GAZİ BAŞKUMANDANIMIZIN MİLLETİMİZE BEYANNAMESİ

-“Büyük Zafer”in 94.yıldönümü münasebetiyle-

GİRİŞ

Türk İstiklal Harbi (Milli Mücadele)’nde, Türk ordusu 26 Ağustos’tan Dumlupınar Meydan Muharebesi sonrasına kadar büyük başarılar elde etmiş, Yunan ordusunun en önemli kuvvetlerini etkisiz hale getirmiştir. Bundan sonra dağınık bir şekilde kaçışan Yunan kuvvetlerini kovalayan Türk ordusunun Başkumandanı Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül’de Dumlupınar’dan “Türk Milleti” ve Türk Ordusu”na hitaben birer beyanname yayınlamıştır.

Bu beyannameler, Ankara’da yayınlanan Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin 9 Muharrem 1341/2 Eylül 1338 (1922) tarihli ve 596 numaralı nüshasının 1. sayfasında 1-6. sütunlarda yayımlanmıştır.

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “BAŞLANGIÇ” bölümünde ifade edildiği gibi “ … Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;

Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;” halde, “Büyük Zafer’in 94’üncü yıldönümü kutlamalarının yasaklandığı bir dönemde, dünü anlamak, bugünü yaşamak ve geleceği kurgulamak anlayış ve bilincine katkıda bulunmak ümit ve amacıyla beyanname metinlerini yayımlamayı “Türk milleti, Türk vatanı ve Türk devletinin varlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını seve seve veren şehitlerimizin manevi şahsiyet ve hatıralarına duyduğum minnet ve şükran”ın karşısında millî bir vazife biliyorum/görüyorum.

GAZİ BAŞKUMANDANIMIZIN MİLLETİMİZE BEYANNAMESİ [*]

Büyük, Asil Türk Milleti,

Garp cephesinde 26 Ağustos 38’den beri harekât-ı taarruziyemiz Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi hâlinde beş gün beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının şecâati, şiddeti, ser-ati tevfikat-ı Sübhaneye vesile-i tecelli oldu. Zâlim ve mağrur düşman ordusunun anâsır-ı asliyesi akıllara dehşet verecek kat’îyetle imha edildi.

Teşkilât ve teçhizat gibi an’anât ve muzafferiyet ve ismi münhasıran milletimizin şuûrundan ve ezeli ve ebedi olan imanından vücut bulan ordularımızı fedakârlıklara lâyık olarak size takdim ediyorum. En büyük kumandanından en genç neferine kadar ordularımızda hâkim olan fikir, milletin gösterdiği vazife uğrunda şehid olmaktır. Bunun muharebe meydanında yakından müşâhede ederek büyük milletime haber veriyorum.

Milletimizin bünyesindeki kudret ve mefkûreyi üç buçuk sene evvel refikay-ı mesâim ile ifade etmekten başlayarak tahammülsüz müşkülât içinde devam eden mücahedatımızın netayici tezahür ediyor. Milletin rey ve iradesine istinat eden her işin neticesi millet için hayır ve saâdet olduğu sabittir. Milletimizin istikbâli emindir ve nusret-i mev’ûdeyi ordularımızın istihsâl etmesi muhakkaktır.

1-9-38 (1338/1922) Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan
Mustafa Kemal

[*] Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, 9 Muharrem 1341/ 2 Eylül 1338 (1922), No: 596, s.1, sütun:4-6; http://gazeteler.ankara.edu.tr/dergiler/milli_kutup/1541/1541_6/0094.pdf

METİNDE GEÇEN KELİMELERİN ANLAMLARI
an’anât: rivayetler, gelenekler.
anâsır: elemanlar, ögeler.
celâdet: bahadırlık, kahramanlık, yiğitlik.
delâlet: gösterme, yol gösterme, kılavuzluk.
ebedî: ebed’e mensup, zevalsiz, sonu olmayan.
ezelî: ezele mensup, ezel ile ilgili, öncesiz, başlangıçsız.
fedâkâr: kendini veya şahsi menfaatlerini esirgemeyen, fedâ eden, cömert, eliaçık.
hamiyyet: milli onur ve haysiyet.
harekât: hareketler.
imhâ’: mahvetme, edilme, yoketme.
İstihsâl: 1. hâsıl etme, meydana getirme, üretme. 2. elde etme, ele geçirme, ele geçirilme.
istikbâl: gelecek zaman.
kat’î: kesip atan, mahal bırakmayan, kesin.
kudret: kuvvet, takat, güç.
mağrûr: 1.gururlu. 2.bir şeye güvenen. 3. güvenilmeyecek şeye güvenip aldanan, kendini beğenmiş.
mahâret: mahirlik, ustalık, beceriklilik, el uzluğu.
mev’ûd: va’dolunmuş, söz verilmiş.
muhakkak: tahkik olunmuş, hakikati, gerçekliği, doğruluğu belli olmuş, doğru.
muzafferiyyet: muzafferlik, üstünlük, düşmana üstün gelme; bir işi gereği gibi başarma.
mücâhede: 1. uğraşma, savaşma. 2. nefsi yenmeye olan çalışma. 3. din düşmanlarıyla savaşma.
münhasıran: hususi olarak, sadece, yalnız olarak.
müşâhede: bir şeyi gözle görme.
necip: soyu sopu temiz, nesli pâk olan kimse.
nusret: 1. yardım. 2. allah’ın yardımı. 3. başarı, üstünlük.
refik: arkadaş, yoldaş.
ser-atî: ısrarlı.
sübhân: Allah
şecâat: yiğitlik, yüreklilik.
şuur: anlama, anlayış, hissetme, duyma.
tecelli: 1. görünme, belirme. 2. kader, talih. 3. Allah’ın lütfuna nail olma.
tevfik: 1. uydurma, uydurulma, uygunlaştırma. 2. Allah’ın yardımına kavuşma.
zâlim: zulmeden, haksızlık eden.

Reklamlar

About drkemalkocak

Eğitimci-Bürokrat-Akademisyen olmasına rağmen cehlini bir türlü gideremeyen ama suyu aramaktan yılmayan-Bu su Fuzulî'nin "Su Kasidesi"ndeki sudur... 01.07.1953’te Ankara / Şereflikoçhisar / Sarıyahşi’de doğdu.. Sarıyahşi İlkokulunu ( 1965 - 1966 ), Şereflikoçhisar Ortaokulunu ( 1968 - 1969 ), Ankara Erkek İlköğretmen Okulunu ( 1971 - 1972 )bitirdi. 15.11.1972’de Ankara / Keskin / Karafakılı Köyü İlkokulu Öğretmeni olarak Devlet memurluğuna başladı. Kırıkkale / Yahşihan /Namık Kemal ve Karacaali Köyü ilkokullarında Sınıf Öğretmenliği yaptı. Askerliğini er öğretmen olarak yerine getirdi. Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünü ( 27.09.1978 ) bitirdi. 25.03.1982’de Ankara / Namık Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine başladı. Kırıkkale / Hasandede Orhan Demirhan, Kırıkkale Ticaret ve Aydınlıkevler liselerinde Sosyal Bilgiler ( Tarih ) Öğretmenliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan seçme sınavını kazanarak 8 ay süreli İlköğretim Müfettişliği Hizmet içi Eğitim Kursunu tamamlayıp Eskişehir İlköğretim Müfettişliğine atandı. 06.09.1983 - 22.03.1985 tarihleri arasında İlköğretim Müfettişliği görevini yürüttü. Eskişehir İlköğretim Müfettişliğinden Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atandı. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtındaki şube müdürlüğü görevine 22.03.1985’te başladı. İlköğretim Genel Müdürlüğünde Teftiş ve Değerlendirme, Disiplin, Mevzuat, Program ve Yayımlar, Araştırma ve Plânlama şube müdürlükleri görevinde bulundu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana bilim Dalı Tarih Eğitimi Bilim Dalında lisans tamamladı (16.02.1987). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Ana bilim Dalında yüksek lisans ( master ) yaptı ( 21.02.1991). Tezi “ Cumhuriyetten Günümüze Tarih Çalışmaları ve Tarih Öğretimi 1923 - 1960 “, tez danışmanı Prof. Dr. Yücel ÖZKAYA’dır. Girdiği test ve mülakât sınavlarını kazanarak ( 1987 ) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü%2
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s