki doğal varlıklar ile tarihî mekân, nesne ve yapıtlarla ilgili soruları cevaplamaya yönelik bir oyun oynanır.) (1. kazanım)

“Sanal Alan Gezisi” (Ülkemizdeki doğal varlıklar, tarihî mekânlar, nesneler, yapıtlar  hakkında internet araştırması yapılır.)  (1. kazanım)

“Bir Gezi Yapalım” (Tarihî mekân, müze ve anıtlara gezi yapılır. Örnek: Anıtkabir Gezisi.) (1. kazanım)

”  “Yerel Tarih Çalışması” (Çevredeki tarihî mekân, nesne ve yapıtlarla ilgili araştırma raporu hazırlanır.)  (1, 3. kazanım) 

“Hikâye Okuma Bayramı” (Okuma etkinlikleriyle, seçilen hikâye, masal, efsane ya da destanlardaki kültürel izler fark edilir.) (2, 3, 4. kazanım)

“Grafik Yorumluyoruz” (Grafiklerle Atatürk dönemi gelişmeleri yorumlanır ‘1923-1938’.)    (5, 6. kazanım)

“Film İzliyoruz” (Atatürk ve Cumhuriyet konulu filmler izlenir.) (5, 6. kazanım)

“Fotoğraf İnceliyoruz” (Fotoğraflar kullanılarak Cumhuriyet sonrası günlük yaşamdaki değişiklikler yorumlanır.)  
(5, 6. kazanım)

 

 

 

 

 

ÜNİTE KAZANIMLARI

3.ÜNİTE

KONULAR [3]

 

Bölgemizi Tanıyalım

Yaşadığımız Yer (s.72-73)

Merve Nerede Yaşıyor? (s.74-75)

Haritalar Konuşur Mu? (s.76-78)

Bölgemizin İklimi (s.79-81)

Çevremizde Yerleşme (s.82-85)

Doğal Çevre İle El Ele (s.86-87)

Doğal Afetlerle Birlikte Yaşamaya Hazır Mısınız? (s.90-91)

İç Anadolu Bölgesi’ni Tanıyalım (s.88-89)

 

3.ÜNİTE

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

BÖLGEMİZİ  TANIYALIM

   Bu ünitenin sonunda öğrenciler;

 1. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
 2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
 3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
 4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir.
 5. Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.
 6. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir.
 7. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder. 

 

“Kabartma Harita Yapalım” (Basit malzemeler kullanılarak yüzey şekillerini gösteren kabartma harita yapılır.)   (1. kazanım)

“Turist Rehberi Olalım”(Yaşanılan bölgenin genel özelliklerini anlatan bir kitapçık hazırlanır.)
(1, 2, 3, 4, 5. kazanım)

“Bölgemizi Tanıyalım” (Yaşadıkları bölgede belirlenen bir yere gezi düzenlenir.)  (3, 4. kazanım)

“Kızılırmak Türküsü” (Aşık Veysel’in Kızılırmak Türküsü doğal afet bilgisi çerçevesinde incelenir.)
 (2, 6. kazanım)

“Fotoğrafların Dili”  (Bölgenin coğrafî özelliklerini yansıtan resim veya  fotoğraflar incelenir.)  
 (3, 4, 5. kazanım)

“İnternette Araştırıyoruz” (Bölge ile ilgili çeşitli bilgiler ve fotoğraflar araştırılır.)
(3, 4, 5,  6. kazanım)

“Film İzliyoruz” (Deprem konulu filmler izlenir.)    (5, 6, 7. kazanım)

”  “Geçmişten Günümüze” (Bölgesinde sıkça görülen bir afet ile ilgili sözlü tarih çalışması yapılır.)
(6. kazanım)

“Deprem Tatbikatı” (Deprem tatbikatı yapılır.)     
 (7. kazanım)

“Sınıf Tahliye Çantası Hazırlama”   (7. kazanım)

 

 

 

 

 

ÜNİTE KAZANIMLARI

4.ÜNİTE

KONULAR [4]

 

Ürettiklerimiz

Verimli Topraklar (s.96-99)

Bir Ekonomik Faaliyet (s.100-101)

Bereketli Memleketim (s.102-103)

Otomobil Fabrikasındayız (s.104-105)

Her İş Emek İster (s.106-107)

Ben Şiir Dokuyorum (s.108-109)

Halkın İlk Öğretmeni (s.110-111)

Biz de Üreticiyiz (s. 112-113)

 

4.ÜNİTE

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

ÜRETTİKLERİMİZ

 

Bu ünitenin sonunda öğrenciler;

 1. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
 2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
 3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
 4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
 5. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
 6. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur.
 7. İş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirir.

 

“Bir Gezi Yapalım” (Yakın çevredeki bir üretim merkezine inceleme gezisi yapılır.) (1, 2, 3, 4. kazanım)

“İnternette Araştırıyoruz” (Yaşanılan bölgedeki bir ekonomik faaliyete ilişkin internet araştırması yapılır.) (1. kazanım)

“Röportaj Yapıyoruz” (Bir meslek sahibi ile mesleği üzerine röportaj yapılır.) (3. kazanım)

 “Hayat Haritası” (Çevresindeki veya Türkiye’deki bir girişimcinin hayat haritası çıkarılır.) (5. kazanım)

”  “Yapıyorum, Satıyorum” (Bir ürün tasarlanarak onu en iyi şekilde pazarlama projeleri yapılır.)  (6, 7. kazanım)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE KAZANIMLARI

5.ÜNİTE

KONULAR [5]

 

Gerçekleşen Düşler

Teknolojinin Serüveni (s.118-120)

Bilim İnsanlarını Araştırıyoruz (s.121-127)

Atatürk, Bilim ve Teknoloji (s.128-131)

Bilimle El Ele (s.132-134)/Bilim Şenliği (s.135)

 

5.ÜNİTE

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER

Bu ünitenin sonunda öğrenciler;

 1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
 2. Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır.
 3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır.
 4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir.
 5. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler.
 6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir.
” “Röportaj Yapıyoruz” (Bazı buluş ve teknolojik gelişmelerden önce gündelik hayatın nasıl olduğuna dair aile büyükleri ile röportaj yapılır.) (1, 2. kazanım)

“Olmasaydı, Ne Olurdu?” (Bir alet veya ürünün günlük hayatımızda olmadığı varsayılan bir durum hakkında beyin fırtınası yapılır.) (1, 2. kazanım)

“Nereden Nereye” (Teknolojik gelişmelerin toplum hayatımıza etkilerini ortaya koyan beyin fırtınası yapılır.) (2. kazanım)

“Düşlerini Gerçekleştirenler” (Bir bilim insanının hayatı hakkında araştırma raporu yazılır.) (3. kazanım)

“Atatürk ve Bilim” (Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözleri ve bilimsel çalışmaları araştırılır.) (4. kazanım)

 “Cesur Yürek” (Bir bilim insanının biyografisi incelenir.) (3, 5, 6. kazanım)

“Emeğe Saygı” (Bilim insanlarının emeklerine saygıyı anlatan bir hikâye yazılır.) (6. kazanım)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE KAZANIMLARI

6.ÜNİTE

KONULAR [6]

 

Toplum İçin Çalışanlar

Her İşin Başı Sağlık (s.140-141)/Geçmişten Bugüne Kızılay (s.142-143)

Sivil Toplum Kuruluşları (s.144-145)

Çevre İçin Çalışanlar (s.146-147)

Kültür Varlıklarını Koruma (s.148-149)

Onlar Birer Hayırsever (s.150-151)

Türk Silahlı Kuvvetleri (s.152-153)

 

6.ÜNİTE

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR

Bu ünitenin sonunda öğrenciler;

 1. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
 2. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur.
 3. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır.
 4. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.
 5. Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırır.

 

 

“Ben Bir Grafikerim” (Bir kurumla ilgili amblem, afiş veya poster tasarlanır.)   (1, 2. kazanım)

 “Film İzliyoruz” (Sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ile ilgili filmler izlenir.)   (2, 3, 4,  5. kazanım)

 “Bilinçlendirme Kampanyası” (Katılım bilinci ve toplumsal duyarlılığı geliştirmeye yönelik herhangi bir konu/sorun ile ilgili bilinçlendirme kampanyası düzenlenir.)   (4, 5. kazanım)

 “Ne Yapabiliriz?” (Seçilen sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu bir etkinlik değerlendirilir.)  (3, 4, 5. kazanım)

 “Bir Gezi Yapalım” ( Bir sivil toplum kuruluşuna veya kuruma gezi düzenlenir.)  (2, 4. kazanım)

“Hayaller Gerçek Oldu” (Farklı iki amatör tiyatro grubunun çalışmaları değerlendirilerek işbirliği ve sosyal katılımın önemi vurgulanır.) (4, 5. kazanım)

” “Kaynaklardan Araştıralım” (Dernek, oda, vakıf, örgüt, katılım gibi ünitede geçen kavramlar araştırılır.) (Tüm kazanımlar)

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE KAZANIMLARI

7.ÜNİTE

KONULAR [7]

 

Bir Ülke Bir Bayrak

Yasalar Bizim İçin Var (s.158-159)

Yasalarımız (s.160-161)

Bizim İçin Cumhuriyet ve Demokrasi (s.162-169)

Ulusal Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz (s.170-175)

 

7.ÜNİTE

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

BİR ÜLKE, BİR BAYRAK

Bu ünitenin sonunda öğrenciler;

 1. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder.
 2. Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendirir.
 3. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir.
 4. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
 5. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir.            

 

 

“İnternette Araştırıyoruz” (Merkezî yönetim birimlerinin tanıtıldığı sitelerden araştırma yapılır.) (1. kazanım) 

“Hükümet Kurma” (Cumhurbaşkanının ve bazı bakanlıkların temel görevlerini kavratma amaçlı drama çalışması yapılır.) (3. kazanım)

“Okul Meclisi” (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesine uygun olarak meclis oluşturulur.) (3, 4. kazanım)

“Okul (Sınıf) Sözleşmesi” (Okul kurulunun belirlediği öğrencilerle okuldaki demokratik haklarla ilgili sözleşme hazırlama çalışması yapılır.)  (1, 4. kazanım)

“Sınıf Anayasası” (Sınıf içerisinde öğrenciler tarafından sınıf ve okul kurallarını içeren bir sınıf anayasası hazırlanır.)
(5. kazanım)

“Mehmet Akif Ersoy Evi Gezisi” (İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un evine gezi yapılır.)
(5. kazanım)

” “Bayrağımızın Tarihi” (Ulusal egemenlik sembollerimizden bayrağımızın tarihi hakkında araştırma yapılır.) (5. kazanım)

“Sözlük Çalışması” (Yasa, anayasa, yetki, merkezî yönetim, bakan, bakanlık kavramları araştırılır.)
(Tüm kazanımlar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE KAZANIMLARI

8.ÜNİTE

KONULAR [8]

 

Hepimizin Dünyası

İthal ve İhraç Ürünlerimiz (s.180-181)

Almanya’dayız (s.182-185)

Nil’in Ülkesi (s.186-189)

Japonya’da Bir Gemi (s.190-193)

Bir Kahve Arası (s.194-197)

Beyaz Altın Ülkesi (s.198-201)

 

8.ÜNİTE

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

HEPİMİZİN DÜNYASI

Bu ünitenin sonunda öğrenciler,

 1. Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark eder.
 2. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder.
 3. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.
 4. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras ögelerine örnekler verir.
 5. Ortak mirasın tanınmasında turizmin yerini fark eder.
 6. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirir.

 

“Film İzliyoruz” (Çocuk filmleri ya da turizmle ilgili belgesel filmler izlenir.)
(1, 6. kazanım)

“Eşyanın Yolculuğu” (Öğrenci tarafından kullanılan herhangi bir eşyanın  üretildiği yerden bize ulaşana kadar geçen öyküsünü anlatan bir metin hazırlanır).    (2, 3. kazanım)

“Harikalar Diyarı” (Çeşitli malzemeler kullanılarak dünya ortak mirasına ait nesnelerin maketleri yapılır.) (4, 5. kazanım)

“Mimar Sinan’ın Eserlerini Tanıyoruz” (Ortak miras eserlerimizden tarihi eserleri tanıtmak amacıyla bir gezi düzenlenir.) (4, 5. kazanım)

“Sanal Alan Gezisi” (İnternette ortak miras konulu sanal alan gezisi yapılır.) (5. kazanım) 

 

SONUÇ

Tablolarda yer alan ünite-kazanım-etkinlik örnekleri ile ders kitapları “içerik”leri arasındaki ilişki, sosyal bilgiler öğretiminin “Türk milletinin ve ferdin ihtiyaçları-ilköğretim, ders ve öğretim programının amaçları-Türk vatandaşı öğrencinin nitelikleri”ne göre değil de ders kitaplarına yani araca göre yapıldığı rahatlıkla söylenebilir (mi)…

 

DİP NOTLAR

[1] İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Demet KARAGÖZ vd.(Komisyon), MEB Devlet Kitapları Dördüncü Baskı, İmpress İmaj İç ve Dış Tic. A. Ş. -Ankara, 2008, s. 15, Ünite kapağında konular başlığı altında sıralama yapılmıştır.

[2] İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Demet KARAGÖZ vd.(Komisyon), MEB Devlet Kitapları Dördüncü Baskı, İmpress İmaj İç ve Dış Tic. A. Ş. -Ankara, 2008, s. 37

[3] İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Demet KARAGÖZ vd.(Komisyon), MEB Devlet Kitapları Dördüncü Baskı, İmpress İmaj İç ve Dış Tic. A. Ş. -Ankara, 2008, s. 71

[4] İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Demet KARAGÖZ vd.(Komisyon), MEB Devlet Kitapları Dördüncü Baskı, İmpress İmaj İç ve Dış Tic. A. Ş. -Ankara, 2008, s. 95

[5] İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Demet KARAGÖZ vd.(Komisyon), MEB Devlet Kitapları Dördüncü Baskı, İmpress İmaj İç ve Dış Tic. A. Ş. -Ankara, 2008, s. 117

[6] İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Demet KARAGÖZ vd.(Komisyon), MEB Devlet Kitapları Dördüncü Baskı, İmpress İmaj İç ve Dış Tic. A. Ş. -Ankara, 2008, s. 139

[7] İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Demet KARAGÖZ vd.(Komisyon), MEB Devlet Kitapları Dördüncü Baskı, İmpress İmaj İç ve Dış Tic. A. Ş. -Ankara, 2008, s. 157

[8] İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Demet KARAGÖZ vd.(Komisyon), MEB Devlet Kitapları Dördüncü Baskı, İmpress İmaj İç ve Dış Tic. A. Ş. -Ankara, 2008, s. 179

 

Reklamlar

About drkemalkocak

Eğitimci-Bürokrat-Akademisyen olmasına rağmen cehlini bir türlü gideremeyen ama suyu aramaktan yılmayan-Bu su Fuzulî'nin "Su Kasidesi"ndeki sudur... 01.07.1953’te Ankara / Şereflikoçhisar / Sarıyahşi’de doğdu.. Sarıyahşi İlkokulunu ( 1965 - 1966 ), Şereflikoçhisar Ortaokulunu ( 1968 - 1969 ), Ankara Erkek İlköğretmen Okulunu ( 1971 - 1972 )bitirdi. 15.11.1972’de Ankara / Keskin / Karafakılı Köyü İlkokulu Öğretmeni olarak Devlet memurluğuna başladı. Kırıkkale / Yahşihan /Namık Kemal ve Karacaali Köyü ilkokullarında Sınıf Öğretmenliği yaptı. Askerliğini er öğretmen olarak yerine getirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünü ( 27.09.1978 ) bitirdi. 25.03.1982’de Ankara / Namık Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine başladı. Kırıkkale / Hasandede Orhan Demirhan, Kırıkkale Ticaret ve Aydınlıkevler liselerinde Sosyal Bilgiler ( Tarih ) Öğretmenliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan seçme sınavını kazanarak 8 ay süreli İlköğretim Müfettişliği Hizmet içi Eğitim Kursunu tamamlayıp Eskişehir İlköğretim Müfettişliğine atandı. 06.09.1983 - 22.03.1985 tarihleri arasında İlköğretim Müfettişliği görevini yürüttü. Eskişehir İlköğretim Müfettişliğinden Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atandı. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtındaki şube müdürlüğü görevine 22.03.1985’te başladı. İlköğretim Genel Müdürlüğünde Teftiş ve Değerlendirme, Disiplin, Mevzuat, Program ve Yayımlar, Araştırma ve Plânlama şube müdürlükleri görevinde bulundu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana bilim Dalı Tarih Eğitimi Bilim Dalında lisans tamamladı (16.02.1987). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ana bilim Dalında yüksek lisans ( master ) yaptı ( 21.02.1991). Tezi “ Cumhuriyetten Günümüze Tarih Çalışmaları ve Tarih Öğretimi 1923 - 1960 “, tez danışmanı Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA’dır. Girdiği test ve mülakât sınavlarını kazanarak ( 1987 ) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü%2
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s