İLKÖĞRETİM OKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAVRAMLARININ KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ (Kastamonu Örneği)

İLKÖĞRETİM OKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAVRAMLARININ KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

( Alan Araştırması-Kastamonu Örneği )

 

TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK/HAKKI HAK SAHİBİNE TESLİM EDEBİLMEK!?..

 “Eğitim Reformu” çalışmaları kapsamında İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4, 5, 6 ve 7’nci Sınıf Öğretim Programı çalışmalarının izinin olmadığı, sözünün/söylemenin edilmediği zaman ve mekânda Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında bir öğretim elemanı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle Özel Öğretim Yöntemleri I-II dersleri teori ve uygulamalarında Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Eğitimi/Öğretimi yapmakta ve çırpınmakta idi. Bu öğretim elemanının, teori ve pratiği birleştirme/buluşturma anlayışının somut göstergesi olarak Mart 2003’de öğrencileriyle birlikte yaptığı alan araştırmalarından bir kesit aşağıda sunulmaktadır.

Alan araştırmalarının raporları 16.06.2004 tarihinde Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığına “Kastamonu merkez ilköğretim okulu 6 ve 8’inci sınıf öğrencilerine uygulanarak gerçekleştirilen “İlköğretim Okulu 5’inci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kavramlarının Kazanılmışlık Düzeyi“ ve “İlköğretim Okulu 7’nci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kavramlarının Kazanılmışlık Düzeyi“adlı alan araştırmalarına ait raporlar; eğitim-öğretimde program ve ders kitabı, hazırlama, geliştirme ve değerlendirme faaliyetlerinde yararlanılmak/kullanılmak amacıyla Kastamonu Valiliği (Millî Eğitim Müdürlüğü) ile Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere” sunulmuştur.

Bunlara karşılık, “kavram, değer ve beceri eğitimi”nden söz ederek İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programını hazırlayıp deneme uygulaması yapanlardan bir kesimin mensupları vefasızlık, haset gibi değer ve duyguların esiri olmaktan bir türlü kurtulamadıklarından, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kılavuzunda Bibliyografya/Kaynakça bölümünde, aşağıda bir kısmı sunulan araştırmadan söz edebilme erdemini gösterememişlerdir. Tarihe not düşmek ve ibret aynasında yer alması dileğiyle yıllar sonra TAŞI GEDİĞİĞNE KOYMAK: HAKKI HAK SAHİBİNE TESLİM EDEBİLMEK gayretkeşliğinde bulunulmuştur…

Yrd. Doç. Dr. Kemal KOÇAK

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı (E) Öğretim Üyesi

 

 

ÖZET

Bu araştır(çalış)manın amacı; (a) İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının anlama, seçip işaretleme, örnekleme, eşleştirme, tamamlama bakımından 8. sınıf öğrencilerince ne derecede kazanıldığını saptamak, (b) kavramlarının kazanılmasında, eğitim araçlarından İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında öğrencileri zorlayan etkenleri saptamak, (c) Kavramların kazanılmasında anlama, seçip işaretleme,örnekleme, eşleştirme, tamamlama ve ders kitaplarının niteliklerine yönelik program ve ders kitabı hazırlama, geliştirme konularında önerilerde bulunmaktır.

 

Bu araştırmada, İlköğretim okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının bu dersi alan 8. sınıf öğrencilerince kazanılmışlık düzeyi ele alınmıştır. Kastamonu il merkezinde 2002 – 2003 öğretim yılında eğitim – öğretime açık bulunan MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 20 şehir ilköğretim okulu araştırma kapsamını oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın çalışma evreni, Kastamonu il merkezinde 2002 -2003 öğretim yılında eğitim öğretime açık bulunan MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 20 şehir ilköğretim okulunda öğrenim gören 1212 sekizinci sınıf öğrencisidir.

Kastamonu il merkezinde 2002 -2003 öğretim yılında eğitim – öğretime açık bulunan 20 şehir ilköğretim okulunda( Abdülhakhamit, Ali Fuat Darende, Atabey, Atatürk, Candaroğulları, Ceritoğlu, Cumhuriyet, Darende, Gazipaşa, Hisarardı, İsfendiyarbey, Kırkçeşme, Kuzeykent, Mehmet Akif, Merkez, Sepetçioğlu, Şehir Şerife Bacı, Vali Aydın Arslan, Yıldırım Bayezit, Yirmiüçağustos ) öğrenim gören ( her okuldan bir şube olmak üzere )  545 8’inci sınıf öğrencisi örneklem alınmıştır.

Araştırma, İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinin; “İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kavramlarının Kazanılmışlık Düzeyi”ne ilişkin görüşleri ile sınırlıdır

Araştırma için, literatür tarama ve alan araştırması yeterli görülmüştür

 

Veri toplama aracında “Bölge, Lonca, Kapitülasyon, Bölüm, Şahi, Reform, Baharat Yolu, Nazır, Kızılay, İpek Yolu, Sanayi İnkılâbı, KİE, Plâto, Tema, Nizam-ı Cedit, Şehzade, Lala, Yurt, Heyelan, Lale Devri (tanıma), Yöre, Veziriazam, Hümanizm, Strateji, FAO, Panislavizm, Pasifik, UNICEF, NATO, Aydınlanma çağı, Beylerbeyi, Grejuva, Yeşilay, Keşif, IMF, UNESCO, Divan, İttifak, İrad-ı cedit, Rönesans (anlama), Bölüm, Irmak, Maki, Hıristiyanlık, Savaş, Rüştiye, Cephe, Antlaşma, Ülke, Komşu Ülke (seçip işaretleme-örneklendirme), Bölge – Bölüm, Ordu Ülke – Başkent (eşleştirme), (seçip işaretleme-örneklendirme), Alüvyon, Endüstri, Heyelan, Jeopolitik, Nüfus, Turunçgil , Karstik, Propaganda,Strateji, Kapitülasyon, Protokol, Antlaşma, Şövalye Prenslik, Bizans, Tebaa, İttifak, Mezhep, Terakki, Panislavizm, İtilaf, Matbaa, Tanzimat, Ortodoks, Burjuva, Müttefik, istanbul (imla ve yazım), Körfez, Yarımada, Boğaz (tanıma-örnekleme), Vatan, Jeopolitik, Kapitülasyon, Coğrafi Keşifler Islahat Meşrutiyet İhtilal Minyatür Divan-ı Hümayun Özerk, AKUT, NATO, AB, TÜRKSOY (seçip işaretleme), Derebeyi (tamamlama), Laiklik (örnekleme), Rönesans, Şeyhülislam, Şövalye, Kaptanıderya, Sipahi (seçip işaretleme-örnekleme-tanıma)” kavramlarına yer verilmiştir.

 

Hazırlanan veri toplama aracı (anket) taslağı, ankette yer alan soruların alan kapsama yeterliliği, kullanılan kavramların ve soru biçimlerinin anlaşılabilirliği bakımından 01-15.03.2003 tarihleri arasında Kastamonu İl merkezindeki 20 ilköğretim okulunun 8’inci sınıf öğrencilerine uygulanıp denenmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN TANIMI, AMACI VE KAPSAMI

 

I. PROBLEM

Sosyal bilimler; değişme, gelişme ve yenileşmenin bilimi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, sosyal bilimlerin değişmeye açık olması; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik gelişmeleri incelemesi gereklidir.

Ülkemizde Sosyal Bilgiler ismi zaman zaman kullanıldığı halde, 1968 yılına kadar okul programlarımıza girmemiştir. Sosyal Bilgiler, ders olarak 1968-1969 öğretim yılında ilkokullarda, 1973-1974 öğretim yılında da ortaokullarda okutulmaya başlanmıştır. İlköğretim okullarının 4 ve 5. sınıflarında ( ilkokullarda ) sosyal bilgiler dersi günümüzde de devam etmesine rağmen, 6 ve 7. sınıflardan (ortaokullardan ) 1985-1986 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır. Ortaokullarda, sosyal bilgiler dersinin yerini Millî Tarih, Millî Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgileri dersleri almıştır.

4306 sayılı kanunun öngördüğü sekiz yıllık ilköğretim uygulaması gereğince, İlköğretim okulu 4, 5, 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 1998-1999 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Böylece, ilkokul 4 ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Ortaokul Millî Tarih Programı ve Ortaokul Millî Coğrafya Programı; 1997-1998 öğretim yılı sonunda ilköğretim okullarında uygulamadan kaldırılmıştır.

Sosyal Bilgiler dersinin niteliği, 1968-1969 öğretim yılından bugüne kadar bazı çevrelerce tam olarak kavranamamış, bu yüzden değişik anlayışlar ortaya çıkmıştır. Bazı kesimler sosyal bilgileri yalnızca yurttaşlık bilgisi anlamında kullanmış; bazıları tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisinin birleştirilmesi olarak görmüş; bazıları da insan topluluklarının organizasyonuna ilişkin bilgiler olarak kabul etmiştir.

Sosyal Bilgiler, şöylece tanımlanmaktadır:

Sosyal Bilgiler ( toplum bilgileri ), “ öğrencileri toplumsal yönden eğitmek, onlara içinde yaşadıkları toplumun yönetim düzeni, ekonomik özellikleri, geçmişi üzerinde gerekli bilgi ve anlayışları kazandırmak, yurttaşlığın hak ve görevlerini kavratmak amacıyla ilk ve ortaokullarda okutulan, konuları genellikle tarih, coğrafya, ekonomi ve hukuk gibi bilim dallarından yararlanılarak seçilen ders”tir (OĞUZKAN, 1981: s. 150.).

Araştırmanın konusu olan kavramlar; aynı zamanda Sosyal Bilgiler dersi konularının temel taşlarıdır. Kavramlar, bir konu alanında özel anlam taşıyan kelimelerdir. Kavramların açıklığı ve zenginliği insanların öğrenmelerinin anlamlı olmasında büyük rol oynar (FİDAN, 1984: s. 189. ). Bu sebeple; insan düşüncesi gibi geniş bir mevhum ve öğrenme gibi uzun bir sürecin gerçekleşmesini sağlayabilen kavramların tabii olarak pek çok özelliklere sahip olması gerekir. Böylelikle de birbirinden farklıdır.

Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Kavramlar, dünyadaki gerçek obje ve olayların tecrübelerimize dayalı algılanan özellikleri kadar tanımlanabilirler.

2. Obje ve olayların algılanan özellikleri bireyden bireye değişir.

3. Kavramlar, objelerin hem doğrudan, hem de dolaylı olarak gözlenen özelliklerinden oluşur.

4. Kavramlar, aynı zamanda kendi içlerinde özelliklerine uygun belirli ölçütlere göre gruplandırılabilir.

5. Kavramlar dille ilgilidir ve kavramların çeşitliliği ile dil zenginliği arasında olumlu bir ilişki vardır ( ÜLGEN, 1988: s.14. ).

Eğitimde üzerinde durulan öğrenme – öğretme faaliyetleri tabii ki kavram öğrenimi – öğretimi için de geçerlidir. Kavramların nasıl öğretilmesi gerektiği konusunda eğitimciler çeşitli yollar ortaya koymuşlardır. Kavram öğretimi daha çok iki aşamada incelenmektedir. Birincisi, kavram oluşturma, ikincisi ise kavram kazanma şeklindedir.

Kavram oluşturma; sembol ve anlamlarını hatırlama ilişkisi, yapısal açıdan anlam ağı kurmadır. Kavram kazanma ise; objelerin algılanan özelliklerini birbirleri ile ilişkilerine göre uygun kural ve ölçütlerle gruplama yapmaktır ( ÜLGEN, 1988: s.20. ).

Kavram kazanmanın önemi daha çok okullarda kavram öğrenme sırasında ortaya çıkar. Bunun sebeplerini de şöyle sıralayabiliriz:

1. Okullarda öğrenilen kavramlar daha önce öğrenilen kavramların üzerine inşa edilen üst düzeyde kavramlardır.

2. Öğrenmeyi etkili kılmak için, bir çok konuda kavramlar ön şartlı olarak düzenlenmiştir. Bu ilişkiler içerisinde tekrarlanarak ve gruplanarak geliştirilir.

3. Okulda öğrenilen kavramlar tümdengelim ve tümevarım niteliğinde işlenir; kavram önce öğrenciye tanıtılır, öğrenci onu inceleyerek gruplara ayırır ve sonuç çıkarır.

4. Kavram öğrenme, ancak kavram öğrenme tecrübeleri ile bireyin kavram kazanma becerisi ve etkili bir kavram kazanma stratejisi geliştirmesini sağlayabilir.

5. Olaya bireyin gelişim özelliği açısından bakılırsa, okul dönemindeki çocuklarda mantık kurallarına uygun, düşünme ve dil zenginliği hızlanır. Bu gelişim özelliklerine paralel olarak birey kavramsal olaylarla karşılaştığı zaman onları mantıksal yollarla gruplama ve uygun sözcüklerle birleştirme eğilimi gösterir (BEYAZITOĞLU, 1991: s. 9. ).

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının kazandırılması öğretim programında her ünitenin ilk amacı olarak “……………… ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi” biçiminde yer almıştır. Buna karşın öngörülen her ünitede geçen kavramların neler olduğu ve bu kavramların anlam bilgisinin kazanılıp / kazanılmadığını gösteren davranışlara yer verilmemiştir. Bu konuda yalnızca Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal KOÇAK’ın öğrencileriyle birlikte hazırladığı ve derslerinde kullandığı “ İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Özel Amaç ve Davranışlar ” dışında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda kavramların anlam bilgisinin kazandırılmasında hangi davranışların gerçekleştirileceği buna bağlı olarak hangi kavramların kazandırılacağı öğretmenin inisiyatifine bırakılmıştır.

Kavram, olay ve olgu tanımlarının çeşitli kaynaklarda veriliş biçimi örnek olarak aşağıda gösterilmiştir.

 

KAVRAM

Eğitim Terimleri Sözlüğü, TDK, 1981

Türkçe Sözlük I-II, TDK,1988

Örneklerle Türkçe Sözlük I-IV, MEB, 1995

KAVRAM
1. Bir şey üzerinde birçok aynı algıları kapsayan genel düşünce. 2. Bir olay, bir nitelik yada nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge. 3. Kapsam ve içeriği bir im yada sözle anlatılarak anlam kazandıran soyut düşünce (s. 92.). 1.is. Bir nesnenin soyut ve genel tasarımı, mevhum, nosyon. 2.fel. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mevhum, nosyon ( s. 817.).

 

Kavranılan, anlaşılan şey, konu veya fikir; bir nesnenin zihindeki yalın ve genel tasavvuru, mevhum, nosyon ( s.1592.).

 

OLAY   Ortaya çıkan, oluşan durumu, ilgiyi çeken veya çakabilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vak’a ( s. 1104.).

 

1. Meydana gelen veya ortaya çıkan hal; dikkati çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vak’a. 2. Önemli değişmelere yol açan vak’a ( s. 2157.).
OLGU 1. Olmuş, gerçek yada gerçekleştirilmiş olan. 2. Deney sonucu ortaya çıkan, benimsenmesi zorunlu görülen durum. 3. Bir önermeyi yada varsayımı doğrulayan ya da yalanlayan gözlemlere dayalı verilerin tümü ( s.113.).  1. is. Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin  yol açtığı sonuç,vakıa. 2. fel. Düşünülmüş olanın karşıtı, alınmış olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, vakıa (s.1105.).

 

 1. Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. 2. fel. Düşünülmüş olanın zıddı, alınmış olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, vakıa                 ( s.2158.).

 

 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda öngörülen Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden biri de “ bilimsellik ”tir. Buna göre “ Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğtimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmesinin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır “ [1]. Bu durumda,  bilimsel araştırma bulgularına dayanılarak İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının kazandırılması / kazanılması çerçevesinin oluşturulması gereği duyulmaktadır.

 

II. ARAŞTIRMANIN AMACI

 1. 1.                 İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının anlama, seçip işaretleme, örnekleme, eşleştirme, tamamlama bakımından 8. sınıf öğrencilerince ne derecede kazanıldığını saptamak,
 2. 2.                 kavramlarının kazanılmasında, eğitim araçlarından İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında öğrencileri zorlayan etkenleri saptamak,
 3. 3.                 Kavramların kazanılmasında anlama, seçip işaretleme,örnekleme, eşleştirme, tamamlama ve ders kitaplarının niteliklerine yönelik program ve ders kitabı hazırlama, geliştirme konularında önerilerde bulunmaktır.

 

III. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

 1. 1.                 Bu çalışmada, İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki kavramların öğretilmesi ile bilgi ve kavrama basamakları düzeyinde ne derecede kazandırıldığı üzerinde durulacaktır. Çünkü kavramlar, bir konu alanında özel anlam taşıyan kelimelerdir. Kavramlar, bilim dalının, dersin ya da konu alanının temel öğeleridir ve bu kavramların bilinmesi zorunluluğu vardır ( SÖNMEZ, 1986: s.46.). Kavram öğretiminde bilgi basamağı; herhangi bir nesne ve olguyla ilgili bazı özellikleri kişinin görünce tanıması, sorunca söylemesi ya da ezberden aynen tekrar etmesi davranışlarını kapsar. Kavrama basamağında ise; bilgi düzeyinde kazanılan davranışların öğrenci tarafından özümsenmesi, kendine mal edilmesi, anlamının yakalanması söz konusudur. Bilginin transfer edilmesi gerekmektedir. Transfer türü öğrenmelerde yalnız başına ezberleme, anımsama ve tanıma yoktur. Bunlara ek olarak ve onların üstünde yeni bir anlatım biçimine çevirme, grafiğini çizme, yeni bir grafiği yazılı ya da sözlü olarak açıklama, bir olgunun nedenini, niçinini, nasıl ve niye olduğunu kendi cümleleriyle gerekçe göstererek açıklama, yeni örnek verme, verilerin geçmişini ve geleceğini kestirme vardır ( SÖNMEZ, 1994: s.71 – 80.).
 2. 2.                 Öğretmen, işleyeceği dersin hedefine ulaşması için, o derste öngörülen kavramları öncelik sırasına göre vermelidir. Eğer öğretim programında öngörülen konuların kapsadığı kavramlar kazandırılmazsa; öğrencilerin daha üst düzeydeki hedef davranışlara ulaşmaları mümkün olamaz. Bu yüzden öğrencilerin, kavramları iyice öğrenmeleri, sorulduğunda hatırlamaları, örnek vermeleri ve değişik durumlarda kullanabilmeleri gerekmektedir. İşte belirtilen bütün bu konuların ne şekilde gerçekleştiğinin tespiti, ancak yapılan bu çeşit çalışmalarla mümkün olabilir. Böylece çıkan sonuçlara göre; başarı durumu ile eksik ve yanlışlar görülebileceğinden, kavramların daha iyi kazanılması sağlanabilir.   

Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi ile MEB EARGED araştırma konuları arasında “İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Kavramlarının Kazanılmışlık Derecesi” konulu herhangi bir bilimsel çalışmanın bulunmaması da böyle bir araştırmanın önemini kendiliğinden ortaya koymaktadır.

 

IV. PROBLEM CÜMLESİ

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramları Sosyal Bilgiler dersini alan 8. sınıf öğrencilerince hangi düzeyde kazanılmıştır?

 

V. ALT PROBLEMLER

1. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

2. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince kavrama basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

3. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

4. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince kavrama basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

5. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

6. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince kavrama basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

7. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

8. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince kavrama basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

9. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

10. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince kavrama basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

11. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Osmanlı Kültür ve Uygarlığı” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

12. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Osmanlı Kültür ve Uygarlığı” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince kavrama basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

13. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

14. İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince kavrama basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

 

VI. VARSAYIMLAR

Bu araştırmada aşağıda sıralanan varsayımlar kabul edilmiştir.

 1. Literatür tarama suretiyle elde edilen bilgiler doğrudur.
 2. Bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketin, araştırma için yeterli bilgi verebileceği hakkında öğrencilerin görüşleri geçerli ve güvenilirdir.
 3. Kaynaklardan elde edilen bilgiler, araştırmacının görüşünü açıklayacak nitelikte ve güvenilirdir.
 4. Seçilen örneklem grubu evreni temsil etmektedir.
 5.  

VII. SINIRLILIKLAR

1. Bu araştırmada, İlköğretim okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının bu dersi alan 8. sınıf öğrencilerince kazanılmışlık düzeyi ele alınmıştır. Kastamonu il merkezinde 2002 – 2003 öğretim yılında eğitim – öğretime açık bulunan MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 20 şehir ilköğretim okulu araştırma kapsamını oluşturmaktadır.

2. Bu araştırmanın çalışma evreni, Kastamonu il merkezinde 2002 -2003 öğretim yılında eğitim öğretime açık bulunan MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 20 şehir ilköğretim okulunda öğrenim gören 1212 sekizinci sınıf öğrencisidir.

Kastamonu il merkezinde 2002 -2003 öğretim yılında eğitim – öğretime açık bulunan 20 şehir ilköğretim okulunda öğrenim gören 1212  8’inci sınıflardan birer şube örneklem alınmıştır.

3. Araştırma, İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinin; “İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kavramlarının Kazanılmışlık Düzeyi”ne ilişkin görüşleri ile sınırlıdır

4.  Araştırma için, literatür tarama ve alan araştırması yeterli görülmüştür

 

VIII. TANIMLAR

 İlköğretim: Kadın ve erkek bütün Türk vatandaşlarının “ Millî gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.” ( 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, madde 1.).

İlköğretim Okulu: Sekiz yıllık ilköğrenim veren gündüzlü Millî eğitim ve öğretim kurumudur.

Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yolu ile ve kasıtlı olarak, istendik değişme meydana getirme süreci ( ERTÜRK, 1986: s. 187.).

Eğitim Aracı: Eğitim – öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli kılmak amacıyla öğretmen ve öğrencilerin yararlanmaları için hazırlanan yazılı ve basılı, görsel ve işitsel araçlardan her biri.

Öğretme: Herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama faaliyeti (ERTÜRK, 1984: s. 83.).

Kavram: is. 1. Bir nesnenin soyut ve genel tasarımı, mevhum, nosyon. 2.fel. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mevhum, nosyon ( TDK Türkçe Sözlük, 1988: s. 817.).

Kavramın kazanılmışlık düzeyi : Kavramın ne kadar öğrenildiği veya öğrenilmediğinin % olarak ifadesidir.

Kavramın kalıcılık düzeyi : Kavramın, sorulduğunda ne kadar hatırlanıldığının % olarak ifadesidir.

Olay: is. 1. Ortaya çıkan, oluşan durumu, ilgiyi çeken veya çakabilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vak’a ( TDK Türkçe Sözlük, 1988: s. 1104.).

Olgu: is. 1. Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin  yol açtığı sonuç,vakıa. 2. fel. Düşünülmüş olanın karşıtı, alınmış olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, vakıa ( TDK Türkçe Sözlük, 1988: s.1105.).

 

IX. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu bölümde; araştırmanın modeli, araştırmanın evreni, örneklem durumu, verilerin toplanması ve verilerin analizi konuları açıklanmıştır.

 

 1. 1.      Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, anket – survey yöntemi uygulanacaktır. Araştırma genellikle ankete dayanan veriler üzerinde yürütülecek; bunun yanında, literatür taraması ile elde edilecek bilgiler de analizlerde kullanılacaktır.

 

 1. 2.      Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın (çalışma) evrenini, Kastamonu il merkezinde 2002 -2003 öğretim yılında eğitim öğretime açık bulunan MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 20 şehir ilköğretim okulunda öğrenim gören 1212 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. [2]

 

Kastamonu il merkezinde 2002 -2003 öğretim yılında eğitim – öğretime açık bulunan 20 şehir ilköğretim okulunda( Abdülhakhamit, Ali Fuat Darende, Atabey, Atatürk, Candaroğulları, Ceritoğlu, Cumhuriyet, Darende, Gazipaşa, Hisarardı, İsfendiyarbey, Kırkçeşme, Kuzeykent, Mehmet Akif, Merkez, Sepetçioğlu, Şehir Şerife Bacı, Vali Aydın Arslan, Yıldırım Bayezit, Yirmiüçağustos ) öğrenim gören (her okuldan bir şube olmak üzere)  545 8’inci sınıf öğrencisi örneklem alınmıştır.

KASTAMONU İL MERKEZİNDE BULUNAN İLKÖĞRETİM OKULU 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DAĞILIMI

İlköğretim Okulu

Öğrenci/Şube

Denek Öğrenci/Şube

Öğrenci

Şube

Öğrenci

Şube

 1. Abdülhakhamit

26

1

26

1

 1. Ali Fuat Darende

81

3

31

1

 1. Atabey

61

2

25

1

 1. Atatürk

36

2

20

1

 1. Candaroğulları

124

4

36

1

 1. Ceritoğlu

58

2

30

1

 1. Cumhuriyet

24

1

21

1

 1. Darende

65

2

26

1

 1. Gazipaşa

110

3

40

1

 1. Hisarardı

22

1

21

1

 1. İsfendiyarbey

72

2

42

1

 1. Kırkçeşme

41

1

34

1

 1. Kuzeykent

16

1

12

1

 1. Mehmet Akif

54

2

30

1

 1. Merkez

120

4

30

1

 1. Sepetçioğlu

18

1

18

1

 1. Şehit Şerife Bacı

90

3

30

1

 1. Vali Aydın Arslan

104

3

35

1

 1. Yıldırım Bayezit

18

1

18

1

 1. Yirmiüçağustos

72

3

20

1

toplam

1212

42

545

20

 

 1. 3.      Verilerin Toplanması

Bu araştırmada kullanılacak bilgileri toplamak üzere Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda öngörülen her bir üniteye ait “…………… ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi” amacı Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal KOÇAK’ın öğrencileriyle birlikte hazırladığı ve derslerinde kullandığı “ İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, Amaç/Davranışlar ” dikkate alınarak davranışlar düzenlenmiş, davranışlarda geçen kavramlar listelenmiştir. Diğer taraftan 2002 – 2003 öğretim yılında ilköğretim okullarında eğitim aracı olarak kullanılan 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan kavramlar tarama yöntemi ile listelenmiştir. 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda öngörülen ve ders kitaplarında geçen kavram listelerinden aşağıdaki liste oluşturulmuştur.

 

İLKÖĞRETİM OKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAVRAMLARI

 

PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ kavramlar

 

DERS KİTAPLARINDA ( MEB Devlet Kitapları, Doğan Yayıncılık, Ders Kitapları A.Ş., Cemre Yayınları, Serhat Yayıncılık ) YER ALAN kavramlar

 

Veri toplama aracında yer VERİLEN kavramlar

 1. Akıncı
 2. Aydınlanma
 3. Bildiri
 4. Bölge
 5. Bölüm
 6. Cephe
 7. Cizye
 8. Coğrafi Keşif
 9. Defterdar
 10. Derebey
 11. Dirlik
 12. Divanıhümayun
 13. Düyunuumumiye
 14. Eyalet
 15. Fatih
 16. Federal
 17. Federasyon
 18. Ferman
 19. Fetih
 20. Garip
 21. Haraç
 22. Islahat
 23. İhtilal
 24. İradıcedid
 25. İstihkam
 26. İsyan
 27. İtilaf
 28. İttifak
 29. Kadı
 30. Kapıkulu
 31. Kaptanıderya
 32. Kazasker
 33. Keşif
 34. Kuşatma
 35. Levent
 36. Mühendishane
 37. Nişancı
 38. Özerk
 39. Reaya
 40. Reform
 41. Rönesans
 42. Sadrazam
 43. Sıbyan Mektebi
 44. Sipahi
 45. Subaşı
 46. Süvari
 47. Şeyhülislam
 48. Tanzimat
 49. Taşra
 50. Terakki
 51. Tımar
 52. Ulufe
 53. Vezir
 54. Yeniçeri
 55. Yöre
 56. Zeamet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aforoz
 2. Akçe
 3. Akılcılık
 4. Akıncı
 5. Alüvyon
 6. Anarşi
 7. Antık
 8. Antlaşma
 9. Arşidük
 10. Asiler
 11. Aşağı çığır
 12. Ayaklanma
 13. Aydınlanma / çağı
 14. Baraj
 15. Barış
 16. Barut
 17. Başkent
 18. Beylerbeyi
 19. Bildiri
 20. Bilim
 21. Bitki örtüsü
 22. Bozkır
 23. Bölge
 24. Bölüm
 25. Buluş
 26. Burjuva
 27. Cehalet
 28. Celali isyanları
 29. Cemiyet
 30. Cephe
 31. Cizye
 32. Coğrafi keşif
  1. Cumhuriyet
  2. Çağdaş
  3. Çatışma
  4. Çelebi
  5. Dağınık yerleşme
  6. Defterdar
  7. Demiryolu
  8. Deprem
  9. Derebeylik
  10. Destan
  11. Devlet
  12. Devrim
  13. Dirlik
  14. Divanıhumayun
  15. Doğal özellik
  16. Egemenlik
  17. Ekonomi
  18. Elçi
  19. Endüstri
  20. Enosis
  21. EOKA
  22. Eşik
  23. Eşkinci Ocağı
  24. FAO
  25. Fatih
  26. Federal
  27. Federasyon
  28. Feodalite
  29. Ferman
  30. Fetih
  31. Fetva
  32. Filo
  33. GAP
  34. Gazi
  35. Genelge
  36. Göç
  37. Grejuva
  38. Gümrük Kapısı
  39. Güzel Sanatlar
  40. Haçlı
  41. Hakimiyet
  42. Haliç
  43. Haraç
  44. Has
  45. Havza
  46. Heyelan
  47. Hidroelektrik Santrali
  48. Himaye
  49. Hisar
  50. Hıristiyanlık
  51. Humbaracı
  52. Hücum
  53. Hümanizm
  54. IMF
  55. Irad-ı Cedit
  56. Islahat
  57. İcat
  58. İhtilal
  59. İklim
  60. İmalathane
  61. İnkılap
  62. İnsan Hakları Belgesi
  63. İpek Yolu
  64. İstihkam
  65. İstikbal
  66. İsyan
  67. İşgal
  68. İtilaf
  69. İttifak
  70. İttihat ve Terakki Cemiyeti
  71. Jeopolitik
  72. Jeotermal Enerji
  73. Jön Türkler
  74. Kale
  75. Kalkınma Düzeyi
  76. Kanuni Esasi
  77. Kapitülasyon
  78. Kaptanı Derya
  79. Kara suları
  80. Karstik
  81. Katliam
  82. Katolik
  83. Kazasker
  84. Kent
  85. Keşif
  86. Kışkırtma
  87. Kıta
  88. Kıta sahanlığı
  89. Kızılay
  90. Koloni
  91. Konferans
  92. Konsey
  93. Krallık
  94. Kuşatma
  95. Kutsal Emanetler
  96. Kutsal İttifak
  97. Kültür
  98. Lala
  99. Lale Devri
  100. Levent
  101. Liman
  102. Lonca
  103. Maki
  104. Mancınık
  105. Manda
  106. Mandıracılık
  107. Matbaa
  108. Mecelle
  109. Meclis-i Ayan
  110. Maclis-i Mebusan
  111. Meclis-i Meşveret
  112. Meddah
  113. Medrese
  114. Merkez Yönetimi
  115. Meşrutiyet
  116. Metalurji
  117. Mezhep
  118. Mezopotamya
  119. Millîyetçilik
  120. Mini Toprak
  121. Minyatür
  122. Muharebe
  123. Mutlak Krallık
  124.  Mühendishane
  125. Mürşit
  126. Müttefik
  127. NATO
  128. Nezaret
  129. Nişancı
  130. Nizam-ı Cedit
  131. Nüfus
  132. OECD
  133. Orta Oyunu
  134. Otomotiv
  135. Ova
  136. Öşür
  137. Özerk
  138. Özerklik
  139. Padişah
  140. Pakt
  141. Panislavizm
  142. Papa
  143. Pasifik
  144. Patrik
  145. Propaganda
  146. Protestan
  147. Protokol
  148. Pusula
  149. Rafineri
  150. Rapor
  151. Reaya
  152. Reform
  153. Rejim
  154. Rönesans
  155. Rüşvet
  156. Sadrazam
  157. Sanatkar
  158. Sanayi
  159. Sanayi İnkılabı
  160. Sancak
  161. Savaş
  162. Savaş Tazminatı
  163. Sefer
  164. Sekban-ı Cedit
  165. Sel
  166. Selüloz
  167. Sera
  168. Seracılık
  169. Serbest Bölge
  170. Seyahat
  171. Sıbyan
  172. Sınır
  173. Sınır Kapısı
  174. Sınır Ticareti
  175. Sıradağ
  176. Sipahi
  177. Skolastik Düşünce
  178. Sömürge
  179. Strateji
  180. Sur
  181. Süvari
  182. Şah
  183. Şato
  184. Şat-ül Arap
  185. Şehzade
  186. Şeyhülislam ( Müftü )
  187. Şövalye
  188. Taaruz
  189. Tahıl
  190. Taht
  191. Tanzimat
  192. Taşra
  193. Tazminat
  194. Tebaa
  195. Tehdit
  196. Teknoloji
  197. Tımar
  198. Ticaret
  199. Ticaret Yolu
  200. Traverten
  201. Tulumbacılar Ocağı
  202. Turizm
  203. Turunçgil
  204. Ulufe
  205. Ulus
  206. UNESCO
  207. UNICEF
  208. Vadi
  209. Vak’a-i Hayriye
  210. Vergi
  211. Vezir
  212. Voyvoda
  213. WHO
  214. Yarımada
  215. Yavuz
  216. Yeniçeri
  217. Yenilgi
  218. Yenilik Hareketi
  219. Yenilikçi
  220. Yer altı kaynağı
  221. Yerleşme
  222. Yeryüzü
  223. Yeşilay
  224. Yönetim
  225. Yöre
  226. Yukarı Çığır
  227. Yurt
  228. Yüzey şekilleri
  229. Zanaat
  230. Zeamet
 

 1. AB
 2. AKUT
 3. Alüvyon
 4. Antlaşma
 5. Aydınlanma çağı
 6. Baharat Yolu
 7. Başkent
 8. Beylerbeyi
 9. Bizans
 10. Boğaz
 11. Bölge
 12. Bölüm
 13. Burjuva
 14. Cephe
 15. Derebeyi
 16. Divan
 17. Divanıhumayun
 18. Endüstri
 19. FAO
 20. Grejuva
 21. Heyelan
 22. Hıristiyanlık
 23. Hümanizm
 24. IMF
 25. Irmak
 26. Islahat
 27. İhtilal
 28. İpek Yolu
 29. İrad-ı cedit
 30. istanbul
 31. İtilaf
 32. İttifak
 33. Jeopolitik
 34. Kapitülasyon
 35. Kaptanı Derya
 36. Karstik
 37. Keşif
 38. Kızılay
 39. Körfez
 40. Laiklik
 41. Lala
 42. Lâle Devri
 43. Levnî
 44. Lonca
 45. Maki
 46. Matbaa
 47. Meşrutiyet
 48. Mezhep
 49. Minyatür
 50. Müttefik
 51. NATO
 52. Nazır
 53. Nizam-ı Cedit
 54. Nüfus
 55. Ordu
 56. Ortodoks
 57. Özerk
 58. Panislavizm
 59. Pasifik
 60. Plâto
 61. Prenslik
 62. Propaganda
 63. Protokol
 64. Rönesans
 65. Rüştiye
 66. Sanayi İnkılâbı
 67. Savaş
 68. Sipahi
 69. Strateji
 70. Şahi
 71. Şehzade
 72. Şeyhülislam
 73. Şövalye
 74. Tanzimat
 75. Tebaa
 76. Tema
 77. Terakki
 78. Turunçgil
 79. TÜRKSOY
 80. UNESCO
 81. UNICEF
 82. Ülke
 83. Vatan
 84. Veziriazam
 85. Yarımada
 86. Yeşilay
 87. Yöre
 88. Yurt

 

 

Yukarıda verilen kavram listesi dikkate alınarak veri toplama aracı hazırlanmıştır. Veri toplama aracında yer verilen kavramların hangi davranışı / davranışları ölçmeye yönelik olduğu aşağıdaki listede gösterilmiştir.

 

ANKETTE YER ALAN KAVRAMLAR VE öngörülen DAVRANIŞLAR

 

SORU

KAVRAMLAR

DAVRANIŞLAR

 

1

Bölge, Lonca, Kapitülasyon, Bölüm, Şahi, Reform, Baharat Yolu, Nazır, Kızılay, İpek Yolu, Sanayi İnkılâbı, KİE, Plâto, Tema, Nizam-ı Cedit, Şehzade, Lala, Yurt, Heyelan, Lale Devri

TANIMA

 

2

Yöre, Veziriazam, Hümanizm, Strateji, FAO, Panislavizm, Pasifik, UNICEF, NATO, Aydınlanma çağı, Beylerbeyi, Grejuva, Yeşilay, Keşif, IMF, UNESCO, Divan, İttifak, İrad-ı cedit, Rönesans

ANLAMA

3

Bölüm

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

4

Bölge – Bölüm

EŞLEŞTİRME

5

Irmak

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

6

Alüvyon, Endüstri, Heyelan, Jeopolitik, Nüfus, Turunçgil , Karstik, Propaganda,Strateji

İMLA VE YAZIM

7

Körfez, Yarımada, Boğaz

TANIMA – ÖRNEKLEME

8

Maki

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

9

Vatan

SEÇİP İŞARETLEME

10

Jeopolitik

SEÇİP İŞARETLEME

11

Kapitülasyon

SEÇİP İŞARETLEME

12

Kapitülasyon, Protokol, Antlaşma, Şövalye Prenslik, Bizans, Tebaa, İttifak, Mezhep

İMLA VE YAZIM

13

Derebeyi

TAMAMLAMA

14

Hıristiyanlık

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

15

Coğrafi Keşifler

SEÇİP İŞARETLEME

16

Laiklik

ÖRNEKLEME

17

Savaş

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

18

Islahat

SEÇİP İŞARETLEME

19

Rüştiye

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

20

Ordu

EŞLEŞTİRME

21

Terakki, Panislavizm, İtilaf, Matbaa, Tanzimat, Ortodoks, Burjuva, Müttefik, istanbul

İMLA VE YAZIM

22

Cephe

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

23

Meşrutiyet

SEÇİP İŞARETLEME

24

İhtilal

SEÇİP İŞARETLEME

25

Antlaşma

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

26

Minyatür

SEÇİP İŞARETLEME

27

Divan-ı Hümayun

SEÇİP İŞARETLEME

28

Ülke

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

29

Özerk

SEÇİP İŞARETLEME

30

Ülke – Başkent

EŞLEŞTİRME

31

AKUT

SEÇİP İŞARETLEME

32

Ülke, Komşu Ülke

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME

33

NATO

SEÇİP İŞARETLEME

34

AB

SEÇİP İŞARETLEME

35

TÜRKSOY

SEÇİP İŞARETLEME

36

Rönesans

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME – TANIMA

37

Şeyhülislam, Şövalye, Kaptanıderya, Sipahi

SEÇİP İŞARETLEME – ÖRNEKLEME – TANIMA

 

Hazırlanan anket taslağı, ankette yer alan soruların alan kapsama yeterliliği, kullanılan kavramların ve soru biçimlerinin anlaşılabilirliği bakımından 01-15.03.2003 tarihleri arasında Kastamonu İl merkezindeki 20 ilköğretim okulunun 8’inci sınıf öğrencilerine uygulanıp denenmiştir. Aşağıda “23 Ağustos İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerine” uygulanan anket sonuçlarından ilk üç ve son soruya verilen cevaplara yer verilmiştir.

23 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU 8’inci SINIF ÖĞRENCİLERİNCE KAVRAMLARIN TANINMASI

 

KAVRAMLAR

VERİLEN CEVAPLAR

KAVRAMI

TANIYANLAR

KAVRAMI

TANIMAYANLAR

TOPLAM

BÖLGE

F

82

82

%

100

100

ŞAHİ F

7

75

82

%

8,53

91,46

100

KIZILAY F

82

82

%

100

100

PLATO F

76

6

82

%

92,68

7,31

100

LALA F

30

52

82

%

36,58

60,41

100

LONCA F

39

43

82

%

47,56

52,43

100

REFORM F

71

11

82

%

86,58

13,41

100

İPEKYOLU F

61

21

82

%

74,39

25,60

100

TEMA F

70

12

82

%

85,36

14,63

100

YURT F

80

2

82

%

97,56

2,43

100

KAPİTÜLASYON F

75

7

82

%

91,46

8,53

100

BAHARAT YOLU

F

62

20

82

%

75,60

24,39

100

SANAYİ İNKILABI F

75

7

82

%

91,46

8,53

100

NİZAM-I CEDİD F

44

38

82

%

53,65

46,34

100

HEYELAN F

79

3

82

%

96,34

3,65

100

BÖLÜM F

81

1

82

%

98,78

1,21

100

NAZIR F

37

45

82

%

45,12

54,87

100

ŞEHZADE F

72

10

82

%

87,80

12,19

100

LALE DEVRİ F

73

9

82

%

89,02

10,97

100

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi öğrencilerin “Bölge” ve “Kızılay” kavramını % 100’lük bir oranla tanıdıkları gözlenirken, “Şahi” kavramının %91,46’lık bir tanınmama oranına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca “Plato” (% 92,68), “Yurt” (% 97,56) , “Bölüm” (% 97,78) ve “kapitülasyon” (% 91,46)lık oranlarla en fazla tanınan karamlar arasındadır. 

 

23 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU 8’inci SINIF ÖĞRENCİLERİNCE KAVRAMLARIN ANLAŞILMASI

 

KAVRAMLAR

VERİLEN CEVAPLAR

KAVRAMI

ANLAYANLAR

KAVRAMI

ANLAMAYANLAR

TOPLAM

YÖRE

F

77

5

82

%

93,90

6,09

100

FAO

F

18

64

82

%

21,95

78,04

100

NATO

F

57

25

82

%

69,51

30,48

100

YEŞİLAY

F

81

1

82

%

98,78

1,21

100

DİVAN

F

71

11

82

%

86,58

13,41

100

VEZİR-İ AZAM

F

46

36

82

%

56,09

43,90

100

PANİSLAVİZM

F

38

44

82

%

46,34

53,65

100

AYDIJNLANMA ÇAĞI

F

63

19

82

%

76,82

23,17

100

KEŞİF

F

66

16

82

%

80,48

19,51

100

İTTFAK

F

78

4

82

%

95,12

4,87

100

HÜMANİZM

F

33

49

82

%

40,24

59,75

100

PASİFİK

F

40

42

82

%

48,78

51,21

100

BEYLERBEYYİ

F

44

38

82

%

53,65

46,34

100

İMF

F

69

13

82

%

84,14

15,85

100

IRAD-I CEDİT

F

31

51

82

%

37,80

62,19

100

STRATEJİ

F

56

26

82

%

68,29

31,70

100

UNİCEF

F

50

32

82

%

60,97

39,02

100

GREJUVA

F

14

68

82

%

17,07

82,92

100

UNESCO

F

29

53

82

%

34,36

64,63

100

RÖNESANS

F

72

10

82

%

87,80

12,14

100

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi “Yöre” (93,90), “Yeşilay” (98,78), “İttifak”  (95,12)’lik oranlarla öğrencilerin en fazla anlamını bildikleri kavramlar arasında yer alırken “Grejuva” kavramının (82,92)’lik oranla öğrencilerin en fazla anlamını bilmedikleri kavram olduğunu görüyoruz. 

 

 

23 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU 8’inci SINIF ÖĞRENCİLERİNCE KAVRAMLARIN SEÇİLİP İŞARETLENMESİ

Beklenen Cevap “B”

VERİLEN CEVAPLAR

TOPLAM

Seçenekler

A

B

C

D

BOŞ

F

8

63

8

3

82

%

9,75

76,82

9,75

3,65

100

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi anketin 3. sorusuna doğru cevap veren 63 kişi 76,82’lik bir oran oluştururken soruyu boş bırakan 3 öğrenci 3,65’lik, soruya “a” şıkkı cevabı veren 8 öğrenci 9,75 ve yine aynı soruya ”c” cevabı veren 8 öğrenci de 9,75’lik oran oluşturmuştur. “d” şıkkını ise yapan öğrenci bulunmadığı görülmektedir.

 

23 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU 8’inci SINIF ÖĞRENCİLERİNCE KAVRAMLARIN EŞLEŞTİRİLMESİ

 

Beklenen Cevap “C”

VERİLEN CEVAPLAR

TOPLAM

Seçenekler

A

B

C

D

BOŞ

F

6

6

70

82

%

7,31

7,31

85,36

100

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi soruya “c” doğru şıkkını veren 70 öğrenci %85,36’lık bir yüzde oluşturmuştur. “a ve b” şıkkını veren 6’şer öğrenci %7,31’lik bir oran gösterirken soruyu boş bırakan öğrenci olmamıştır. “d” şıkkı ise kullanılmamıştır.

 

 

23 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU 8’inci SINIF ÖĞRENCİLERİNCE KAVRAMLARIN KAZANILMASINDA DERS KİTAPLARINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

 

ÖNEM SIRASI

VERİLEN CEVAPLAR

 

TOPLAM

 

1O

2O

3O

4O

5O

BOŞ

1

F

9

18

16

15

15

9

82

%

10,97

21,95

19,51

18,29

18,29

10,97

100

2

F

16

19

10

18

10

9

82

%

19,51

23,17

12,19

21,95

12,19

10,97

100

3

F

27

15

13

6

12

9

82

%

32,92

18,29

15,85

7,31

14,63

10,97

100

4

F

11

13

21

18

9

10

82

%

13,41

15,85

25,60

21,95

10,97

12,19

100

5

F

17

7

13

15

19

11

82

%

20,73

8,53

15,85

18,29

23,17

13,41

100

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 1. sıraya; 1. açıklamayı veren 9 öğrenci %10,97, 2. açıklamayı veren 18 öğrenci %21,95, 3. açıklamayı veren 16 öğrenci %19,51, 4. açıklamayı veren 15 öğrenci ise %18,292luk bir oran oluşturmuştur. 1. sıraya 5. açıklamayı  veren 15 örencide %18,29’luk bir oran oluştururken 1. sırayı boş bırakan öğrenci sayısı ise 9 olup oranı %10,972dir.

            2. sıraya; 1. açıklamayı veren 16 öğrenci %19,51, 2. açıklamayı veren 19 öğrenci %23,17, 3. açıklamayı veren 10 öğrenci %12,19, 4. açıklamayı veren 18 öğrenci %21,95, 5. açıklamayı veren 10 öğrenci %12,19’luk bir oran oluşturmuştur. 2. sırayı boş bırakan öğrenci sayısı ise 9 olup oranı %10,97’dir.

            3. sıraya; 1. açıklamayı veren 27 öğrenci %32,92, 2. açıklamayı veren 15 öğrenci %18,29, 3. açıklamayı veren 13 öğrenci %15,85, 4. açıklamayı veren 6 öğrenci 7,31, 5. açıklamayı veren 12 öğrenci %14,63’lük bir oranda oluşturmuştur. 3. sırayı boş bırakan öğrenci sayısı ise 9 olup oranı %10,97’dir.

            4. sıraya; 1. açıklamayı veren 11 öğrenci %13,41, 2. açıklamayı veren 13 öğrenci %15,85, 3. açıklamayı veren 21 öğrenci %25,60, 4. açıklamayı veren 18 öğrenci 21,95,  5. açıklamayı veren 9  öğrenci %10,97’lik bir oran  oluşturmuştur. 4. sırayı boş bırakan öğrenci sayısı ise 10 olup oranı %12,19’dur.

            5. sıraya; 1. açıklamayı veren 17 öğrenci %20,73, 2. açıklamayı veren 7  öğrenci % 8,53, 3. açıklamayı veren 13 öğrenci %15,85, 4. açıklamayı veren 15 öğrenci 18,29, 5. açıklamayı veren 19 öğrenci %23,17,’lik bir oranda oluşturmuştur. 5. sırayı boş bırakan öğrenci sayısı ise 11 olup oranı %13,41’dir.

 

Soruların alan kapsama yeterliği, kullanılan kavramların ve soru biçimlerinin anlaşılabilirliği bakımından sınandıktan sonra, gerekli düzeltmeler yapılarak ankete son şekli verilmiştir.

Anket formu 37 seçenekli ve 1 açık uçlu olmak üzere 38 soruluk iki bölümden meydana gelmektedir.

Araştırma Anket Formları, Kastamonu Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile çalışma evreni/örneklemi ilköğretim okullarına uygulanmıştır.

 

 

 1. 4.      Verilerin Analizi

Toplanan Anket Cevap Formları, araştırmanın amaçlarına uygun olarak anket soruları için yan dağılımlar ( cevap kategorilerine göre frekans ve yüzde sayımları ) alınmıştır.

Kavramların hangi düzeyde kazanıldığını belirlemek amacıyla frekans dağılımı itibariyle % 0-44 arasındaki beklentiler “ Başarısız “, % 45-54 arasındaki beklentiler “ Geçer “, % 55-69 arasındaki beklentiler “ Orta “, % 70-84 arasındaki beklentiler “ İyi “, % 85-100 arasındaki beklentiler “ Pekiyi “ düzeyde [3]  “ grubun beklentileri “ ya da “ karşı tarafın beklentisinin benimsenmesi “ olarak tanımlanmıştır. Elde edilen sonuçlar bu sınırlar içinde değerlendirilip yorumlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

SONUÇ VE TEKLİFLER

 

 1. I.                   sonuç

Kastamonu il merkezinde 2002 -2003 öğretim yılında eğitim – öğretime açık bulunan 20 şehir ilköğretim okulunda( Abdülhakhamit, Ali Fuat Darende, Atabey, Atatürk, Candaroğulları, Ceritoğlu, Cumhuriyet, Darende, Gazipaşa, Hisarardı, İsfendiyarbey, Kırkçeşme, Kuzeykent, Mehmet Akif, Merkez, Sepetçioğlu, Şehir Şerife Bacı, Vali Aydın Arslan, Yıldırım Bayezit, Yirmiüçağustos ) öğrenim gören 545 8’inci sınıf öğrencisine uygulanan veri toplama aracından elde edilen bulgu ve yorumlara dayanarak araştırmanın amaçlarına göre elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara göre teklifler aşağıda sıralanmıştır.

 

Amaç 1

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının anlama, seçip işaretleme, örnekleme, eşleştirme, tamamlama bakımından 8. sınıf öğrencilerince ne derecede kazanıldığını saptamak

 

Alt Problem 1

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

 

Kavramı tanıma

 

TABLO 1

“ TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN TANINMA/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Bölge

545

489

89,7

Pekiyi
Bölüm

545

364

66,8

Orta
Heyelan

545

378

69,4

Orta
Plâto

545

415

76,1

İyi
Yurt

545

435

80

İyi

 

Bölge

“ Bölge “ kavramı; Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Hisarardı, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende ve Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 89,7 ) altında; Gazipaşa, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Atabey, Darende, Merkez, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Atatürk, Cumhuriyet ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Bölüm

“ Bölüm “ kavramı; Sepetçioğlu, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, Ali Fuat Darende, Cumhuriyet, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Yıldırım Bayezıt ve İsfendiyarbey, ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 66,8 ) altında; Atatürk, Şehit Şerife Bacı, Atabey, Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent, Merkez, Vali Aydın Arslan, Gazipaşa, Darende, Hisarardı ve Candaroğulları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Heyelan

“ Heyelan “ kavramı; Cumhuriyet, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, Mehmet Akif Ersoy, İsfendiyarbey, Ali Fuat Darende ve Yirmiüçağustos ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 69,4 ) altında; Kuzeykent, Kırkçeşme, Yıldırım Bayezıt, Şehit Şerife Bacı, Darende, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk, Merkez, Hisarardı ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

Kavramın; Sepetçioğlu ilköğretim okulu öğrencilerince hiç tanınmaması anlamlıdır.

 

Plâto

“ Plâto “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 76,1 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Yurt

“ Yurt “ kavramı; Yıldırım Bayezıt, Sepetçioğlu, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, Cumhuriyet, İsfendiyarbey ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 80 ) altında; Atabey ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinde; Kırkçeşme, Mehmet Akif Ersoy, Candaroğulları, Gazipaşa, Atatürk, Merkez, Şehit Şerife Bacı, Yirmiüçağustos, Kuzeykent, Darende, Vali Aydın Arslan ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

 

Kavramın anlamını bilme

 

TABLO 2

“ TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN anlamının bilinme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Strateji

545

231

42,4

Başarısız
Yöre

545

456

83,7

İyi

 

Strateji

“ Strateji “ kavramının; Abdülhakhamit, Ceritoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Kırkçeşme, Kuzeykent, İsfendiyarbey, Atabey, Atatürk, Cumhuriyet, Candaroğulları ve Yirmiüçağustos Sepetçioğlu, ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 42,4 ) altında; Vali Aydın Arslan, Yıldırım Bayezıt, Ali Fuat Darende, Darende, Merkez, Şehit Şerife Bacı, Gazipaşa ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

Kavramın anlamının; Sepetçioğlu ilköğretim okulu öğrencilerince hiç bilinmemesi anlamlıdır.

 

Yöre

“ Yöre “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 83,7 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

Tanımı verilen kavramı bir dizi seçenek arasından seçip gösterme

 

TABLO 3

“ TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI BİR DİZİ SEÇENEK ARASINDAN SEÇİP GÖSTERME/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Bölüm

545

236

43,3

Başarısız
Jeopolitik

545

258

47,4

Geçer
Vatan

545

347

63,6

Orta

 

Bölüm

“Bölüm” kavramı; Mehmet Akif Ersoy, Vali Aydın Arslan, Cumhuriyet, Atatürk, Gazipaşa, Ali Fuat Darende, Candaroğulları, İsfendiyarbey ve Kırkçeşme ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 43,3 ) altında; Sepetçioğlu, Şehit Şerife Bacı, Atabey, Ceritoğlu, Darende, Abdülhakhamit, Yıldırım Bayezıt, Merkez, Hisarardı ve Yirmiüçağustos ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

Kavramın; Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince bir dizi seçenek arasından seçilip hiç gösterilmemesi anlamlıdır.

 

Jeopolitik

“Jeopolitik” kavramı; Yirmiüçağustos, Yıldırım Bayezıt, Cumhuriyet, Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Merkez, Şehit Şerife Bacı, Abdülhakhamit ve Ceritoğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 47,4 ) altında; Atabey, Kuzeykent, Darende, Ali Fuat Darende, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Vali Aydın Arslan, Kırkçeşme, Gazipaşa, Candaroğullları ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Vatan

“Vatan” kavramı; Merkez, Atabey, Yirmiüçağustos, Hisarardı, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende, İsfendiyarbey, Kuzeykent ve Gazipaşa ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 63,6 ) altında; Abdülhakhamit, Atatürk, Şehit Şerife Bacı, Cumhuriyet, Vali Aydın Arslan, Sepetçioğlu, Darende, Kırkçeşme, Yıldırım Bayezıt, Candaroğullları ve Ceritoğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Bir dizi tanımla bir dizi kavramı/bir dizi kavramla bir dizi tanımı eşleştirme

 

TABLO 4

“ TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI BİR DİZİ tanımla eşleştirme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Akarsu

545

227

41,7

Başarısız
Bölge-Bölüm

545

96

17,7

Başarısız
Körfez, Yarımada, Boğaz

545

297

54,4

Geçer
Maki

545

246

45,1

Geçer

 

Akarsu

“Akarsu” kavramı örnekleri; Cumhuriyet,, Hisarardı, Darende, Ceritoğlu, Gazipaşa, Kırkçeşme, Merkez, Şehit Şerife Bacı ve Sepetçioğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 41,7 ) altında; Mehmet Akif Ersoy, Yirmiüçağustos, Candaroğullları, Atabey, Vali Aydın Arslan, Kuzeykent, Abdülhakhamit, Ali Fuat Darende, İsfendiyarbey, Atatürk ve Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip işaretlenmektedir.

 

Bölge-Bölüm

“Bölge-Bölüm” kavramları; Atatürk, Sepetçioğlu, Ceritoğlu, Vali Aydın Arslan, Atabey, Şehit Şerife Bacı, Hisarardı, Yirmiüçağustos, Kuzeykent ve Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 17,7 ) altında; Cumhuriyet, Abdülhakhamit, Merkez, Kırkçeşme, Gazipaşa, Ali Fuat Darende, Candaroğulları, Darende ve İsfendiyarbey ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip eşleştirilmektedir.

Kavramların; Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince bir dizi seçenek arasından seçilip hiç eşleştirilmemesi anlamlıdır.

 

Körfez, Yarımada, Boğaz

Haritada gösterilen “Körfez, Yarımada, Boğaz” kavramları; Darende, Ceritoğlu, Hisarardı, Kuzeykent, Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Gazipaşa ve Cumhuriyet ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 54,4 ) altında; Ali Fuat Darende, Sepetçioğlu, Şehit Şerife Bacı, İsfendiyarbey, Kırkçeşme, Atatürk, Vali Aydın Arslan, Atabey ve Candaroğullları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde örnekleriyle eşleştirilmektedir.

 

Maki

Haritada gösterilen örnekleriyle “ Maki” kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Yirmiüçağustos, Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Yıldırım Bayezıt, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme, Ali Fuat Darende, Abdülhakhamit ve Candaroğullları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 45,1 ) altında; Darende, Atabey, Şehit Şerife Bacı, Gazipaşa Atatürk, Vali Aydın Arslan ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde eşleştirilmektedir.

 

 

Verilen bir dizi kavram arasından yazım yanlışı olanları seçip gösterme

 

TABLO 5

“ TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARdan yazımı yanlış olanları seçip gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Endüstri, Nüfus, Propaganda, Turunçgil

545

224

41,1

Başarısız

 

 

Endüstri, Nüfus, Propaganda, Turunçgil

Yazımı yanlış verilen “Endüstri, Nüfus, Propaganda, Turunçgil” kavramları; Şehit Şerife Bacı, Yıldırım Bayezıt, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, Merkez ve Gazipaşa ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 41,1 ) altında; Candaroğullları, Cumhuriyet, Vali Aydın Arslan, Mehmet Akif Ersoy, Atabey, Ali Fuat Darende, İsfendiyarbey, Kuzeykent, Atatürk, Darende, Hisarardı ve Sepetçioğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

alt problem 2

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

 

Kavramı tanıma

 

TABLO 6

“ istanbul’un fethi ve sonrası “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN TANINMA/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Kapitülasyon

545

441

81

İyi
Şahi

545

49

9

Başarısız

 

Kapitülasyon

“ Kapitülasyon “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 76,1 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Şahi

“ Şahi “ kavramı; Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Hisarardı, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende ve Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 89,7 ) altında; Gazipaşa, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Atabey, Darende, Merkez, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Atatürk, Cumhuriyet ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

 

Kavramın anlamını bilme

 

TABLO 7

“ istanbul’un fethi ve sonrası “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN anlamının bilinme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Grejuva

545

98

18

Başarısız

 

Grejuva

“ Grejuva “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 83,7 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Tanımı verilen kavramın eş anlamlısını bir dizi seçenek arasından seçip gösterme

 

TABLO 8

“ istanbul’un fethi ve sonrası “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMIN eş anlamlısını gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Ayrıcalık

545

288

52,8

Geçer

 

Ayrıcalık

“Ayrıcalık” kavramının eş anlamlısı; Sepetçioğlu, Merkez, İsfendiyarbey, Yıldırım Bayezıt, Ali Fuat Darende, Atabey, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Kuzeykent, Atatürk, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit ve Cumhuriyet ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 52,8 ) altında; Ceritoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Vali Aydın Arslan, Gazipaşa, Darende, Candaroğulları ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

 

Verilen bir dizi kavram arasından yazım yanlışı olanları seçip gösterme

 

TABLO 9

“ istanbul’un fethi ve sonrası “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARDAN YAZIM YANLIŞI OLANLARI SEÇİP gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Kapitülasyon, Prenslik, Bizans, İttifak

545

306

56,1

Orta

 

Kapitülasyon, Prenslik, Bizans, İttifak

Yazımı yanlış verilen “Kapitülasyon, Prenslik, Bizans, İttifak” kavramları; Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Merkez, Abdülhakhamit ve Atatürk ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 56,1 ) altında; Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent, Cumhuriyet, Gazipaşa, Vali Aydın Arslan, Yıldırım Bayezıt, Ceritoğlu, Şehit Şerife Bacı, Darende, Atabey ve Candaroğullları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Alt Problem 3

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

 

 

Kavramı tanıma

 

TABLO 10

“ avrupa’da yenilikler “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN

TANINMA/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Baharat yolu

545

327

60

Orta
İpek yolu

545

366

67,2

Orta
Reform

545

396

72,7

İyi
Sanayi inkılâbı

545

461

85

Pekiyi

 

 “ Baharat yolu

“ Baharat yolu “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 60 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

İpek yolu

“ İpek yolu “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 67,2 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Reform

“ Reform “ kavramı; Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Hisarardı, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende ve Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 72,7 ) altında; Gazipaşa, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Atabey, Darende, Merkez, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Atatürk, Cumhuriyet ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

 “ Sanayi inkılâbı

“ Sanayi inkılâbı “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 85 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Kavramın anlamını bilme

 

TABLO 11

“avrupa’da yenilikler “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN

anlamının bilinme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Aydınlanma çağı

545

394

54

Geçer
Hümanizm

545

191

35

Başarısız
Keşif

545

356

65,3

Orta
Pasifik

545

182

33,4

Başarısız
Rönesans

545

386

70,8

İyi

 

Aydınlanma çağı

“ Aydınlanma çağı “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 54 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Hümanizm

“ Hümanizm “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 35 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Keşif

“ Keşif “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 65,3 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

“ Pasifik

“ Pasifik “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 33,4 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Rönesans

“ Rönesans “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 70,8 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Tanımı verilen kavramı bir dizi seçenek arasından seçip gösterme

 

TABLO 12

“avrupa’da yenilikler “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI bir dizi seçenek arasından seçip gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Coğrafî keşifler

545

175

32,2

Başarısız
Hristiyanlık

545

256

47

Geçer
Rönesans

545

118

21,7

Başarısız
Sanayi inkılâbı

545

217

39,8

Başarısız

 

Coğrafî keşifler

“Coğrafî keşifler” kavramı; Hisarardı, Kuzeykent, Cumhuriyet, İsfendiyarbey, Sepetçioğlu, Merkez, Mehmet Akif Ersoy, Abdülhakhamit, Yıldırım Bayezıt, Şehit Şerife Bacı ve Atabey ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 32,2) altında; Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Ali Fuat Darende, Candaroğulları, Vali Aydın Arslan, Gazipaşa, Atatürk, Ceritoğlu ve Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Hristiyanlık

“Hristiyanlık” kavramı; Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende, Cumhuriyet, İsfendiyarbey, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Merkez, Atabey, Yıldırım Bayezıt ve Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 47 ) altında; Candaroğulları, Kırkçeşme, Hisarardı, Ceritoğlu, Sepetçioğlu, Şehit Şerife Bacı, Gazipaşa, Vali Aydın Arslan ve Atatürk ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Rönesans

“Rönesans” kavramı; Cumhuriyet, Hisarardı, Yıldırım Bayezıt, Şehit Şerife Bacı, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, İsfendiyarbey ve Sepetçioğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 21,7) altında; Ali Fuat Darende, Vali Aydın Arslan, Kırkçeşme, Darende, Gazipaşa, Atabey, Atatürk, Merkez, Candaroğulları, Ceritoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Sanayi inkılâbı

“Sanayi inkılâbı” kavramı; İsfendiyarbey, Cumhuriyet, Atatürk, Yirmiüçağustos, Kırkçeşme, Ceritoğlu, Atabey, Abdülhakhamit, Ali Fuat Darende ve  Sepetçioğlu  ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 39,8 ) altında; Vali Aydın Arslan, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Mehmet Akif Ersoy,  Candaroğulları, Gazipaşa, Yıldırım Bayezıt, Merkez, Hisarardı ve Darende, ve ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Tanımın boş bırakılan yerine ilgili kavramı bir dizi seçenek arasından seçip yazma

 

TABLO 13

“avrupa’da yenilikler “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAM TANIMININ BOŞ BIRAKILAN YERİNE İLGİLİ KAVRAMI SEÇİP YAZMA/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Derebeyi

545

310

56,9

Orta

 

Derebeyi

Verilen tanımın boş bırakılan yerine ilgili “ Derebeyi” kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Yirmiüçağustos, Ali Fuat Darende, Abdülhakhamit, Merkez, Atabey, Kırkçeşme, İsfendiyarbey, Yıldırım Bayezıt ve Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 56,9 ) altında; Candaroğulları, Gazipaşa, Darende, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Ceritoğlu, Hisarardı, Vali Aydın Arslan ve Atatürk ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip yazılmaktadır.

 

Alt Problem 4

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

 

 

Kavramı tanıma

TABLO 14

“17 ve 18. yüzyıllarda osmanlı devleti “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN TANINMA/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Lâle devri

545

471

86,4

Pekiyi
Nizam-ı Cedit

545

269

49,4

Geçer

 

Lâle devri

“ Lâle devri “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 86,4 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

 

Nizam-ı Cedit

“ Nizam-ı Cedit “ kavramı; Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Hisarardı, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende ve Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 49,4 ) altında; Gazipaşa, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Atabey, Darende, Merkez, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Atatürk, Cumhuriyet ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Kavramın anlamını bilme

 

TABLO 15

“ 17 ve 18. yüzyıllarda osmanlı devleti “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN anlamının bilinme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

İradıcedit

545

176

32,3

Başarısız

 

İradıcedit

“ İradıcedit “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 32,3 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Verilen bir tanımla ilgili kavramı bir dizi kavram arasından seçip gösterme

 

TABLO 16

“ 17 ve 18. yüzyıllarda osmanlı devleti “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI bir dizi seçenek arasından seçip gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

İsyan

545

276

50,7

Geçer

 

İsyan

“İsyan” kavramı; Hisarardı, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Ali Fuat Darende, Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Darende ve Kırkçeşme ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 50,7) altında; Candaroğulları, Merkez, İsfendiyarbey, Atabey, Gazipaşa, Abdülhakhamit, Atatürk, Yıldırım Bayezıt, Vali Aydın Arslan ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

 

Bir dizi tanımla bir dizi kavramı/bir dizi kavramla bir dizi tanımı eşleştirme

 

TABLO 17

“ 17 ve 18. yüzyıllarda osmanlı devleti “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI eşleştirme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Antlaşma

545

103

18,9

Başarısız
Savaş

545

169

31

Başarısız

 

Antlaşma

“Antlaşma” kavramı; Ali Fuat Darende, Abdülhakhamit, Hisarardı, Yıldırım Bayezıt, Merkez, Sepetçioğlu, Candaroğulları, Yirmiüçağustos ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (%18,9) altında; Cumhuriyet, İsfendiyarbey, Atabey, Mehmet Akif Ersoy, Vali Aydın Arslan, Kırkçeşme, Atatürk, Şehit Şerife Bacı, Ceritoğlu, Gazipaşa ve Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde örnekleriyle eşleştirilmektedir.

 

Savaş

“Savaş” kavramı; Darende, Ali Fuat Darende, Kuzeykent, Yıldırım Bayezıt, Merkez, Mehmet Akif Ersoy, Kırkçeşme, Ceritoğlu, Sepetçioğlu, Vali Aydın Arslan  ve Gazipaşa,ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 31) altında; Cumhuriyet, Yirmiüçağustos, İsfendiyarbey, Candaroğulları, Abdülhakhamit, Atabey, Atatürk, Hisarardı ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde örnekleriyle eşleştirilmektedir.

 

Kavramın eş anlamlısını bir dizi seçenek arasından seçip gösterme

 

TABLO 18

“ 17 ve 18. yüzyıllarda osmanlı devleti “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN eş anlamlısını gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Islahat / Yenilik

545

333

61,1

Orta

 

Islahat

“Islahat” kavramının eş anlamlısı; Yirmiüçağustos, Cumhuriyet, Kırkçeşme, Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yıldırım Bayezıt, Kuzeykent, Hisarardı, Merkez, Ali Fuat Darende, İsfendiyarbey ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 61,1) altında; Candaroğulları, Atabey, Darende, Atatürk, Gazipaşa, Vali Aydın Arslan, Abdülhakhamit ve Ceritoğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Alt Problem 5

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “19. ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

 

Kavramın anlamını bilme

TABLO 19

“19 ve 20. yüzyıllarda osmanlı devleti “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN anlamının bilinme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

İttifak

545

380

70

İyi
Panslavizm

545

207

38

Başarısız

 

İttifak

“ İttifak “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 70 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Panslavizm

“ Panslavizm “ kavramı; Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Hisarardı, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende ve Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 38 ) altında; Gazipaşa, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Atabey, Darende, Merkez, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Atatürk, Cumhuriyet ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Verilen bir tanımla ilgili kavramı bir dizi kavram arasından seçip gösterme

 

TABLO 20

“19 ve 20. yüzyıllarda osmanlı devleti “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI bir dizi seçenek arasından seçip gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Cephe

545

273

50,1

Geçer
Meşrutiyet

545

207

38

Başarısız
Ordu

545

164

30

Başarısız
Rüştiye

545

70

12,9

Başarısız

 

Cephe

“Cephe” kavramı; Yirmiüçağustos, Cumhuriyet, Ali Fuat Darende, Sepetçioğlu, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Kırkçeşme, Darende, Atabey, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 50,1) altında; Merkez, Gazipaşa, İsfendiyarbey, Abdülhakhamit, Yıldırım Bayezıt, Ceritoğlu, Şehit Şerife Bacı ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Meşrutiyet

“Meşrutiyet” kavramı; Merkez, Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Atabey, Yirmiüçağustos, Ali Fuat Darende, Gazipaşa ve Cumhuriyet ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 38) altında; İsfendiyarbey, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, Kırkçeşme, Kuzeykent, Darende, Atatürk, Vali Aydın Arslan, Yıldırım Bayezıt, Şehit Şerife Bacı, Hisarardı ve Candaroğulları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Ordu

“Ordu” kavramı; Sepetçioğlu, Ali Fuat Darende, Atatürk, Cumhuriyet, Abdülhakhamit, Kuzeykent, Vali Aydın Arslan, Mehmet Akif Ersoy, Merkez ve Gazipaşa ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 30) altında; Yirmiüçağustos ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinde; Atabey, Yıldırım Bayezıt, Darende, Kırkçeşme Candaroğulları, İsfendiyarbey, Hisarardı ve Ceritoğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Rüştiye

“Rüştiye” kavramı; Ceritoğlu, Cumhuriyet, Yıldırım Bayezıt, Mehmet Akif Ersoy, Şehit Şerife Bacı, Abdülhakhamit, Darende, Ali Fuat Darende ve İsfendiyarbey ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 12,9) altında; Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Candaroğulları, Gazipaşa, Atabey, Merkez, Sepetçioğlu ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

Kavramın;Atatürk, Kuzeykent ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince bir dizi seçenek arasından seçilip hiç gösterilmemesi anlamlıdır.

 

Yazımı yanlış verilen kavramları bir dizi seçenek arasından seçip gösterme

 

TABLO 21

“19 ve 20. yüzyıllarda osmanlı devleti “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARdan yazımı yanlış olanları seçip gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Panslavizm, Matbaa, Ortodoks, İstanbul

545

161

29,5

Başarısız

 

Panslavizm, Matbaa, Ortodoks, İstanbul

Yazımı yanlış verilen “Panslavizm, Matbaa, Ortodoks, İstanbul “ kavramları; Cumhuriyet, Kuzeykent, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Hisarardı, Gazipaşa, İsfendiyarbey, Ceritoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Yıldırım Bayezıt  ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 29,5) altında; Atatürk, Ali Fuat Darende, Merkez, Şehit Şerife Bacı, Darende, Kırkçeşme, Atabey, Vali Aydın Arslan ve Candaroğulları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Alt Problem 6

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Osmanlı Kültür ve Uygarlığı” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

 

Kavramı tanıma

TABLO 22

“osmanlı kültür ve uygarlığı “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN TANINMA/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Lala

545

183

33,6

Başarısız
Lonca

545

154

28,2

Başarısız
Nazır

545

153

28,1

Başarısız
Şehzade

545

345

63,3

Orta

 

Lala

“ Lala “ kavramı; Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Hisarardı, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende ve Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 33,6 ) altında; Gazipaşa, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Atabey, Darende, Merkez, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Atatürk, Cumhuriyet ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Lonca

“ Lonca “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 28,2 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Nazır

“ Nazır “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 28,1 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Şehzade

“ Şehzade “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 63,3 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Kavramın anlamını bilme

TABLO 23

“ osmanlı kültür ve uygarlığı “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN anlamının bilinme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Beylerbeyi

545

222

40,7

Başarısız
Divan

545

346

63,5

Orta
Veziriazam

545

273

50,1

Geçer

 

Beylerbeyi

“ Beylerbeyi “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 40,7 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

“ Divan

“ Divan “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 63,5 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Veziriazam

“ Veziriazam “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 50,1 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Verilen bir tanımla ilgili kavramı bir dizi kavram arasından seçip gösterme

 

TABLO 24

“ osmanlı kültür ve uygarlığı “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI bir dizi seçenek arasından seçip gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Divanıhümayun

545

268

49,2

Geçer
Minyatür

545

210

38,5

Başarısız

 

Divanıhümayun

“Divanıhümayun” kavramı; Cumhuriyet, Kuzeykent, Ali Fuat Darende, Atabey, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Kırkçeşme, Merkez, Mehmet Akif Ersoy ve Candaroğulları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 49,2) altında; İsfendiyarbey, Abdülhakhamit, Darende, Gazipaşa, Yıldırım Bayezıt, Hisarardı, Şehit Şerife Bacı, Atatürk, Vali Aydın Arslan ve Ceritoğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Minyatür

“Minyatür” kavramı; Yıldırım Bayezıt, Kuzeykent, Merkez, Cumhuriyet, Sepetçioğlu, Mehmet Akif Ersoy, Şehit Şerife Bacı, Yirmiüçağustos, İsfendiyarbey ve Kırkçeşme ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 38,5) altında; Ali Fuat Darende, Candaroğulları, Atabey, Abdülhakhamit, Atatürk, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Darende, Ceritoğlu ve Gazipaşa ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Kavramı örnekleriyle eşleştirme

TABLO 25

“ osmanlı kültür ve uygarlığı “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI örnekleriyle eşleştirme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Şeyhülislâm, Şövalye, Kaptanıderya, Sipahi

545

171

31,3

Başarısız

 

Şeyhülislâm, Şövalye, Kaptanıderya, Sipahi

“Şeyhülislâm, Şövalye, Kaptanıderya, Sipahi” kavramları; Hisarardı, Kuzeykent, Cumhuriyet, Ceritoğlu Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ali Fuat Darende ve Abdülhakhamit ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 31,3) altında; Atabey, Şehit Şerife Bacı, Darende, Atatürk, Vali Aydın Arslan, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt ve Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde örnekleriyle eşleştirilmektedir.

 

 

Alt Problem 7

İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası” ünitesinde geçen kavramlar, 8. sınıf öğrencilerince bilgi basamağı düzeyinde ne derecede kazanılmıştır?

 

Kavramı tanıma

TABLO 26

“ yurdumuzun komşuları ve türk dünyası “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN TANINMA/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

KEİ

545

42

7,7

Başarısız
Kızılay

545

504

92,5

Pekiyi
TEMA

545

376

69

Orta

 

 

KEİ

“ KEİ “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 7,7 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Kızılay

“ Kızılay“ kavramı; Sepetçioğlu, İsfendiyarbey, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Hisarardı, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende ve Yıldırım Bayezıt ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 92,5 ) altında; Gazipaşa, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Yirmiüçağustos, Atabey, Darende, Merkez, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Atatürk, Cumhuriyet ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

TEMA

“ TEMA “ kavramı; Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Ceritoğlu, Abdülhakhamit, Mehmet Akif Ersoy İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Ali Fuat Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 69 ) altında; Yıldırım Bayezıt, Yirmiüçağustos, Darende, Hisarardı, Kuzeykent, Şehit Şerife Bacı, Merkez, Gazipaşa, Candaroğulları, Atabey, Atatürk ve Vali Aydın Arslan ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde tanınmaktadır.

 

Kavramın anlamını bilme

TABLO 27

“ yurdumuzun komşuları ve türk dünyası “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARIN anlamının bilinme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

FAO

545

110

20,2

Başarısız
IMF

545

280

51,4

Geçer
NATO

545

301

55,2

Orta
UNESCO

545

265

48,6

Geçer
UNICEF

545

254

46,6

Geçer
Yeşilay

545

462

84,8

Pekiyi

 

FAO

“ FAO “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 20,2 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

IMF

“IMF“ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 51,4 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

NATO

“ NATO “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 55,2 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

UNESCO

“ UNESCO “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 48,6 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

UNICEF

“ UNICEF “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 46,6 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Yeşilay

“ Yeşilay “ kavramının; Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Yirmiüçağustos, Abdülhakhamit, Ceritoğlu, İsfendiyarbey, Kırkçeşme ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin ( % 84,8 ) altında; Atabey, Gazipaşa, Cumhuriyet, Darende, Merkez, Ali Fuat Darende, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Yıldırım Bayezıt, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde anlamı bilinmektedir.

 

Tanımı verilen kavramı bir dizi seçenek arasından seçip gösterme

 

TABLO 28

“ yurdumuzun komşuları ve türk dünyası “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI bir dizi seçenek arasından gösterme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

AKUT

545

112

20,5

Başarısız
Avrupa Birliği

545

242

44,4

Başarısız
Komşu ülke

545

256

47

Geçer
NATO

545

296

54,3

Geçer
Özerk

545

95

17,4

Başarısız
TÜRKSOY

545

270

49,5

Geçer
Ülke

545

245

44,9

Geçer

 

 “AKUT

“AKUT” kavramı; Yirmiüçağustos, İsfendiyarbey, Candaroğulları, Cumhuriyet, Darende, Atabey, Ali Fuat Darende, Sepetçioğlu, Mehmet Akif Ersoy, Kırkçeşme, Atatürk ve Merkez  ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 20,5) altında; Abdülhakhamit, Kuzeykent, Vali Aydın Arslan, Şehit Şerife Bacı, Gazipaşa, Ceritoğlu, Yıldırım Bayezıt ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Avrupa Birliği

“Avrupa Birliği” kavramı; Sepetçioğlu, Abdülhakhamit, Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy, Kırkçeşme, Cumhuriyet, Yirmiüçağustos, Atabey, Merkez, Gazipaşa ve İsfendiyarbey ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 44,4) altında; Ali Fuat Darende, Atatürk, Hisarardı, Vali Aydın Arslan, Candaroğulları, Şehit Şerife Bacı, Darende, Yıldırım Bayezıt ve Ceritoğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Komşu ülke

“Komşu ülke” kavramı; Sepetçioğlu, Yıldırım Bayezıt, Abdülhakhamit, İsfendiyarbey, Gazipaşa, Ali Fuat Darende, Cumhuriyet, Yirmiüçağustos ve  Darende ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 47) altında; Vali Aydın Arslan, Atatürk, Şehit Şerife Bacı, Kırkçeşme, Ceritoğlu, Candaroğulları, Atabey, Merkez, Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

NATO

“NATO” kavramı; Sepetçioğlu, Kuzeykent, Mehmet Akif Ersoy, Ali Fuat Darende, Yirmiüçağustos, Merkez, Kırkçeşme, Cumhuriyet, Atabey, İsfendiyarbey ve Candaroğulları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 54,3) altında; Yıldırım Bayezıt, Hisarardı, Abdülhakhamit, Darende, Ceritoğlu, Şehit Şerife Bacı, Gazipaşa, Vali Aydın Arslan ve Atatürk ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Özerk

“Özerk” kavramı; Yirmiüçağustos, Cumhuriyet, Şehit Şerife Bacı, Kuzeykent, Atatürk, Sepetçioğlu, Yıldırım Bayezıt, Vali Aydın Arslan, İsfendiyarbey, Gazipaşa, Ceritoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Atabey  ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 17,4) altında; Abdülhakhamit, Darende, Ali Fuat Darende, Candaroğulları, Merkez, Kırkçeşme ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

türksoy

“türksoy” kavramı; Sepetçioğlu, Ali Fuat Darende, Yirmiüçağustos, Merkez, Kırkçeşme, İsfendiyarbey, Kuzeykent, Darende, Mehmet Akif Ersoy ve Candaroğulları ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 49,2) altında; Abdülhakhamit, Cumhuriyet, Atatürk, Gazipaşa, Ceritoğlu, Atabey, Yıldırım Bayezıt, Şehit Şerife Bacı, Vali Aydın Arslan ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Ülke

“Ülke” kavramı; Yirmiüçağustos, Sepetçioğlu, Cumhuriyet, Gazipaşa, Kuzeykent, Ali Fuat Darende, Atabey, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, İsfendiyarbey ve Ceritoğlu  ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 44,9) altında; Kırkçeşme, Yıldırım Bayezıt, Atatürk, Şehit Şerife Bacı, Vali Aydın Arslan, Abdülhakhamit, Candaroğulları, Darende ve Hisarardı ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip gösterilmektedir.

 

Bir dizi tanımla bir dizi kavramı/bir dizi kavramla bir dizi tanımı eşleştirme

 

TABLO 29

“ yurdumuzun komşuları ve türk dünyası “  ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARI eşleştirme/KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

 

Kavram

Denek sayısı

N

beklenilen cevabı verenler

Frekans

Yüzde Oranı

%

Kazanılmışlık Düzeyi

Ülke-Başkent

545

158

28,9

Başarısız

 

 

Ülke-Başkent

“Ülke-Başkent” eşleştirmesi; Hisarardı, Merkez, Yirmiüçağustos, Gazipaşa, Yıldırım Bayezıt, Mehmet Akif Ersoy, Sepetçioğlu, Şehit Şerife Bacı, Cumhuriyet, Atabey ve Kuzeykent ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin (% 28,9) altında; Kırkçeşme, Ali Fuat Darende, İsfendiyarbey, Candaroğulları, Darende, Abdülhakhamit, Atatürk, Vali Aydın Arslan ve Ceritoğlu ilköğretim okulu öğrencilerince tüm grubun kazanılmışlık düzeyinin üstünde bir dizi seçenek arasından seçilip yapılmaktadır.

 

VERİ TOPLAMA ARACINDA YER VERİLEN KAVRAMLAR

 

ÜNİTE

 

KAVRAM

KAVRAMIN VERİLİŞİ

DAVRANIŞLAR

Soyut

Somut

Tanıma

Anlama

Seçip

İşaretleme

Örnek-leme

Eşleştirme

İmla-Yazım

I. ÜNİTE: TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ

Bölge

×

 

×

 

 

 

×

 

Plato

 

×

×

 

 

 

 

 

Yurt / Vatan

×

 

×

 

×

 

 

 

Heyelan

 

×

×

 

 

 

 

×

Bölüm

×

 

×

 

×

×

 

 

Yöre

×

 

 

×

 

 

 

 

Strateji

×

 

 

×

 

 

 

×

Akarsu

 

×

 

 

×

×

 

 

Körfez

 

×

 

 

×

×

 

 

Yarımada

 

×

 

 

×

×

 

 

Boğaz

 

×

 

 

×

×

 

 

Maki

 

×

 

 

×

 

×

 

Jeopolitik

×

 

 

 

×

 

 

×

Alüvyon

 

×

 

 

 

 

 

×

Endüstri

×

 

 

 

 

 

 

×

Nüfus

×

 

 

 

 

 

 

×

Turunçgil

 

×

 

 

 

 

 

×

Karstik

×

 

 

 

 

 

 

×

Propaganda

×

 

 

 

 

 

 

×

II. ÜNİTE: İSTANBUL’UN

FETHİ ve SONRASI

Şahi

 

×

×

 

 

 

 

 

Kapitülasyon

×

 

×

 

×

 

 

×

Grejuva

 

×

 

×

 

 

 

 

Savaş

×

 

 

×

×

 

 

 

Antlaşma

×

 

 

 

×

×

 

×

III. ÜNİTE: AVRUPA’DA YENİLİKLER

Reform

×

 

×

 

 

 

 

 

İpek Yolu

 

×

×

 

 

 

 

 

Baharat Yolu

 

×

×

 

 

 

 

 

Sanayi İnkılabı

×

 

×

 

 

×

×

 

Aydınlanma Çağı

×

 

 

×

 

 

 

 

Coğrafi Keşifler

×

 

×

 

×

 

 

 

Hümanizm

×

 

 

×

 

 

 

 

Pasifik

 

×

 

×

 

 

 

 

Rönesans

×

 

×

×

×

×

 

 

Derebeyi

×

 

 

 

×

 

 

 

Hristiyanlık

×

 

 

 

×

×

 

 

Şövalye

×

 

×

 

×

×

 

 

Matbaa

 

×

 

 

 

 

 

×

IV. ÜNİTE:

 17.  ve 18. Y.Y. OSMANLI  DEVLETİ

Nizam-ı Cedit

×

 

×

 

 

 

 

 

Lale Devri

×

 

×

 

 

 

 

 

İradıcedit

×

 

 

×

 

 

 

 

İsyan

×

 

 

 

×

 

 

 

V. ÜNİTE: 19. ve 20. YÜZYILLARDA OSMANLI  DEVLETİ

Panslavizm

×

 

 

×

 

 

 

×

İttifak

×

 

×

 

 

 

 

×

Islahat

×

 

 

 

×

 

 

 

Rüştiye

×

 

 

 

×

 

 

 

Cephe

×

 

 

 

×

×

 

 

Meşrutiyet

×

 

 

 

×

 

 

 

İtilâf

×

 

 

 

 

 

 

×

Tanzimat

×

 

 

 

 

 

 

×

İhtilal

×

 

 

 

 

 

 

×

Tebaa

×

 

 

 

 

 

 

×

Prenslik

×

 

 

 

 

 

 

×

VI. ÜNİTE: OSMANLI KÜLTÜR ve UYGARLIĞI

Lala

×

 

×

 

 

 

 

 

Lonca

×

 

×

 

 

 

 

 

Nazır

×

 

×

 

 

 

 

 

Şehzade

×

 

×

 

 

 

 

 

Divan-ı Hümayun

×

 

 

×

×

 

 

 

Veziri azam

×

 

 

×

 

 

 

 

Beylerbeyi

×

 

 

×

 

 

 

 

Ordu

×

 

 

 

 

 

×

 

Minyatür

 

×

 

 

×

 

 

 

Şeyhülislam

×

 

×

 

×

×

 

 

Kaptanıderya

×

 

×

 

×

×

 

 

Sipahi

×

 

×

 

×

×

 

 

VII. ÜNİTE: YURDUMUZUN  KOMŞULARI  ve

TÜRK  DÜNYASI

Kızılay

×

 

×

 

 

 

 

 

TEMA

×

 

×

 

 

 

 

 

KEİ

×

 

×

 

 

 

 

 

FAO

×

 

 

×

 

 

 

 

NATO

×

 

 

×

×

 

 

 

Yeşilay

×

 

 

×

 

 

 

 

IMF

×

 

 

×

 

 

 

 

UNICEF

×

 

 

×

 

 

 

 

UNESCO

×

 

 

×

 

 

 

 

Özerk

×

 

 

 

×

 

 

 

Ülke

×

 

 

 

×

 

×

 

Başkent

×

 

 

 

×

 

×

 

Komşu ülke

×

 

 

 

×

×

×

 

AKUT

×

 

 

 

×

 

 

 

AB

×

 

 

 

×

 

 

 

TÜRKSOY

×

 

 

 

×

 

 

 

 

Veri toplama aracında yer alan kavramların okul ölçeğinde kazanılmışlık ( alt ve üst ) düzeyi ile tüm grubun sonuçları aşağıda Tablo 39’da gösterilmiştir.

 

TABLO 39

OKUL ÖLÇEĞİNDE KAVRAMLARIN KAZANILMIŞLIK (ALT ve ÜST) DÜZEYİ

 

KAVRAM

KAVRAMIN KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

OKUL ÖLÇEĞİNDE KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

TÜM GRUP

ALT DÜZEY

ÜST DÜZEY

Okul

N

F

%

Okul

N

F

%

N

F

%

1. Bölge*

Sepetçioğlu

18

10

55,6

Cumhuriyet*

21

21

100

545

489

89,7

2. Şahi

Kırkçeşme

34

1

2,9

Hisarardı

21

9

42,9

545

49

9

3. Kızılay*

Sepetçioğlu

18

11

61,1

V.A.Arslan*

35

35

100

545

504

92,5

4. Plâto*

Sepetçioğlu

18

4

22,2

V.A.Arslan*

35

35

100

545

415

76,1

5. Lala

Kırkçeşme

34

1

2,9

Hisarardı

21

18

85,7

545

183

33,6

6. Lonca

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Hisarardı

21

13

61,9

545

154

28,2

7. Reform

Sepetçioğlu

18

2

11,1

Hisarardı

21

20

95,2

545

396

72,7

8. İpek yolu

Cumhuriyet

21

6

28,6

Y. Bayezıt

18

16

88,9

545

366

67,2

9. TEMA*

Sepetçioğlu*

18

2

11,1

Kuzeykent

12

11

91,7

545

376

69

10. Yurt

Y. Bayezıt

18

2

11,1

Hisarardı

21

21

100

545

435

80

11.Kapitülâsyon

Y. Bayezıt

18

2

11,1

Kuzeykent

12

12

100

545

441

81

12. Baharat yolu

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Atabey

25

22

88

545

327

60

13. Sanayi inkılâbı*

Sepetçioğlu

18

8

44,4

Hisarardı*

21

21

100

545

461

85

14.Nizamı Cedit

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Kuzeykent

12

10

83,3

545

269

49,4

15. Heyelan

Cumhuriyet

21

4

19

V.A.Arslan

35

32

91,4

545

378

69,4

16. Bölüm

Sepetçioğlu

18

3

16,7

Candaroğul.

36

33

91,7

545

364

66,8

17. Nazır

Abdülhakhamit

26

2

7,7

Hisarardı

21

15

71,4

545

153

28,1

18. KEİ

İsfendiyarbey

42

1

2,4

Hisarardı

21

10

47,6

545

42

7,7

19. Şehzade

Sepetçioğlu

18

2

11,1

Hisarardı

21

19

90,5

545

345

63,3

20. Lâle devri*

Sepetçioğlu

18

4

22,2

Atatürk*

20

20

100

545

471

86,4

21. Yöre*

Sepetçioğlu*

18

12

66,7

Ş.Ş. Bacı

30

29

96,7

545

456

83,7

22. FAO

Cumhuriyet

21

1

4,8

Hisarardı

21

15

71,4

545

110

20,2

23. NATO

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Hisarardı

21

19

90,5

545

301

55,2

24. Yeşilay

Abdülhakhamit

26

1

17

Y. Bayezıt

18

18

100

545

462

84,8

25. Divan

Sepetçioğlu

18

7

38,9

Hisarardı

21

19

90,5

545

346

63,5

26. Veziriazam

Sepetçioğlu

18

4

22,2

Hisarardı

21

16

76,2

545

273

50,1

27. Panslavizm

Cumhuriyet

21

1

4,8

V.A.Arslan

35

26

74,3

545

207

38

28. Aydınlanma çağı

Sepetçioğlu

18

5

27,8

Darende

26

19

73,1

545

394

54

29. Keşif

Sepetçioğlu

18

5

27,8

Hisarardı

21

21

100

545

356

65,3

30. İttifak

Sepetçioğlu

18

4

22,2

Hisarardı

21

21

100

545

380

70

31. Hümanizm

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Kuzeykent

12

9

75

545

191

35

32. Pasifik

Atatürk

20

2

10

Hisarardı

21

15

71,4

545

182

33,4

33. Beylerbeyi

Cumhuriyet

21

2

9,5

Hisarardı

21

17

81

545

222

40,7

34. IMF

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Hisarardı

21

18

85,7

545

280

51,4

35. İradı Cedit

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Hisarardı

21

20

95,2

545

176

32,3

36. Strateji

Abdülhakhamit

26

4

15,4

Hisarardı

21

19

90,5

545

231

42,4

37. UNICEF

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Merkez

30

24

80

545

254

46,6

38. Grejuva

Kırkçeşme

34

2

5,9

Hisarardı

21

12

57,1

545

98

18

39. UNESCO

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Merkez

30

23

76,7

545

265

48,6

40. Rönesans

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Hisarardı

21

20

95,2

545

386

70,8

 

 

 

 

KAVRAM

KAVRAMIN KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

OKUL ÖLÇEĞİNDE KAZANILMIŞLIK DÜZEYİ

TÜM GRUP

ALT DÜZEY

ÜST DÜZEY

Okul

N

F

%

Okul

N

F

%

N

F

%

1. Bölüm

M.A. Ersoy

30

5

16,7

23 Ağustos

20

16

80

545

236

43,3

2. Bölge

Atatürk

20

1

5

İsfendiyarbey

42

13

31

545

96

17,7

3. Akarsu

Cumhuriyet

21

3

14,3

Y. Bayezıt

18

10

55,6

545

227

41,7

4. Endüstri

Y. Bayezıt

18

4

22,2

Sepetçioğlu

18

11

61,1

545

224

41,1

5. Körfez

Darende

26

6

23,1

Candaroğul.

36

29

80,6

545

297

54,4

6. Maki

Sepetçioğlu

18

3

16,7

Hisarardı

21

15

71,4

545

246

45,1

7. Vatan

Merkez

30

10

33,3

Ceritoğlu

30

26

86,7

545

347

63,6

8. Jeopolitik

23 Ağustos

20

3

15

Hisarardı

21

16

76,2

545

258

47,4

9.Ayrıcalık*

Sepetçioğlu*

18

6

33,3

Hisarardı

21

17

81

545

288

52,8

10. İttifak

Sepetçioğlu

18

2

11,1

Candaroğul.

36

30

83,3

545

306

56,1

11. Derebeyi

Sepetçioğlu

18

4

22,2

Atatürk

20

18

90

545

310

56,9

12. Mezhep

Kuzeykent

12

1

8,3

V.A.Arslan

35

28

80

545

256

47

13. Coğrafî keşif

Hisarardı

21

1

4,8

Darende

26

16

61,5

545

175

32,2

14. Sanayi inkılâbı

İsfendiyarbey

42

9

21,4

Darende

26

16

61,5

545

217

39,8

15. Savaş

Darende

26

4

15,4

Ş.Ş. Bacı

30

17

56,7

545

169

31

16. Yenilik

23 Ağustos

20

7

35

Ceritoğlu

30

25

83,3

545

333

61,1

17. Medrese

Ceritoğlu

30

1

3,3

Hisarardı

21

13

61,9

545

70

12,9

18. Ordu

Sepetçioğlu

18

1

5,6

Ceritoğlu

30

16

53,3

545

164

30

19. Matbaa

Cumhuriyet

21

3

14,3

Candaroğul.

36

17

47,2

545

161

29,5

20. Cephe

23 Ağustos

20

7

35

Hisarardı

21

15

71,4

545

273

50,1

21. Meşrutiyet

Ceritoğlu

30

4

13,3

Candaroğul.

36

19

52,8

545

207

38

22. İsyan

Hisarardı

21

2

9,5

Ş.Ş. Bacı

30

21

70

545

276

50,7

23. Antlaşma

A.F. Darende

31

1

3,2

Darende

26

11

42,3

545

103

18,9

24. Minyatür

Y. Bayezıt

18

1

5,6

Ceritoğlu

30

18

60

545

210

38,5

25. Divan

Cumhuriyet

21

4

19

Ceritoğlu

30

25

83,3

545

268

49,2

26. Ülke

23 Ağustos

20

4

20

Hisarardı

21

15

71,4

545

245

44,9

27. Özerk

23 Ağustos

20

1

5

Hisarardı

21

14

66,7

545

95

17,4

28. Başkent

Hisarardı

21

2

9,5

Ceritoğlu

30

16

53,3

545

158

28,9

29. AKUT

23 Ağustos

20

1

5

Hisarardı

21

15

71,4

545

112

20,5

30. Komşu Ülke

Sepetçioğlu

18

2

11,1

Hisarardı

21

15

71,4

545

256

47

31. NATO

Sepetçioğlu

18

5

27,8

V.A.Arslan

35

29

82,9

545

296

54,3

32. Avrupa Birliği

Sepetçioğlu

18

3

16,7

Ceritoğlu

30

19

63,3

545

242

44,4

33. TÜRKSOY

Sepetçioğlu

18

5

22,2

Hisarardı

21

17

81

545

270

49,5

34. Rönesans*

Hisarardı*

21

1

4,8

Kuzeykent

12

5

41,7

545

118

21,7

35. Şeyhülislâm

Hisarardı

21

2

9,5

M.A. Ersoy

30

14

46,7

545

171

31,3

 

*  “Bölge”, Üst Düzey: Atatürk ( 20 / 100 ), Kuzeykent ( 12 / 100 ).

“Kızılay, Üst Düzey: Atabey ( 25 / 100 ), Atatürk ( 20 / 100), Hisarardı ( 21 / 100 ), Kırkçeşme ( 34 / 100 ), Kuzeykent (12 / 100 ), Yıldırım Bayezıt ( 12 / 100 ).

“Plâto”, Üst Düzey: Atatürk ( 20 / 100 ).

“TEMA”, Alt Düzey: Yıldırım Bayezıt ( 2 / 11,1 ).

“Sanayi inkılâbı, Üst Düzey: Kuzeykent ( 12 / 100 ), Yirmiüçağustos ( 20 / 100 ).

“Lâle devri”, Üst Düzey: Kuzeykent ( 12 / 100 ).

“Yöre”, Alt Düzey: Mehmet Akif Ersoy ( 20 / 66,7 ).

“Ayrıcalık”, Alt Düzey: Merkez ( 10 / 33,3 ).

“Rönesans”, Alt Düzey: Cumhuriyet ( 1 / 4,8 ).

 

 

Amaç 2

kavramlarının kazanılmasında, eğitim araçlarından İlköğretim Okulu 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında öğrencileri zorlayan etkenleri saptamak,

 

38. Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir? Önem sırasına göre numaralandırınız ( 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ) (Anket, soru:38 ).       

            (…….) Önemli kavramların belirleyici şekilde yazılmaması / söylenmemesi (1)

            (…….)Ders anlatılırken konuyla ilgili günlük kavramların pek fazla kullanılmaması(2)

            (…….) Konuların uzun olması. (3)

            (…….) Cümlelerin devrik olması ve yabancı kelimelerden oluşması.(4)

            (…….) Dersin sıkıcı olması ve günlük olaylarla ilişkilendirilmemesi.(5)

 

“Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusuna ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerinin verdikleri cevapların, okullara ve cevap kategorilerine göre dağılımı Tablo 38’de gösterilmiştir.

 

TABLO 38.1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAMLARIN KAZANILMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİ ÖNEM SIRASINA GÖRE BELİRTME SORUSUNA İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNCE VERİLEN CEVAPLARIN OKULLARA VE CEVAP KATEGORİLERİNE GÖRE DAĞILIMI

 

İLKÖĞRETİM OKULU

 

İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLAR

 

toplam

A

B

C

D

E

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

 1. Hisarardı

1

4,8

17

81

1

4,8

0

0

2

9,5

21

100

 1. Kuzeykent

1

8,3

2

16,7

2

16,7

3

25

4

33,3

12

100

 1. Sepetçioğlu

2

11,1

5

27,8

3

16,7

1

5,5

7

38,9

18

100

 1. Abdülhakhamit

3

11,5

4

15,4

8

30,8

3

11,5

8

30,8

26

100

 1. Candaroğulları

6

16,7

10

27,8

0

0

12

33,3

8

22,2

36

100

 1. Ali Fuat Darende

6

19,4

2

6,5

7

22,6

8

25,8

8

25,8

31

100

 1. Merkez

6

20

2

6,7

7

23,3

10

33,3

5

16,7

30

100

 1. Şehit Şerife Bacı

6

20

4

13,3

8

26,7

3

10

9

30

30

100

 1. Yıldırım Bayezıt

4

22,2

3

16,7

5

27,8

2

11,1

4

22,2

18

100

 1. Vali Aydın Arslan

8

22,9

7

20

10

28,6

3

8,6

7

20

35

100

 1. Darende

6

23,1

4

15,4

4

15,4

2

7,7

10

38,5

26

100

 1. Ceritoğlu

7

23,3

3

10

12

40

5

16,7

3

10

30

100

 1. İsfendiyarbey

13

31

6

14,3

5

11,9

5

11,9

13

31

42

100

 1. Kırkçeşme

11

32,4

3

8,8

5

14,7

2

5,9

13

38,2

34

100

 1. Gazipaşa

13

32,5

3

7,5

7

17,5

4

10

13

32,5

40

100

 1. Atatürk

7

35

1

5

2

10

6

30

4

20

20

100

 1. Yirmiüçağustos

7

35

5

25

2

10

2

10

4

20

20

100

 1. Atabey

9

36

6

24

0

0

0

0

10

40

25

100

 1. Cumhuriyet

8

38,1

2

9,5

3

14,3

3

14,3

5

23,8

21

100

 1. Mehmet Akif Ersoy

18

60

1

3,3

4

13,3

4

13,3

3

10

30

100

TÜM GRUP

142

26

90

16,6

95

17,4

78

14,3

140

25,7

545

100

 

“Önemli kavramların belirleyici şekilde yazılmaması / söylenmemesi.”nin Hisarardı İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 4.8 oranıyla alt düzeyde, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 60 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

“Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Önemli kavramların belirleyici şekilde yazılmaması / söylenmemesi.”nin seçip işaretlenme düzeyi % 26’dır.

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 38.2

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAMLARIN KAZANILMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİ ÖNEM SIRASINA GÖRE BELİRTME SORUSUNA İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNCE VERİLEN CEVAPLARIN OKULLARA VE CEVAP KATEGORİLERİNE GÖRE DAĞILIMI

 

İLKÖĞRETİM OKULU

 

İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLAR

 

toplam

A

B

C

D

E

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

 1. Mehmet Akif Ersoy

18

60

1

3,3

4

13,3

4

13,3

3

10

30

100

 1. Atatürk

7

35

1

5

2

10

6

30

4

20

20

100

 1. Ali Fuat Darende

6

19,4

2

6,5

7

22,6

8

25,8

8

25,8

31

100

 1. Merkez

6

20

2

6,7

7

23,3

10

33,3

5

16,7

30

100

 1. Gazipaşa

13

32,5

3

7,5

7

17,5

4

10

13

32,5

40

100

 1. Kırkçeşme

11

32,4

3

8,8

5

14,7

2

5,9

13

38,2

34

100

 1. Cumhuriyet

8

38,1

2

9,5

3

14,3

3

14,3

5

23,8

21

100

 1. Ceritoğlu

7

23,3

3

10

12

40

5

16,7

3

10

30

100

 1. Şehit Şerife Bacı

6

20

4

13,3

8

26,7

3

10

9

30

30

100

 1. İsfendiyarbey

13

31

6

14,3

5

11,9

5

11,9

13

31

42

100

 1. Abdülhakhamit

3

11,5

4

15,4

8

30,8

3

11,5

8

30,8

26

100

 1. Darende

6

23,1

4

15,4

4

15,4

2

7,7

10

38,5

26

100

 1. Kuzeykent

1

8,3

2

16,7

2

16,7

3

25

4

33,3

12

100

 1. Yıldırım Bayezıt

4

22,2

3

16,7

5

27,8

2

11,1

4

22,2

18

100

 1. Vali Aydın Arslan

8

22,9

7

20

10

28,6

3

8,6

7

20

35

100

 1. Atabey

9

36

6

24

0

0

0

0

10

40

25

100

 1. Yirmiüçağustos

7

35

5

25

2

10

2

10

4

20

20

100

 1. Candaroğulları

6

16,7

10

27,8

0

0

12

33,3

8

22,2

36

100

 1. Sepetçioğlu

2

11,1

5

27,8

3

16,7

1

5,5

7

38,9

18

100

 1. Hisarardı

1

4,8

17

81

1

4,8

0

0

2

9,5

21

100

TÜM GRUP

142

26

90

16,6

95

17,4

78

14,3

140

25,7

545

100

 

 

“Ders anlatılırken konuyla ilgili günlük kavramların pek fazla kullanılmaması.”nın Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 3.3 oranıyla alt düzeyde, Hisarardı İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 81 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

“Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Ders anlatılırken konuyla ilgili günlük kavramların pek fazla kullanılmaması.”nın seçip işaretlenme düzeyi % 16.6’dır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 38.3

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAMLARIN KAZANILMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİ ÖNEM SIRASINA GÖRE BELİRTME SORUSUNA İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNCE VERİLEN CEVAPLARIN OKULLARA VE CEVAP KATEGORİLERİNE GÖRE DAĞILIMI

 

İLKÖĞRETİM OKULU

 

İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLAR

 

toplam

A

B

C

D

E

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

 1. Atabey

9

36

6

24

0

0

0

0

10

40

25

100

 1. Candaroğulları

6

16,7

10

27,8

0

0

12

33,3

8

22,2

36

100

 1. Hisarardı

1

4,8

17

81

1

4,8

0

0

2

9,5

21

100

 1. Atatürk

7

35

1

5

2

10

6

30

4

20

20

100

 1. Yirmiüçağustos

7

35

5

25

2

10

2

10

4

20

20

100

 1. İsfendiyarbey

13

31

6

14,3

5

11,9

5

11,9

13

31

42

100

 1. Mehmet Akif Ersoy

18

60

1

3,3

4

13,3

4

13,3

3

10

30

100

 1. Cumhuriyet

8

38,1

2

9,5

3

14,3

3

14,3

5

23,8

21

100

 1. Kırkçeşme

11

32,4

3

8,8

5

14,7

2

5,9

13

38,2

34

100

 1. Darende

6

23,1

4

15,4

4

15,4

2

7,7

10

38,5

26

100

 1. Kuzeykent

1

8,3

2

16,7

2

16,7

3

25

4

33,3

12

100

 1. Sepetçioğlu

2

11,1

5

27,8

3

16,7

1

5,5

7

38,9

18

100

 1. Gazipaşa

13

32,5

3

7,5

7

17,5

4

10

13

32,5

40

100

 1. Ali Fuat Darende

6

19,4

2

6,5

7

22,6

8

25,8

8

25,8

31

100

 1. Merkez

6

20

2

6,7

7

23,3

10

33,3

5

16,7

30

100

 1. Şehit Şerife Bacı

6

20

4

13,3

8

26,7

3

10

9

30

30

100

 1. Yıldırım Bayezıt

4

22,2

3

16,7

5

27,8

2

11,1

4

22,2

18

100

 1. Vali Aydın Arslan

8

22,9

7

20

10

28,6

3

8,6

7

20

35

100

 1. Abdülhakhamit

3

11,5

4

15,4

8

30,8

3

11,5

8

30,8

26

100

 1. Ceritoğlu

7

23,3

3

10

12

40

5

16,7

3

10

30

100

TÜM GRUP

142

26

90

16,6

95

17,4

78

14,3

140

25,7

545

100

 

“Konuların uzun olması.”nın Hisarardı İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 4.8 oranıyla alt düzeyde, Ceritoğlu İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 40 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

 “Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Konuların uzun olması.”nın seçip işaretlenme düzeyi % 17.4’tür.

 

 

 

TABLO 38.4

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAMLARIN KAZANILMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİ ÖNEM SIRASINA GÖRE BELİRTME SORUSUNA İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNCE VERİLEN CEVAPLARIN OKULLARA VE CEVAP KATEGORİLERİNE GÖRE DAĞILIMI

 

İLKÖĞRETİM OKULU

 

İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLAR

 

toplam

A

B

C

D

E

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

 1. Atabey

9

36

6

24

0

0

0

0

10

40

25

100

 1. Hisarardı

1

4,8

17

81

1

4,8

0

0

2

9,5

21

100

 1. Sepetçioğlu

2

11,1

5

27,8

3

16,7

1

5,5

7

38,9

18

100

 1. Kırkçeşme

11

32,4

3

8,8

5

14,7

2

5,9

13

38,2

34

100

 1. Darende

6

23,1

4

15,4

4

15,4

2

7,7

10

38,5

26

100

 1. Vali Aydın Arslan

8

22,9

7

20

10

28,6

3

8,6

7

20

35

100

 1. Gazipaşa

13

32,5

3

7,5

7

17,5

4

10

13

32,5

40

100

 1. Şehit Şerife Bacı

6

20

4

13,3

8

26,7

3

10

9

30

30

100

 1. Yirmiüçağustos

7

35

5

25

2

10

2

10

4

20

20

100

 1. Yıldırım Bayezıt

4

22,2

3

16,7

5

27,8

2

11,1

4

22,2

18

100

 1. Abdülhakhamit

3

11,5

4

15,4

8

30,8

3

11,5

8

30,8

26

100

 1. İsfendiyarbey

13

31

6

14,3

5

11,9

5

11,9

13

31

42

100

 1. Mehmet Akif Ersoy

18

60

1

3,3

4

13,3

4

13,3

3

10

30

100

 1. Cumhuriyet

8

38,1

2

9,5

3

14,3

3

14,3

5

23,8

21

100

 1. Ceritoğlu

7

23,3

3

10

12

40

5

16,7

3

10

30

100

 1. Kuzeykent

1

8,3

2

16,7

2

16,7

3

25

4

33,3

12

100

 1. Ali Fuat Darende

6

19,4

2

6,5

7

22,6

8

25,8

8

25,8

31

100

 1. Atatürk

7

35

1

5

2

10

6

30

4

20

20

100

 1. Candaroğulları

6

16,7

10

27,8

0

0

12

33,3

8

22,2

36

100

 1. Merkez

6

20

2

6,7

7

23,3

10

33,3

5

16,7

30

100

TÜM GRUP

142

26

90

16,6

95

17,4

78

14,3

140

25,7

545

100

 

“Cümlelerin devrik olması ve yabancı kelimelerden oluşması.”nın Sepetçioğlu İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 5.5 oranıyla alt düzeyde, Merkez İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 33.3 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

 “Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Cümlelerin devrik olması ve yabancı kelimelerden oluşması.”nın seçip işaretlenme düzeyi % 14.3’tür.

 

TABLO 38.5

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAMLARIN KAZANILMASINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİ ÖNEM SIRASINA GÖRE BELİRTME SORUSUNA İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNCE VERİLEN CEVAPLARIN OKULLARA VE CEVAP KATEGORİLERİNE GÖRE DAĞILIMI

 

İLKÖĞRETİM OKULU

 

İLKÖĞRETİM OKULU 8’İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLAR

 

toplam

A

B

C

D

E

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

 1. Hisarardı

1

4,8

17

81

1

4,8

0

0

2

9,5

21

100

 1. Ceritoğlu

7

23,3

3

10

12

40

5

16,7

3

10

30

100

 1. Mehmet Akif Ersoy

18

60

1

3,3

4

13,3

4

13,3

3

10

30

100

 1. Merkez

6

20

2

6,7

7

23,3

10

33,3

5

16,7

30

100

 1. Atatürk

7

35

1

5

2

10

6

30

4

20

20

100

 1. Vali Aydın Arslan

8

22,9

7

20

10

28,6

3

8,6

7

20

35

100

 1. Yirmiüçağustos

7

35

5

25

2

10

2

10

4

20

20

100

 1. Candaroğulları

6

16,7

10

27,8

0

0

12

33,3

8

22,2

36

100

 1. Yıldırım Bayezıt

4

22,2

3

16,7

5

27,8

2

11,1

4

22,2

18

100

 1. Cumhuriyet

8

38,1

2

9,5

3

14,3

3

14,3

5

23,8

21

100

 1. Ali Fuat Darende

6

19,4

2

6,5

7

22,6

8

25,8

8

25,8

31

100

 1. Şehit Şerife Bacı

6

20

4

13,3

8

26,7

3

10

9

30

30

100

 1. Abdülhakhamit

3

11,5

4

15,4

8

30,8

3

11,5

8

30,8

26

100

 1. İsfendiyarbey

13

31

6

14,3

5

11,9

5

11,9

13

31

42

100

 1. Gazipaşa

13

32,5

3

7,5

7

17,5

4

10

13

32,5

40

100

 1. Kuzeykent

1

8,3

2

16,7

2

16,7

3

25

4

33,3

12

100

 1. Kırkçeşme

11

32,4

3

8,8

5

14,7

2

5,9

13

38,2

34

100

 1. Darende

6

23,1

4

15,4

4

15,4

2

7,7

10

38,5

26

100

 1. Sepetçioğlu

2

11,1

5

27,8

3

16,7

1

5,5

7

38,9

18

100

 1. Atabey

9

36

6

24

0

0

0

0

10

40

25

100

TÜM GRUP

142

26

90

16,6

95

17,4

78

14,3

140

25,7

545

100

 

“Dersin sıkıcı olması ve günlük olaylarla ilişkilendirilmemesi.”nin Hisarardı İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 9.5 oranıyla alt düzeyde, Atabey İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 40 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

 “Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Dersin sıkıcı olması ve günlük olaylarla ilişkilendirilmemesi.”nin seçip işaretlenme düzeyi % 25.7’dir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFİK 38.6

SOSYAL BİLGİLER dersinde kavramların kazanılmasında KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERin oranı

 

38. Tablo ve grafiğin incelenmesinden anlaşılacağı gibi “Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda:

 

“Önemli kavramların belirleyici şekilde yazılmaması / söylenmemesi.”nin Hisarardı İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 4.8 oranıyla alt düzeyde, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 60 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

 

“Ders anlatılırken konuyla ilgili günlük kavramların pek fazla kullanılmaması.”nın Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 3.3 oranıyla alt düzeyde, Hisarardı İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 81 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

 

“Konuların uzun olması.”nın Hisarardı İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 4.8 oranıyla alt düzeyde, Ceritoğlu İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 40 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

 

“Cümlelerin devrik olması ve yabancı kelimelerden oluşması.”nın Sepetçioğlu İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 5.5 oranıyla alt düzeyde, Merkez İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 33.3 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

 

“Dersin sıkıcı olması ve günlük olaylarla ilişkilendirilmemesi.”nin Hisarardı İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 9.5 oranıyla alt düzeyde, Atabey İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencilerince % 40 oranıyla üst düzeyde bir dizi seçenek arasından seçip işaretlendiği gözlenmektedir.

 

“Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Önemli kavramların belirleyici şekilde yazılmaması / söylenmemesi.”nin seçip işaretlenme düzeyi % 26’dır.

 

“Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Ders anlatılırken konuyla ilgili günlük kavramların pek fazla kullanılmaması.”nın seçip işaretlenme düzeyi % 16.6’dır.

 

“Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Konuların uzun olması.”nın seçip işaretlenme düzeyi % 17.4’tür.

 

“Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Cümlelerin devrik olması ve yabancı kelimelerden oluşması.”nın seçip işaretlenme düzeyi % 14.3’tür.

 

“Sosyal Bilgiler dersinde kavramların kazanılmasında sizi en çok zorlayan nedir?” sorusunda ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencilerince “Dersin sıkıcı olması ve günlük olaylarla ilişkilendirilmemesi.”nin seçip işaretlenme düzeyi % 25.7’dir.

 

Ders kitaplarında kavramların işlenişin inceleme sonuçlarına göre; kavramların öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerine göre verilmediği, bu konuda herhangi bir model ve anlayışın bulunmadığı gözlenmektedir.

 

Piaget bilişsel gelişimde, olgunlaşma ile öğrenmenin etkileşiminin önemini vurgular. Çocuklar, geçirdikleri yaşantıların, biyolojik olgunlaşma düzeyleri ile girdiği karmaşık bir etkileşim sonucunda, çevrelerinde olup bitenlere anlamlar yüklerler. Başka bir anlatımla, bir çocuğun olayları ya da durumları açıklama biçimi, içinde bulunduğu bilişsel gelişim dönemine bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

Piaget’e göre bilişsel gelişim, birbirini izleyen dört dönem içinde ortaya çıkmaktadır. Dönemler ilerledikçe, çocukların kavrama ve problem çözme yeteneklerinde niteliksel gelişmeler gözlenmektedir.

Bilişsel gelişim büyük ölçüde biyolojik olgunlaşmadan etkilenmekle birlikte, bireyin yaşını bilmek, onun hangi dönemde olduğunu yordamak için kesin bir ölçü olmamaktadır. Öte yandan, herhangi bir yaşta, bilişsel olarak birden fazla dönemin özelliklerini taşımak da olasıdır. Piaget ergenlik dönemi ve sonrasına denk gelen gelişim dönemini, “soyut işlemler dönemi” olarak ifade etmektedir. Ancak, yine Piaget’e göre, bilişsel gelişim biyolojik olgunlaşma ile birlikte geçirilen yaşantılardan da etkilendiği için, bazı yetişkinlerin yaşları ne olursa olsun, soyut işlemler dönemine ulaşamamış olması da mümkün olabilir.

Bilişsel gelişim dönemlerinin özelliklerinden bir başkası da, her bir dönemin kendisinden önce gelen dönemlerin özelliklerini de içermesidir. Başka bir anlatımla, bir önceki dönemin özellikleri, yeniden düzenlenip , formüle edilerek bir sonraki döneme aktarılır.

Piaget bilişsel gelişim dönemlerini Duyusal – Motor, İşlem Öncesi, Somut İşlemler ve Soyut İşlemler olmak üzere dört dönem içinde incelemektedir. Aşağıdaki şemada “Piaget’e Göre Bilişsel Gelişim Dönemleri ve Özellikleri” verilmiştir.

 

PİAGET’E GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM DÖNEMLERİ

DÖNEM

ORTALAMA YAŞ

ÖZELLİKLER

1. Duyusal – Motor

0 – 2 yaş

– Taklit, bellek ve düşünceyi kullanmaya başlama

– Nesne devamlılığının kazanılmaya başlanması

– Refleks düzeyindeki davranışlardan, istemli davranış düzeyine geçiş

2. İşlem Öncesi

2 – 7 yaş

– Dil gelişiminin hızlanması

– Tek yönlü, sezgisel sınıflandırmalar yapma.

– Ben – merkezci düşünme

3. Somut İşlemler

7 – 11 yaş

– Muhakeme yoluyla somut problemleri çözümleme

– Korunumun kavranması

– Sınıflama, sıralama ve tersine çevirmenin başarılması

4. Soyut İşlemler

11 yaş üstü

– Soyut problemler üzerinde fikir yürütme

– Bilimsel düşünmenin başlaması

– Sosyal ve kişisel konulara ilgi

 

Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerine ilişkin olarak verdiği yaş dönemleri dikkate alındığında; anaokulu yıllarının ( 3 – 6 yaş ) işlem öncesi döneme; ilköğretim birinci kademe yıllarının ( 7 – 11 yaş ) somut işlemler dönemine; ilköğretim ikinci kademe ve lise yıllarının ( 12 – 17 yaş ) ise soyut işlemler dönemine denk geldiği görülmektedir.Ancak önceden de vurgulandığı gibi, belli bir öğretim kademesine ulaşan öğrencilerin hepsi aynı bilişsel gelişim düzeyinde bulunmamaktadırlar. 

Türkçe eğitim programına göre kavram eğitiminin kazanılmasında aşağıdaki işlem basamaklarına uyulur.

 1. Kavramın gösterdiği varlığın kendisi
 2. Varlığın kendisi yoksa resmi, sembolü vs.
 3. Varlığın eylemle anlatımı
 4. Zıt anlamıyla anlatımı
 5. Sözlük, ansiklopedi kullanımı

Türkçe eğitim programında öngörüldüğü gibi kavram eğitiminde son aşama sözlüğe bakılarak kavramın anlamının bilinmesi / tanımlanmasıdır. Ders kitaplarının sözlüklerinin bu kapsamda yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Daha doğrusu ders kitabındaki sözlüğün kavram eğitimine yönelik olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

 

 

2001 – 2002, 2002 – 2003 ÖĞRETİM YILI KASTAMONU İL MERKEZİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUTULAN SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI

İLKÖĞRETİM OKULU

4. SINIF

5. SINIF

6. SINIF

7. SINIF

1.Abdülhakhamit

Ders Kitapları A.Ş.

Ders Kitapları A.Ş.

Ders Kitapları A.Ş.

Ders Kitapları A.Ş.

2. Ali Fuat Darende

Tütibay Yayınları

Tütibay Yayınları

Doğan Yayıncılık

Doğan Yayıncılık

3. Atabey

Ders Kitapları A.Ş.

Ders Kitapları A.Ş.

Ders Kitapları A.Ş.

Ders Kitapları A.Ş.

4. Atatürk

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

5. Candaroğulları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

6. Ceritoğlu

MEB

Yayınları

Serhat

Yayınları

Doğan Yayıncılık

Doğan Yayıncılık

7. Cumhuriyet

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

8. Darende

Üner

Yayınları

Üner

Yayınları

Doğan Yayıncılık

Doğan Yayıncılık

9. Gazipaşa

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

10. Hisarardı

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

11. İsfendiyarbey

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

12. Kırkçeşme

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

13. Kuzeykent

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

14. Mehmet Akif Ersoy

Üner

Yayınları

Üner

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

15. Merkez

Doğan Yayıncılık

Doğan Yayıncılık

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

16. Sepetçioğlu

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

17. Şehit Şerife Bacı

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

Ders Kitapları A.Ş.

Ders Kitapları A.Ş.

18. Vali Aydın Arslan

Ders Kitapları A.Ş.

Ders Kitapları A.Ş.

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

19. Yıldırım Bayezıt

Doğan Yayıncılık

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

20.Yirmiüçağustos

Özgün Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

MEB

Yayınları

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, veri toplama aracının uygulandığı 20 okuldan; 2’si Doğan Yayıncılık, 3’ü Ders Kitapları A. Ş. ve 14’ü  MEB Yayınlarına ait Sosyal Bilgiler ders kitabını kullanmaktadır.

 

Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kavramların verilişi aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

 

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA KAVRAMLARIN VERİLİŞİ

 

 

KAVRAMLAR

SOMUT SOYUT TÜMDENGELİM TÜMEVARIM ÖĞRETİME YARDIMCI UNSURLAR OKUMA PARÇASI HAZIRLIK ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SÖZLÜK
1. Bölge

×

 

×

 

×

 

 

 

2. Şahi

 

×

 

×

 

 

 

 

3. Kızılay

 

×

×

 

×

 

 

 

4. Plato

 

×

×

 

 

 

×

×

5. Lala

 

×

 

×

 

 

 

 

6. Lonca

 

×

×

 

×

 

 

×

7. Reform

 

×

×

 

×

 

×

×

8. İpek Yolu

 

×

 

×

 

 

 

 

9. TEMA

 

×

×

 

×

 

 

 

10. Yurt / Vatan

 

×

×

 

×

 

 

 

11.Kapitülasyon

 

×

 

×

 

 

 

×

12. Baharat Yolu

 

×

 

×

 

 

 

 

13. Sanayi İnkılabı

 

×

×

 

×

 

×

 

14. Nizam-ı Cedit

 

×

 

×

×

 

 

 

15. Heyelan

 

×

×

 

 

 

 

 

16. Bölüm

×

 

 

×

×

 

 

 

17. Nazır

 

×

×

 

 

 

 

 

18. KEİ

 

×

×

 

×

 

 

 

19. Şehzade

 

×

×

 

 

×

 

 

20. Lale Devri

 

×

×

 

×

 

 

 

21. Yöre

 

×

 

×

×

 

 

 

22. FAO

 

×

×

 

×

 

 

 

23. NATO

 

×

×

 

 

 

 

 

24. Yeşilay

 

×

×

 

 

 

 

 

25. Divan

 

×

×

 

×

 

×

×

26. Vezir-i Azam

 

×

×

 

×

 

 

 

27. Panislavizm

 

×

×

 

 

 

 

×

28. Aydınlanma Çağı

 

×

×

 

 

 

 

 

29. Keşif

 

×

×

 

×

 

×

 

30. İttifak

 

×

×

 

 

 

 

×

31. Hümanizm

 

×

×

 

 

 

×

×

32. Pasifik

 

×

 

×

 

 

 

 

33. Beylerbeyi

 

×

×

 

 

 

×

×

34. IMF

 

×

×

 

 

 

 

 

35. İrad-ı Cedit

 

×

 

×

 

 

 

 

36. Strateji

 

×

 

×

 

 

 

×

37. UNICEf

 

×

×

 

 

 

 

 

38. Grejuva

 

×

×

 

 

 

 

 

39. UNESCO

 

×

×

 

 

 

 

 

40. Rönesans

 

×

×

 

×

×

×

 

41. Akarsu

×

 

×

 

 

 

×

 

42. Maki

 

×

×

 

 

 

 

×

43. Jeopolitik

 

×

 

×

 

 

 

×

44. Derebeyi

 

×

×

 

×

 

×

×

45. Hristiyanlık

 

×

×

 

×

 

 

 

46. Islahat

 

×

×

 

 

 

×

×

47. Rüştiye

 

×

×

 

 

 

 

×

48. Ordu

 

×

×

 

×

 

 

 

49. Cephe

 

×

×

 

×

 

×

 

50. Meşrutiyet

 

×

×

 

 

 

 

×

51. İsyan

 

×

×

 

 

 

 

 

52. Antlaşma

 

×

×

 

×

 

 

×

53. Minyatür

 

×

×

 

×

 

 

×

54. Özerk

 

×

×

 

×

 

 

×

55.Ülke/Başkent

 

×

×

 

×

 

 

 

56. AKUT

 

×

×

 

 

 

 

 

57. Avrupa Birliği

 

×

×

 

×

 

 

 

58. TÜRKSOY

 

×

×

 

×

 

 

 

 

Tablolardan da anlaşılacağı gibi; Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kavramlar soyut ve tümdengelim yöntemiyle verilmektedir. Bunun yanında kavramlarla ilgili öğretime yardımcı unsurlar yok denecek kadar az olup; kavramalara okuma parçalarında,  hazırlık ve değerlendirme çalışmalarında da yeterince yer verilmemiştir. 

 

 

II.  teklifler

 

Amaç 3

Kavramların kazanılmasında anlama, seçip işaretleme,örnekleme, eşleştirme, tamamlama ve ders kitaplarının niteliklerine yönelik program ve ders kitabı hazırlama, geliştirme konularında önerilerde bulunmak

 

Kavram öğretimi kişinin / öğrencinin kendi çabası, aile ve sosyal çevresinin verdiği imkanlarla gerçekleşir. Bundan sonra örgün eğitimde öğretmen ve ders kitapları rol oynar.

İlköğretim Okulu Türkçe eğitim programına göre kavram eğitiminin kazanılmasında aşağıdaki işlem basamaklarına uyulur.

 1. Kavramın gösterdiği varlığın kendisi,
 2. Varlığın kendisi yoksa resmi, sembolü vs.,
 3. Varlığın eylemle anlatımı,
 4. Zıt anlamıyla anlatımı,
 5. Sözlük, ansiklopedi kullanımı.

Sosyal Bilgiler öğretmenleri başta Türkçe olmak üzere Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleriyle bağlantı kurmaları gerekir.

a. Kavramların Tespiti

Sosyal Bilgiler öğretiminde hangi kavramların, hangi sayıda, hangi ünitede verilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir çerçeve bulunmamaktadır. Sosyal Bilgiler Programı “ …………. ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi” özel amacını her ünite için öngörmüş olmasına karşılık; bu kavramların neler olduğuna dair herhangi bir çerçeve vermemiştir. Programın açıklamalar başlığı altında “Konuların işlenişinde kavramlar ilgili olduğu konu ile birlikte verilir.” yönergesi ünite – konularda geçen kavramların tespitini öğretmene bırakmış gözükmektedir.

 

KAVRAM

4. Sınıf Sosyal Bilgiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Vat. ve

İ. H. E.

8. Sınıf Vat. ve

İ. H. E.

8. Sınıf T.C. İnk. T. ve A.

1. Bölge

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

2. Plato

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

3. Yurt

(1.Ünite)

(1.Ünite)

(1.Ünite)

(1.Ünite)

4. Heyelan

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(1.Ünite)

5. Bölüm

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

6. Yöre

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

7. Strateji

(1.Ünite)

(3.Ünite)

(7.Bölüm)

8. Akarsu

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

9. Körfez

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

10.Yarımada

(3.Ünite)

(1.Ünite)

11. Boğaz

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Ünite)

(7.Bölüm)

12. Maki

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(1.Ünite)

13.Jeopolitik

(1.Ünite)

(3.Ünite)

(7.Bölüm)

14. Alüvyon

(3.Ünite)

(1.Ünite)

15. Endüstri

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

16. Nüfus

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

17.Turunçgil

(3.Ünite)

(3.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Ünite)

18. Karstik

(1.Ünite)

19.Propaganda

(4.Ünite)

(1.Ünite)

(7.Bölüm)

20. Şahi

(2.Ünite)

21.Kapitülasyon

(2.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

22. Grejuva

(2.Ünite)

23. Savaş

(4.Ünite)

(2.Ünite)

(2.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

24. Antlaşma

(4.Ünite)

(2.Ünite)

(3.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

25. Reform

(3.Ünite)

(1.Ünite)

(1.Bölüm)

26. İpek Yolu

(3.Ünite)

27.Baharat Yolu

(3.Ünite)

28.Sanayi İnkılabı

(3.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

29.Aydınlanma Çağı

(3.Ünite)

(1.Ünite)

30.Coğrafi Keşif

(3.Ünite)

(1.Bölüm)

31. Hümanizm

(3.Ünite)

(2.Ünite)

32. Pasifik

(3.Ünite)

(2.Ünite)

(3.Ünite)

33. Rönesans

(3.Ünite)

(2.Ünite)

34. Derebeyi

(3.Ünite)

(3.Ünite)

35. Hristiyanlık

(4.Ünite)

(4.Ünite)

(3.Ünite)

(2.Ünite)

36. Şövalye

(3.Ünite)

(1.Ünite)

37. Matbaa

(3.Ünite)

(1.Ünite)

38.Nizam-ı Cedit

(4.Ünite)

39. Lale Devri

(4.Ünite)

40. İrad-ı Cedit

(4.Ünite)

41. İsyan

(4.Ünite)

42. Panislavizm

(5.Ünite)

(1.Bölüm)

43. İttifak

(2.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Bölüm)

44. Islahat

(2.Ünite)

(5.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

45. Rüştiye

(2.Ünite)

(5.Ünite)

46. Cephe

(2.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Bölüm)

47. Meşrutiyet

(5.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

48. İtilaf

(2.Ünite)

(5.Ünite)

(1.Bölüm)

49. Tanzimat

(5.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

50. İhtilal

(2.Ünite)

(5.Ünite)

(2.Ünite)

(1.Bölüm)

51. Tebaa

(5.Ünite)

52. Prenslik

(6.Ünite)

(5.Ünite)

53. Lala

(6.Ünite)

(6.Ünite)

54. Lonca

(6.Ünite)

55. Nazır

(6.Ünite)

56. Şehzade

(6.Ünite)

(6.Ünite)

57.Divan-ı Hümayun

(6.Ünite)

58. Veziri azam

(4.Ünite)

(3.Ünite)

(6.Ünite)

59. Beylerbeyi

(6.Ünite)

60. Ordu

(4.Ünite)

(2.Ünite)

(3.Ünite)

(6.Ünite)

(1.Bölüm)

61. Minyatür

(6.Ünite)

62. Şeyhülislam

(2.Ünite)

(6.Ünite)

(4.Bölüm)

63.Kaptanıderya

(6.Ünite)

64. Sipahi

(6.Ünite)

65. Kızılay

(3.Ünite)

(7.Ünite)

66. TEMA

(3.Ünite)

(2.Ünite)

(7.Ünite)

(4.Ünite)

67. KEİ

(7.Ünite)

68. FAO

(2.Ünite)

(7.Ünite)

69. NATO

(7.Ünite)

70. Yeşilay

(1.Ünite)

(7.Ünite)

71. IMF

(7.Ünite)

72. UNICEF

(2.Ünite)

(7.Ünite)

73. UNESCO

(7.Ünite)

(1.Ünite)

74. Özerk

(7.Ünite)

75. Ülke

(1.Ünite)

(1.Ünite)

(1.Ünite)

(7.Ünite)

(4.Ünite)

(1.Ünite)

76. Başkent

(4.Ünite)

(2.Ünite)

(3.Ünite)

(7.Ünite)

(4.Bölüm)

77. Komşu ülke

(3.Ünite)

(2.Ünite)

(7.Ünite)

78. AKUT

(3.Ünite)

(7.Ünite)

79. AB

(7.Ünite)

80. TÜRKSOY

(7.Ünite)

 

 

b. Amaçların / Davranışların Tanımlanması

Sosyal Bilgiler Programı’nda her ünitenin özel amaçları verilmiş olmasına rağmen bu amaçların gerçekleştiğini gösteren; başka bir deyişle amaçları tanımlayan davranışlar bulunmamaktadır. Bu durumda kavramların anlam bilgisinin amacının gerçekleşme derecesinin ölçülmesi ( gözlenebilir davranışların ) öğretmenin niteliğinin yeterliliğine kalmaktadır. Öğretmen kavramların anlam bilgisi amacının kazanılıp / kazanılmadığını, amacı tanımlayabiliyorsa ölçebilecektir.

 

Örnek

Ünite Düzeyinde Amaç: “Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri” ünitesinde geçen  kavramların anlam bilgisi.

Konu Düzeyinde Amaç: “Yöre” kavramının anlam bilgisi.

Davranışlar:

1. “Yöre” kavramı  tanımının doğru ya da yanlış olduğunu yazma / söyleme.

2. Tanımı verilen “Yöre” kavramını, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

3. “Yöre” kavramının tanımını, bir dizi tanım arasından seçip işaretleme.

4. “Yöre” kavramıyla ilgili  bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme.

5. Tanımın boş bırakılan yerine ilgili “Yöre” kavramını yazma / söyleme.

6. “Yöre” kavramının tanımını derste geçen ifadesiyle yazma / söyleme.

7. “Yöre” kavramına yakın çevresinden örnekler verme.

Ünite Düzeyinde Amaç: “İstanbul’un Fethi ve Sonrası” ünitesinde geçen  kavramların anlam bilgisi.

Konu Düzeyinde Amaç: “Kapitülasyon” kavramının anlam bilgisi.

Davranışlar:

1. “Kapitülasyon” kavramı tanımının doğru ya da yanlış olduğunu yazma / söyleme.

2. Tanımı verilen “Kapitülasyon” kavramını, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

3. “Kapitülasyon” kavramının tanımını, bir dizi tanım arasından seçip işaretleme.

4. “Kapitülasyon” kavramıyla ilgili  bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme.

5. Tanımın boş bırakılan yerine  ilgili “Kapitülasyon” kavramını yazma / söyleme.

6. “Kapitülasyon” kavramının tanımını derste geçen ifadesiyle yazma / söyleme.

7. “Kapitülasyon” kavramına yakın çevresinden örnekler verme.

 

Ünite Düzeyinde Amaç:  “Avrupa’da Yenilikler” ünitesinde geçen  kavramların anlam bilgisi.

Konu Düzeyinde Amaç: “Rönesans” kavramının anlam bilgisi.

Davranışlar:

1. “Rönesans” kavramı tanımının doğru ya da yanlış olduğunu yazma / söyleme.

2. Tanımı verilen “Rönesans” kavramını, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

3. “Rönesans” kavramının tanımını, bir dizi tanım arasından seçip işaretleme.

4. “Rönesans” kavramıyla ilgili  bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme.

5. Tanımın boş bırakılan yerine ilgili “Rönesans” kavramını yazma / söyleme.

6. “Rönesans” kavramının tanımını derste geçen ifadesiyle yazma / söyleme.

7. “Rönesans” kavramına yakın çevresinden örnekler verme.

Ünite Düzeyinde Amaç:   “17 ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen  kavramların anlam bilgisi.

Konu Düzeyinde Amaç: “Nizam-ı Cedit” kavramının anlam bilgisi.

Davranışlar:

1. “Nizam-ı Cedit” kavramı tanımının doğru ya da yanlış olduğunu yazma / söyleme.

2. Tanımı verilen “Nizam-ı Cedit” kavramını, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

3. “Nizam-ı Cedit” kavramının tanımını, bir dizi tanım arasından seçip işaretleme.

4. “Nizam-ı Cedit” kavramıyla ilgili  bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme.

5. Tanımın boş bırakılan yerine ilgili “Nizam-ı Cedit” kavramını yazma / söyleme.

6. “Nizam-ı Cedit” kavramının tanımını derste geçen ifadesiyle yazma / söyleme.

7. “Nizam-ı Cedit” kavramına örnekler verme.

Ünite Düzeyinde Amaç:   “19 ve 20. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti” ünitesinde geçen  kavramların anlam bilgisi.

Konu Düzeyinde Amaç: “İttifak” kavramının anlam bilgisi.

Davranışlar:

1. “İttifak” kavramı tanımının doğru ya da yanlış olduğunu yazma / söyleme.

2. Tanımı verilen “İttifak” kavramını, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

3. “İttifak” kavramının tanımını, bir dizi tanım arasından seçip işaretleme.

4. “İttifak” kavramıyla ilgili  bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme.

5. Tanımın boş bırakılan yerine ilgili “İttifak” kavramını yazma / söyleme.

6. “İttifak” kavramının tanımını derste geçen ifadesiyle yazma / söyleme.

7. “İttifak” kavramına örnekler verme.

Ünite Düzeyinde Amaç:   “Osmanlı Kültür ve Uygarlığı” ünitesinde geçen  kavramların anlam bilgisi.

Konu Düzeyinde Amaç: “Divanıhümayun” kavramının anlam bilgisi.

Davranışlar:

1. “Divanıhümayun” kavramı tanımının doğru ya da yanlış olduğunu yazma / söyleme.

2. Tanımı verilen “Divanıhümayun” kavramını, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

3. “Divanıhümayun” kavramının tanımını, bir dizi tanım arasından seçip işaretleme.

4. “Divanıhümayun” kavramıyla ilgili  bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme.

5. Tanımın boş bırakılan yerine ilgili “Divanıhümayun” kavramını yazma / söyleme.

6. “Divanıhümayun” kavramının tanımını derste geçen ifadesiyle yazma / söyleme.

7. “Divanıhümayun” kavramına örnekler verme.

Ünite Düzeyinde Amaç:   “Yurdumuzun Komşuları ve Türk Düntyası” ünitesinde geçen  kavramların anlam bilgisi.

Konu Düzeyinde Amaç: “TÜRKSOY” kavramının anlam bilgisi.

Davranışlar:

1. “TÜRKSOY” kavramı tanımının doğru ya da yanlış olduğunu yazma / söyleme.

2. Tanımı verilen “TÜRKSOY” kavramını, bir dizi kavram arasından seçip işaretleme.

3. “TÜRKSOY” kavramının tanımını, bir dizi tanım arasından seçip işaretleme.

4. “TÜRKSOY” kavramıyla ilgili  bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme.

5. Tanımın boş bırakılan yerine ilgili “TÜRKSOY” kavramını yazma / söyleme.

6. “TÜRKSOY” kavramının tanımını derste geçen ifadesiyle yazma / söyleme.

7. “TÜRKSOY” kavramına örnekler verme.

 

c. Ders Kitaplarının Programa Uygunluğu

Ders kitapları, öğrencinin öğrenme yaşantılarına kaynaklık eden yazılı ve basılı araç – gereçlerden biridir. Ders kitabı “her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak olan, konuları öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı eser”dir. Başka bir deyişle, “ 1- Bir dersin öğretimiyle ilişkili olarak hazırlanan ya da seçilen herhangi bir kitap. 2- Belirli ölçülere göre incelendikten sonra belli okul, sınıf ve ders için öğretmen ve öğrencilere kaynak olarak salık verilen kitap”tır ( KOÇAK, 2002: s.16 ).

Ülkemizde ders kitapları öğrenci için hazırlanmaktadır. Ülkemiz şartlarında ders kitabı öğrencinin kavram kazanmasında başlıca kaynak özelliği taşımaktadır. Diğer taraftan öğretmen dersin öğretiminde meslekî yayınları takip etmekle birlikte, ağırlıklı olarak öğrenci için hazırlanmış ders kitabını belirleyici bir kaynak ve araç olarak kullanmaktadır. Bu anlayış kavramların anlam bilgisi amacının gerçekleşmesini ders kitabındaki kavramın veriliş biçimi, işlenişi ile sınırlandırmaktadır. Bu durumda öğretmen ders kitabında verilen kavramların öğrenme / öğretme etkinliklerinde kullanılması kolaylığını tercih etmektedir.

 

d. Sosyal Bilgiler Dersinin Türkçe Dersiyle İlgisinin / Bağlantısının Kurulması

Türkçe eğitim programında öngörüldüğü gibi kavram eğitiminde son aşama sözlüğe bakılarak kavramın anlamının bilinmesi / tanımlanmasıdır. Ders kitaplarının sözlüklerinin bu kapsamda yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Daha doğrusu ders kitabındaki sözlüğün kavram eğitimine yönelik olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

 

e. Hizmet İçi Eğitim

Ülkemiz şartlarında öğretmenlerin program hazırlama, geliştirme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme alanlarındaki niteliklerinin Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerini gerçekleştirmede yeterli olmadığı kamuoyunda tartışılan gerçeklerden biridir. Bu yetersizliğin giderilmesinde; öğretmenin hizmet içi eğitim yoluyla iş başında yetiştirilmesi ya da öğretmenin kendi isteği ile ihtiyacını karşılaması veya öğretim programlarının öğretmen kılavuzu ağırlıklı hazırlanması gibi uygulamalar katkıda bulunabilir.

 

f. Kavram Haritaları

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında amaçların davranışlarla tanımlanması her ünite sonunda, o ünitenin kavramlarını gösteren kavram haritalarına yer verilmesi; kavram eğitimindeki boşlukların doldurulmasına eğitimin rastgele / tesadüfi değil, plânlı olmasına katkıda bulunabilir.

İlköğretim Okulu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait iki ünite ( Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri ile Osmanlı Kültür ve Uygarlığı ) ile ilgili örnek kavram haritası aşağıda verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ” ÜNİTESİ KAVRAM HARİTASI

 

 

TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK DURUMU

COĞRAFÎ BÖLGE ve BÖLÜM

 

TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ ve BÖLÜMLERİ

Bölüm

Bölge

Yöre

Jeopolitik

Strateji

Anarşi

Dış Tehdit

İç Tehdit

Geçit

Yurt / Vatan

Terör

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

BİTKİ ÖRTÜSÜ

İKLİM

NUFÜS

YER ALTI KAYNAKLARI

SANAYİ

TİCARET

TURİZM

Orman

Bozkır

Yerleşme

Kara İklimi

Akdeniz İklimi

Karadeniz İklimi

Maki

Nüfus

Göç

Maden

Cevher

Rezerv

İhracat

Göl

İthalât

Dış Ticaret

İç Ticaret

Akarsu

Tek Dag

Dağ

Plâto

Ova

Vadi

Deniz

Irmak

Dere

Çay

Sıra Dağ

 

 

 

 

 

 

 

“OSMANLI KÜLTÜR ve UYGARLIĞI” ÜNİTESİ KAVRAM HARİTASI

 

OSMANLI KÜLTÜR ve UYGARLIĞI

HUKUK SİSTEMİ,

SOSYAL ve EKONOMİK YAŞAM

EĞİTİM,ÖĞRETİM,

BİLİM  ve SANAT

DEVLET YÖNETİMİ

2. BİLİM

1. EĞİTİM – ÖĞRETİM

3. SANAT

3.EKONOMİK YAŞAM

2. SOSYAL YAŞAM

1. HUKUK

Töre

Kanuniesasî

Kanunname

Lonca

Zanaatkar

Askeri

Reaya

Kervan-

saray

Pazar

Sanayi

Zanaat

Bilgin

Tıp

Astronomi

Minyatür

Mimari

Hattatlık

Nakkaşlık

Eğitim-Öğretim Kurumları

Sıbyan Mektebi

Medrese

Enderun

Dârülfünun

Müderris

 

 

DEVLET YÖNETİMİ

TAŞRA YÖNETİMİ

Eyalet

Beylerbeyi

Sancak

Kaza

Köy

Sancakbeyi

Kadı / Subaşı

Muhtar

TOPRAK YÖNETİMİ

Mülk Toprağı

Vakıf Toprağı

Has

Zeamet

Tımar

MALİYE

MERKEZ YÖNETİMİ

ORDU

VERGİ

Cizye

Haraç

Öşür

Ulûfe

Duyunu Umumiye

Akçe

Padişah

Şehzade

Lala

KARA ORDUSU

DONANMA

Levent

Reis

Yardımcı Kuvvetler

Kapıkulu Askerleri

Eyalet Askerleri

Divanı Humayun

Sadrazam

Nişancı

Şeyhülislâm

Defterdar

Kaptanıderya

Kazasker

Vezir

 

 

 

g. Zümre Öğretmenleri İşbirliği

Zümre öğretmenlerinin öğretim yılı başında yaptıkları mesleki çalışmalarda zümre öğretmenleri Sosyal Bilgiler öğretiminde ortak bir anlayış belirleyebilirler. Bu belirlemede öğretim yılında Sosyal Bilgiler dersi ünitelerinde hangi kavramların kazandırılacağı tespit edilebilir. Bu işlem okul, ilçe, il, bölge ve ülke genelinde gerçekleştirilebilir.

 

h. Ölçme ve Değerlendirme

Bilginin yanında davranışların ölçülmesine ağırlık verilmelidir. Buna uygun ölçme araçları geliştirilmelidir.

 Birey ve toplumun ihtiyaçları, öğretim programlarında amaç olarak yer alır. Amaçların gerçekleşebilirlik düzeyi, amaçların gözlenebilir davranışlarla tanımlanması ve bu davranışların ölçülüp değerlendirilmesiyle anlaşılabilir. İlköğretim Okulu ders ( öğretim ) programlarından Sosyal Bilgiler  ile Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük programlarında öngörülen amaçların davranışlarla tanımlanmamış olması anlamlıdır.

Kavram öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretiminin temelini oluşturmaktadır. Kavramların % 70 ve üzerinde kazanılmışlık düzeyinde değil altında olması, sosyal bilgiler öğretiminde nerede bulunulduğunun somut bir göstergesidir. “…….. ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi “ temel amacı ve bu amaç için öngörülen davranışlar kazanılmadığı / kazandırılmadığı sürece, eğitimden sorumlu ilgili ve yetkililer ile eğitimi etkileyen ve etkilenen kişi, kurum ve kuruluşlar  yükümlülükten kurtulmuş/ görevlerini yerine getirmiş sayılamazlar.

 

DİP NOTLAR

 

[1] 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, madde 13

[2] Kastamonu Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğünün 21.11.2002 gün ve 20686 sayılı yazısı eki

[3] MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, (R.G. 27.08.2003;25212), madde 33

 

 

KAYNAKÇA

 1. ALKAN, Cevat; Özel Öğretim İlke ve Yöntemleri, A.Ü. Eğt. Bil. Fak. Yayınları No: 167, Ankara, 1991.
 2. BART, James L. ve diğerleri; İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi, YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Programı, Ankara, 1997.
 3. BAŞARAN, İ. Ethem; Eğitime Giriş, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1983.
 4. BEYAZITOĞLU, E. Nazif; İlkokul IV. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Öngörülen Kavramların Kazandırılma Düzeyi ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ), H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991.
 5. BİNBAŞIOĞLU, Cavit; Genel Öğretim Bilgisi, Ankara, 1981.
 6. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.
 7. ÇİLELİ, Meral; İlköğretim Kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Sorunları, T.E.D. Yayınları Öğretim Dizisi No: 13, Ankara, 1995.
 8. DEMİREL, Özcan; Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları No:11, Ankara, 1994.
 9. ERDEN, Münire; Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayın Evi, Ankara.
 10. ERDEN, Münire ve Yasemin Akman; Eğitim Psikolojisi, Ankara, 1995.
 11. ERGİNER, Ergin; Öğretimi Planlama ve Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayınları, Ankara, 2000.
 12. ERTÜRK, Selahattin; Eğitimde Program Geliştirme, Yelkenkaya Yayınları, Ankara, 1984.
 13. FİDAN, Nurettin; Okulda Öğrenme ve Öğretme Kavramlar, İlkeler Yöntemler, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1984.
 14. …………………..; Okulda Öğrenme ve Öğretme, Alkım Kitabevi, Ankara, 1990.
 15. 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu.
 16. KARASAR, Niyazi; Bilimsel Araştırma Yöntemi, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık, Ankara, 1995.
 17. KISAKÜREK, M. A. – F. Paykoç; Sosyal Bilgiler Öğretimi, Meteksan Yayınları, Ankara, 1987.
 18. KOÇAK, Kemal; Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi ( Alan Araştırması – Kastamonu Örneği ), MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 1995.
 19. …………………; Cumhuriyetten Günümüze Tarih Anlayışı ve Ortaöğretim Kurumlarında Tarih Öğretimi ( Doktora Tezi ), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1998.
 20. ………………….; Ortaöğretim Kurumları Tarih Programının Değerlendirilmesi (Alan Araştırması – Ankara Örneği ), Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 2000.
 21. KÜÇÜKAHMET, Leyla; Öğretim İlke ve Yöntemleri, Alkım Kitapevi, İstanbul, 1998.
 22. MEB Milli Eğitim Sayısal Veriler 2001 – 2002, Ankara, 2002.
 23. MOFFAAT, Maurice; Sosyal Bilgiler Öğretimi, Maarif Basımevi, İstanbul, 1957.
 24. OĞUZKAN, A. Ferhan; Eğitim Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, A.Ü. Basımevi, Ankara, 1981.
 25. ÖZDEN, Yüksel; Öğrenme ve Öğretme, Pegem Yayınları, Ankara, 1997.
 26. POCZTAR, Jerry; Programlı Öğretim Kuramları ve Uygulaması, ( Çev.: Alişan Hızal ), A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 199, Ankara, 1997.
 27. SAFRAN, Mustafa; “Değişik Öğrenim Basamaklarındaki Tarih Dersine İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Araştırma”, Eğitim Sayı: 4, MEB Basımevi, Ankara, 1993.
 28. ……………………; Ortaöğretim Kurumlarında Tarih Öğretiminin Yapı ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma, ( Yayınlanmamış Doçentlik Tezi ), G.Ü., Ankara, 1993.
 29. SAĞLAMER, Emin; İlkokulda Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara, 1980.
 30. SÖNMEZ, Veysel; Program Geliştirme ve Öğretmen El Kitabı, Olgaç Matbaası, Ankara, 1986.
 31. …………………..; Sosyal Bilgiler Öğretimi, Şafak Matbaası, Ankara, 1994.
 32. Tebligler Dergisi; ( 2434 ), MEB Ders Kitapları Yönetmeliği.
 33. …………………; ( 2487 ), Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı.
 34. TEKIŞIK, H. Hüsnü; Sosyal Bilgiler Öğretimi Rehberi, Ankara, 1987.
 35. TURGUT, M. Fuat; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Saydam Matbaacılık, Ankara, 1992.
 36. Türk Dil Kurumu; TDK Sözlüğü, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1981.
 37. ÜLGEN, Gülten; Kavram Geliştirme Uygulama ve Kuramlar, Ankara, 1988.

 

 

About drkemalkocak

Eğitimci-Bürokrat-Akademisyen olmasına rağmen cehlini bir türlü gideremeyen ama suyu aramaktan yılmayan-Bu su Fuzulî'nin "Su Kasidesi"ndeki sudur... 01.07.1953’te Ankara / Şereflikoçhisar / Sarıyahşi’de doğdu.. Sarıyahşi İlkokulunu ( 1965 - 1966 ), Şereflikoçhisar Ortaokulunu ( 1968 - 1969 ), Ankara Erkek İlköğretmen Okulunu ( 1971 - 1972 )bitirdi. 15.11.1972’de Ankara / Keskin / Karafakılı Köyü İlkokulu Öğretmeni olarak Devlet memurluğuna başladı. Kırıkkale / Yahşihan /Namık Kemal ve Karacaali Köyü ilkokullarında Sınıf Öğretmenliği yaptı. Askerliğini er öğretmen olarak yerine getirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünü ( 27.09.1978 ) bitirdi. 25.03.1982’de Ankara / Namık Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine başladı. Kırıkkale / Hasandede Orhan Demirhan, Kırıkkale Ticaret ve Aydınlıkevler liselerinde Sosyal Bilgiler ( Tarih ) Öğretmenliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan seçme sınavını kazanarak 8 ay süreli İlköğretim Müfettişliği Hizmet içi Eğitim Kursunu tamamlayıp Eskişehir İlköğretim Müfettişliğine atandı. 06.09.1983 - 22.03.1985 tarihleri arasında İlköğretim Müfettişliği görevini yürüttü. Eskişehir İlköğretim Müfettişliğinden Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atandı. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtındaki şube müdürlüğü görevine 22.03.1985’te başladı. İlköğretim Genel Müdürlüğünde Teftiş ve Değerlendirme, Disiplin, Mevzuat, Program ve Yayımlar, Araştırma ve Plânlama şube müdürlükleri görevinde bulundu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana bilim Dalı Tarih Eğitimi Bilim Dalında lisans tamamladı (16.02.1987). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ana bilim Dalında yüksek lisans ( master ) yaptı ( 21.02.1991). Tezi “ Cumhuriyetten Günümüze Tarih Çalışmaları ve Tarih Öğretimi 1923 - 1960 “, tez danışmanı Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA’dır. Girdiği test ve mülakât sınavlarını kazanarak ( 1987 ) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü%2
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı ve , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s